Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza rizikovosti cenných papírů 

  Bohuněk, David
  Tato práce se zabývá kvantifikací rizikovosti cenných papírů na českém kapitálovém trhu. Součástí kvantifikace rizikovosti je i posouzení vlivu různých scénářů na cenu cenných papírů. V teoretické části je stručně popsáno ...
 • Elektronické obchodování na finančních trzích 

  Antoš, Milan
  Tato práce se zabývá analýzou elektronického obchodování na finančních trzích. Popisuje základní principy fungování některých elektronických transakčních mechanizmů, které jsou běžně aplikovány v reálném prostředí finančních trhů.
 • Finanční investice podniku 

  Prachař, Kamil
  Diplomová práce se zabývá analýzou investičních příležitostí na kapitálových trzích. Cílem práce je navrhnou vhodnou investiční strategii a investici podniku na kapitálových trzích vzhledem k současné ekonomické situaci. ...
 • Initial Public Offering v podmínkách českého kapitálového trhu 

  Kupčík, Roman
  Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky IPO, postupem celého procesu IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a vývoje českého kapitálového trhu od jeho počátku do současnosti spolu s analýzou dosud uskutečněných ...
 • January Effect at Czech Capital Market 

  Luhan, Jan; Novotná, Veronika; Štěpánková, Vladěna (Mykolas Romeris university, 2011-12-01)
  In the course of the investment process it is necessary to examine a large number of stocks (stock groups) within wide categories of financial assets. The main objective is to find stocks that are not rated correctly at ...
 • Návrh opatření na zvýšení hodnoty akcií podniku 

  Nejezchleb, Kamil
  Práce se zabývá hodnotou akcií vybrané společnosti a manipulací s jejich kurzem na kapitálovém trhu. V teoretické části je popsána fundamentální a technická analýza akcií, pomocí kterých se určuje jejich vnitřní hodnota , ...
 • Optimalizace portfolia drobného investora 

  Huber, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou problému globálního hodnocení vybraných subjektu kapitálového trhu České republiky, stanovuje vnitřní hodnotu akcie a společně s ostatními faktory dává signál investorovi o koupi akcií ...
 • PERSPEKTIVY VÝVOJE IPO V REGIONU STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY 

  Plottová, Sylvia
  Hlavním cílem této disertační práce je identifikovat faktory, které ovlivňují rozhodování podniků o vstupu na kapitálový trh ve vybraných zemích regionu CEE, a formulovat doporučení pro další rozvoj této formy financování. ...
 • Primární úpis akcií 

  Zobal, Radim
  Tato bakalářská práce „Primární úpis akcií“ pojednává o specificích procesu emitování akcií na českém kapitálovém trhu. Práce obsahuje teoretický vstup do problematiky emisních obchodů, popis procedury emitování akcií v ...
 • Prvotní veřejné nabídky akcií v ČR 

  Hozák, Sebastian
  Tato bakalářská práce se zabývá prvotní veřejnou nabídkou akcií, též známou pod anglickou zkratkou IPO, která je jedním ze způsobů financování společnosti. V úvodu této práce je teoretická část, která vysvětluje základní ...
 • Příprava společnosti na vstup na burzu 

  Horkelová, Valentina
  Tato práce pojednává o prvotní veřejné emisi cenných papírů - externím zdroji financování podnikatelských aktivit. Čternáři je tento zdroj peněžních prostředků definován: jsou vysvětleny výhody a nevýhody procesu IPO, ...
 • Technická analýza 

  Kalinová, Tereza
  Práce se zabývá technickou analýzou a seznámením s možnostmi jejího využití při rozhodování o investování na kapitálovém trh. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k prvotnímu seznámení s technickou ...
 • Technická analýza 

  Souček, Vilém
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou technické analýzy a jejím využití při rozhodování na akciovém trhu. Práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou obchodování na kapitálových ...
 • Technická analýza 

  Tesař, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na obecnou charakteristiku technické analýzy a využití jejích nástrojů pro podporu rozhodování při obchodování na akciovém trhu. V rámci teoretické části jsou zpracována teoretická východiska ...
 • Tvorba automatických obchodních systémů pomocí genetických algoritmů 

  Grega, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití genetických algoritmů v procesu vývoje automatických obchodních systémů. Dúraz je kladen na testovaní robustnosti vytvořených modelů, ich praktickou aplikovatelnost na ...
 • Využití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Hamerník, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku a následnou aplikaci vybraných metod umělé inteligence na kapitálových trzích - konkrétně se jedná o využití umělých neuronových sítí za účelem predikce hodnoty a určení trendu ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Skoumal, Karel
  Práce se zabývá problematikou obchodování na kapitálových trzích, využitím prostředků umělé inteligence, umělých neuronových sítí, pro modelování chování akcií. Práce obsahuje popis kapitálových trhů, burzovního obchodování, ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Barjak, Maroš
  Práce se zabývá návrhem, implementací a optimalizací modelu založeného na umělé inteligenci a neuronových sítích schopného predikovat budoucí časové rady cen akcí na kapitálových trzích. Hlavní důraz je kladen na zestrojení ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Brnka, Radim
  Práce se zabývá návrhem a optimalizací modelů umělých neuronových sítí (konkrétně nelineárních autoregresních sítí) a jejich následným využitím v aplikaci pro predikci vývoje časových řad akcií.
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Dzuro, Daniel
  Táto práca pojednáva o cieli vytvoriť nástroj pre podporu predikcie vývoja cien komodít. Spolu s inými stratégiami obchodovania, nástrojmi a analýzami trhov na finančných a kapitálových trhoch by tak mal pomôcť k čo ...