Now showing items 1-11 of 11

 • Energetické využití čistírenských kalů 

  Tlašek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou spojenou s finálním zpracováním kalů. Čistírenské kaly jsou nevyhnutelným produktem při čištění odpadních vod. Také je do nich koncentrována většina znečištění. A i díky tomu obsahuje ...
 • Energetické využití čistírenských kalů a produktů mikrovlnné pyrolýzy 

  Šimek, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na energetické využití čistírenských kalů před a po procesu mikrovlnné pyrolýzy. První část práce se zabývá problematikou kalového hospodářství, nakládání s čistírenskými kaly a jejich následnému ...
 • Kogenerační jednotky na čistírně odpadních vod 

  Hoferková, Lenka
  Aktuálním tématem je hospodaření s energií a je nezbytné využívat obnovitelné zdroje. Patří k nim i bioplyn, který vzniká při anaerobní stabilizaci kalu na čistírně odpadních vod. Tato práce se zabývá v první části rešerší ...
 • Komparace mechanických a biologických čistíren odpadních vod z hlediska finančních nákladů a enviromentálního dopadu 

  Winkler, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat a porovnat provozní náklady a kvalitu vypouštěné vody u mechanicko-biologických a kořenových čistíren odpadních vod. V první části se bakalářská práce zabývá teoretickými znalostmi ...
 • Optimalizace využití vratné vody na úpravně vody 

  Hanušová, Veronika
  V první části diplomové práce je na základě informací z české i zahraniční literatury věnována pozornost poznatkům o vybraných technologických zařízeních na úpravnách vody. V návaznosti na to je specifikován provoz na ...
 • Optimizing Sludge Management at the Municipal Solid Waste Incinerator—A Case Study 

  Raček, Jakub; Anferova, Natalia; Hluštík, Petr; Hlavínek, Petr (MDPI AG, 2018-08-06)
  Sludge disposal is becoming an issue at the municipal solid waste incinerator (MSWI), especially for environmental and economic reasons. This paper describes a case study of the optimization of the sludge management (SM) ...
 • Poruchovost městských čistíren odpadních vod 

  Boryśová, Michaela
  Tato práce se zabývá kalovým hospodářstvím na čistírnách odpadních vod. Poskytuje základní přehled metod upravování rizikového materiálu v kalové koncovce. Hlavním cílem práce je vytvoření stromů poruch, které se vyskytují ...
 • Spoluspalování kalů v již stávajícím zařízení 

  Krejčí, Tomáš
  Práce je zaměřena na problematiku spoluspalování čistírenských kalů v již stávajících zařízeních. Úvodem se práce zabývá krátkým shrnutím kalového hospodářství, způsoby úpravy kalu a následnými metody využití za účelem ...
 • Technicko-ekonomické vyhodnocení kalového hospodářství ČOV 

  Petřík, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na kalové hospodářství čistíren odpadních vod. Rešeršní část práce obsahuje přehled související legislativy, nastiňuje problematiku kalového hospodářství v České republice a také se zabývá ...
 • Technicko-ekonomické vyhodnocení vybraných technologií ČOV do 2.000 EO 

  Kříž, Miloslav
  V práci se zabývám technicko-ekonomickým porovnáním technologií na ČOV 50 až 2000 EO na základě zpracování vybraných údajů majetkových a provozních evidencí (VÚME, VÚPE) za roky 2013 až 2015 poskytnutými Ministerstvem ...
 • Získávání celulózy z odpadní vody 

  Kobzová, Kamila
  Úkolem této bakalářské práce je poukázat na množství celulózy v odpadních vodách a na její původ, který je hlavně v toaletním papíru z domácností. Hlavním cílem je pak přiblížit možnosti, jak celulózový kal získávají zpět ...