Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza vyboulování trubek kapalinou 

  Zdráhala, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu chování tenkostěnného trubkového zkušebního vzorku během technologické zkoušky vyboulování trubek kapalinou. Zkušební vzorek ve formě trubky byl vyroben z austenitické korozivzdorné ...
 • Diagnostika perspektivních elektroizolačních kapalin 

  Spohner, Milan
  Předložená práce se zabývá klasifikací a diagnostikou elektroizolačních kapalin. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy těchto kapalin. Proběhla analýza současného stavu v oblasti výzkumu a trendů v ...
 • Hydropneumatická jednotka vozidla 

  Koudelka, Roman
  Tato diplomová práce, navazující na práci bakalářskou, je věnována plynokapalinové jednotce vozidla, coby ústřednímu prvku hydropneumatického odpružení. Cílem je dimenzovat a zkonstruovat tuto součást a integrovat ji ...
 • Hydropneumatické odpružení vozidel 

  Koudelka, Roman
  Tato bakalářská práce má za úkol seznámit čtenáře s problematikou hydropneumatického odpružení. Na úvodní část, jejímž cílem je nastínit historické pozadí systému, plynule navazuje popis principu jeho funkce. Zmíněny jsou ...
 • Kapalina jako tvářecí médium 

  Březina, Vít
  Práce obsahuje rešerši aktuálně používaných technologií využívajících kapalinu jako tvářecí či doprovodné médium. Jedná se o popis metod Hydroform, ASEA, Wheelon, Flexform, hydromechanického tažení, Pillow hydroformingu a ...
 • Navier-Stokesova rovnice - řešení laminárního proudění 

  Krausová, Hana
  Seznámení se s Navier-Stokesovými rovnicemi jako jednou cestou k řešení reálných problémů hydrodynamiky.
 • Navier-Stokesova rovnice - řešení proudění reálné kapaliny 

  Krausová, Hana
  Tato práce se zabývá řešením Navier-Stokesových rovnic pro reálnou, stlačitelnou kapalinu s první a druhou viskozitou. Jako metoda řešení je vybrána metoda rozvoje podle vlastních tvarů kmitu. Vztahy pro koeficienty rozvoje ...
 • Návrh nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinou 

  Horák, Michal
  Předložená diplomová práce se v úvodní části zabývá literární studií zaměřenou na technologii radiálního vypínání trubek. Následně jsou sepsány možné vzorce pro teoretické stanovení napěťově-deformačních parametrů materiálu ...
 • Platnost hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu 

  Vacula, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá objasněním existence hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu. Především hydrostatické paradoxon obecně nebývá náležitě zdůvodněno, což implikuje další nejasnosti. Cílem práce je proto ...
 • Plošné tváření pomocí kapaliny 

  Fries, Petr
  Tato práce je zaměřena na nekonvenční technologie využívající kapalinu jako tvářecí médium. Práce uvádí princip tvářecích metod hydroforming a jeho variací, wheelon, flexform hydromechanického tažení a explozivního tváření ...
 • Pulsace toku kapaliny v pružné trubici 

  Komoráš, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou pulzací toku kapaliny v pružné trubici představující např. tepnu v lidském těle. V programu ANSYS proběhly 3D simulace a jedná se o takzvané svázané FSI analýzy. V softwaru Maple ...
 • Řízení teploty v kapalinovém termostatu pomocí mikrokontroléru Atmel ATmega328 

  Hanulík, René
  Bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou regulace a měření teploty v prostředí kapalinového termostatu. Popisuje některé druhy snímačů, jejich fyzikální principy a možnosti jejich užití. Část práce je věnována ...
 • Senzor pro nízkorychlostní snímání pohybu kontinua 

  Tomášek, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice měření průtoků kapalin o velmi malých rychlostech. Práce je členěna do 4 kapitol. První kapitola se zabývá obecnými vlastnostmi kapalin, problematikou průtokoměrů, podrobně je ...
 • Studie chování kapalin v rotující nádobě 

  Tuhý, Marek
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem chování kapalin v rotující nádobě. Cíle této práce jsou teoretická analýza a rešerše chování kapalin v rotující nádobě, návrh a sestavení experimentu, jeho provedení a ...
 • Vlastní a vynucené kmitání kapaliny v rotačně symetrické oblasti 

  Skopalová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá určením vlastního a vynuceného kmitání reálné kapaliny ve válcové oblasti a v mezikruží. Zaměřuje se také na případ rezonance, jenž má nepříznivý vliv na hydraulický obvod. Výsledkem práce jsou ...
 • Využití kapaliny při tvarování trubek 

  Vilda, Dalibor
  Práce předkládá studii technologií, které využívají při tvarování trubek jako tvářecí médium kapalinu. Obsahuje popis metod nízkotlakého, vysokotlakého a postupového hydroformingu i radiálního vypínání kapalinou. Součástí ...
 • Zjišťování vlivu ultrazvuku na vyrovnání po tisku tlustovrstvových past 

  Pokluda, Tomáš
  Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku vyrovnání motivu pomocí ultrazvuku po tisku tlustovrstvých past, změny elektrických odporů a geometrických rozměrů. Popisuje realizaci hybridních integrovaných obvodů, technologii ...