Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza a návrh kalkulačního systému v podniku 

  Zadražil, Vojtěch
  Tato diplomová práce pojednává o analýze a návrhu kalkulačního systému v podniku. Cílem je popsat kalkulace jako pomocný nástroj pro určení ceny výrobku, dále náklady, které společnosti vznikají, jejich řízení a jejich ...
 • Analýza minutové sazby CNC strojů 

  Kubiš, Richard
  Tato práce se zabývá analýzou minutové sazby CNC strojů. Jsou v ní rozebrány jednotlivé nákladové položky a způsoby jejich zahrnutí do minutové sazby. Uvádí postup vytvoření matematického modelu, stanovení minutových sazeb ...
 • Analýza vedlejších nákladů stavebního rozpočtu 

  Vacek, Jan
  Účelem této diplomové práce bylo osvětlení problematiky ostatních nákladů stavebního rozpočtu a vytvoření vlastních přirážkových procentních tarifů průzkumných, geodetických a projektových prací. Metodika použitá v početní ...
 • Controllingový systém podniku 

  Dosedělová, Iva
  Diplomová práce analyzuje problémy controllingového systému ve společnosti zabývající se poskytováním služeb v oblasti autodopravy a obchodní činností. Obsahuje návrhy řešení, jejichž aplikací dojde ke zkvalitnění a ...
 • Detailní projektování technologického pracoviště ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. 

  Obritzhauser, Filip
  Diplomová práce obsahuje shrnutí hlavních činností technologického projektování. Samotný projekt se zabývá analýzou výroby převodové skříně na obráběcí lince, která způsobuje převod výroby na obráběcí centrum. Reálný projekt ...
 • Efektivní oceňování škod na stavebních objektech zasažených povodní 

  Tuscher, Martin
  Disertační práce se zabývá oceňováním škod na stavebních objektech zasažených povodní. Ve svých dílčích částech zkoumá povodeň jako riziko, zaměřuje se na škody způsobené tímto přírodním jevem a zkoumá dosud užívané metody ...
 • Financování vybrané společnosti a jeho optimalizace - řízení nákladů 

  Eliáš, Jan
  Předmětem bakalářské práce je analyzování řízení nákladu ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Náplní teoretické části práce je vysvětlení problematiky, seznámení s klíčovými klíčové ...
 • Kalkulace nákladů jako východisko tvorby ceny ubytovacího zařízení hotelového typu 

  Vaňková, Jitka
  Bakalářská práce řeší problematiku rozdělení nákladů a tvorbu kalkulace v oblasti ubytovacích služeb. Práce obsahuje návrh kalkulačního vzorce specifického pro hotelové zařízení.
 • Kalkulace nákladů ve výrobním podniku 

  Pecháček, Marek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je komplexní návrh kalkulačního procesu ve zvoleném podniku. Identifikace stávajícího způsobu kalkulace nákladů, jeho podrobný rozbor a ukázka způsobu kalkulace na vybraných výrobcích. ...
 • Kalkulace výrobních nákladů ve firmě LEXMARK, a.s. 

  Matelová, Bohdana
  MATELOVÁ, B. Kalkulace výrobních nákladů společnosti Lexmark, Brno. 2009 Cílem této diplomové práce je provést analýzu používaného kalkulačního listu společnosti Lexmark a na jejim základě doporučit změny kalkulačního ...
 • Kalkulace výrobních nákladů ve firmě Tomášek Milan - TOMEX 

  Neubauer, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci výrobních nákladů při zavedení licenční výroby ponorných kalových čerpadel ve firmě Tomášek Milan – TOMEX. Cílem této práce je zavedení licenční výroby a určení výrobních ...
 • Metody plánování a řízení režijních nákladů vybrané komponenty 

  Nováčková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na režijní náklady a kalkulaci vybraného produktu. Jsou zde řešeny hodinové sazby, návrh nové aktualizované kalkulace a kroky vedoucí k této aktualizaci. Zabývá se možnými přínosy a vlivem ...
 • Návrh financování rezidenční výstavby v lokalitě Nupaky 

  D´Ambrosová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti financování a ...
 • Návrh kalkulačního přístupu pro vybrané portfolio 

  Klimentová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá kalkulačním systémem ve vybraném výrobním podniku. Specifikuje základní pojmy jako je kalkulace, kalkulační vzorec, kalkulační metody, které dále využívá pro praktickou část. Předmětem práce je ...
 • Návrh na rozšíření mateřské školy 

  Franková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu vybrané mateřské školy. Na základě provedené analýzy je vytvořen návrh na rozšíření mateřské školy, vzhledem k nedostatečné kapacitě budovy. V rámci diplomové práce jsou ...
 • Návrh vnitropodnikového informačního systému ve firmě 

  Vrána, Martin
  Diplomová práce se zabývá vnitropodnikovým informačním systémem ve firmě Pavel Šálek. Práce obsahuje analýzu současného stavu a návrhy na zavedení nového vnitropodnikového informačního systému, za účelem dosažení zlepšení ...
 • Návrh výroby RC modelů 

  Zeman, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem výroby pro přestavbu modelu na dálkové ovládání. Po úvodu je v druhé části proveden teoretický rozbor pojmů souvisejících s plánováním a analýzou výroby. Na tuto část navazuje kapitola věnovaná ...
 • Návrhy na zlepšení pracovních povinností vedoucího prodejny mobilního operátora 

  Socha, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu pracovních povinností vedoucího prodejny vybraného mobilního operátora. Na základě provedené analýzy jsou navrženy změny těchto povinností za účelem sjednocení konceptu řízení výkonu ...
 • Nepřímé náklady jako faktor konkurenceschopnosti ve stavebnictví 

  Hermanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením nepřímých nákladů jako faktoru konkurenceschopnosti ve stavebnictví. V první části práce jsou teoreticky vymezeny pojmy jako stavební trh, stavební podnik, náklady, jejich členění a ...
 • Režijní náklady v cenách stavebních prací 

  Redecha, Martin
  Předkládaná diplomová práce se problematikou režijních nákladů ve stavební firmě. V teoretické části popisuje řízení projektu, problematiku tvorby cen a kalkulací ve stavebnictví. V praktické části se provádí analýza řízení ...