Now showing items 1-14 of 14

 • Diagnostika mostní konstrukce 

  Nápravník, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně-technickým průzkumem dálničního mostu ev. č. D1-243 přes ulici Řípskou na okraji města Brna. Teoretická část práce obsahuje mostní názvosloví, prohlídky mostů, problematiku ...
 • Effect of the preparation of lime putties on their properties 

  Soukupová, Eva; Tihlaříková, Eva; Neděla, Vilém; Rovnaníková, Pavla; Pavlík, Jaroslav (Springer Nature, 2017-12-08)
  In the study of lime as the basic component of historical mortars and plasters, four lime putties prepared from various kinds of lime of various granulometry and by various ways of preparation were evaluated. The rheological ...
 • Hodnocení stavu prefabrikované mostní konstrukce 

  Válková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením stavu prefabrikované mostní konstrukce na dálnici D46 u obce Drysice. Práce je obsahově rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá druhy prefabrikovaných ...
 • Metodika využití fyzikálně chemických analýz při hodnocení kvality stavebních hmot 

  Haramija, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá zejména fyzikálně chemickými analýzami a možnostmi jejich využití při posuzování různých typů degradace stavebních hmot. V bakalářské práci jsou uvedeny některé z využívaných metod fyzikálně ...
 • Nelineární analýza zatížitelnosti železobetonového mostu 

  Šomodíková, Martina
  Předmětem diplomové práce je problematika posouzení zatížitelnosti mostů pozemních komunikací a plně pravděpodobnostního přístupu k výpočtu spolehlivosti. Práce zahrnuje nelineární analýzu zatížitelnosti zvolené mostní ...
 • Omítky s přídavkem jemně mletého vápence 

  Žižlavský, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu přídavku vápence do vápenných omítek. Teoretická část práce se zabývá dělením omítek a jejich použitím, historií využití vápence jako kameniva v omítkářství, jeho využitím v ...
 • Stavebně technologický projekt revitalizace těžní věže Brno 

  Všetečka, Jan
  Úkolem diplomové práce bylo spracování stavebně-technologického projektu pro revitalizaci těžní věže z důvodu jejího současného zhoršeného stavu a následného upravení pro kulturní využití.
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Haloun, Jan
  Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá metodami pro diagnostiku železobetonových konstrukcí a jejich praktickou aplikací. V teoretické části jsou popsány metody dnes používané při diagnostice železobetonových ...
 • Studium karbonatace alkalicky aktivovaných systémů 

  Suchý, Rostislav
  Karbonatace stavebních materiálů založených na portlandském cementu je relativně známý a prozkoumaný fenomén. Naopak mechanismus, reakční produkty a faktory ovlivňující karbonataci alkalicky aktivovaných materiálů nejsou ...
 • Studium karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy 

  Růžička, Lukáš
  Práce se zabývá studiem karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy. Karbonatace portlanditu probíhá v betonových konstrukcích a je již poměrně široce popsána. Je zodpovědná za korozi a degradaci ...
 • Study of a different carbonation intensity on the internal surface of cracks and inside concretes with dense aggregate and concrete recyclate 

  Stehlík, Michal; Knapová, Jana; Mácová, Petra (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The paper focuses on the experimental physical-chemical analysis of different carbonation intensity by TG/DTG and FTIR method on the selected surfaces of concretes with aggregate and with concrete recyclate, with and without ...
 • Trvanlivost sanačních hmot pro železobetonové konstrukce s vyšší odolnosti proti požáru 

  Počekajlo, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem trvanlivosti a degradace správkových malt pro železobetonové konstrukce. V teoretické části je provedena rešerše poznatků o chování správkových malt vystavených koroznímu prostředí o ...
 • Vlastnosti malt s dolomitickým vápnem 

  Dořičáková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlastností a tvorbou pevné struktury v maltách s dolomitickým vápnem. První část bakalářské práce je zaměřena na historii, výrobu a vlastnosti dolomitického vápna. Druhá část bakalářské ...
 • Vliv změn v pórové struktuře betonu na aktuální trvanlivost ŽB a předpjatých konstrukcí 

  Kovalčíková, Hana
  Tato práce se věnuje problematice trvanlivosti betonu, která se v posledních letech staví do popředí zájmu celosvětových vědeckých pracovišť. O odolnosti železobetonové konstrukce rozhoduje povrchová vrstva betonu, skrz ...