Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza realitního trhu v ČR a v Irsku se zaměřením na rodinné domy 

  Dušek, David
  Diplomová práce se zabývá porovnáním trhu s rezidenčními nemovitostmi v České republice a Irsku. V diplomové práci jsou popsány všechny metody oceňování používané jak v České republice, tak v Irsku. Dále je zde rozebrána ...
 • Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě 

  Oblouková, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu ve vybraných městských částech města Brna. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají realitního trhu. Tento trh dále rozděluje podle různých ...
 • ASPEKTY OCEŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY 

  Adámek, Jiří
  Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014, zavádí mj. nový institut „právo stavby“. Disertační práce se zabývá nad problematikou práva stavby ve vztahu k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ). ...
 • Ceny stavebních objektů pro pozemkové úpravy 

  Hůlková, Michaela
  Cílem této práce je seznámení s pozemkovými úpravami a zpracování podkladů k oceňování objektů pozemkových úprav. Součástí práce jsou aktuální rozpočty a karty nákladových ukazatelů vybraných společných zařízení pozemkových ...
 • Financování developerského projektu výstavby bytového domu v Brně 

  Deutsch, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerského projektu výstavby bytového domu zaměřené na lokalitu Brno. Obsahem práce je návrh financování plánované výstavby bytového domu v Brně na ulici Vinařská, ...
 • Geodetická dokumentace v procesu projektování a realizace stavby 

  Smutná, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stavební dokumentace během procesu výstavby podle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Konkrétně se zabývá postupem vyhotovení vytyčovacího výkresu rodinného domu z poskytnutého ...
 • Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence v katastrálním území Popovice u Rajhradu 

  Korger, Miloš
  Bakalářská práce je věnována problematice tvorby geometrického plánu pro odstranění zjednodušené evidence a jeho vyhotovení v územích s platnou analogovou katastrální mapou. V první, teoretické část je čtenář stručně ...
 • Geometrický plán v prostředí vedeném v DKM 

  Hlávka, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby geometrického plánu na rozdělení pozemku a průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků vedeném v grafickém prostředí digitální katastrální mapy. Práce je rozdělena na teoretickou ...
 • Institucionální rámec realitní činnosti 

  Kselíková, Tereza
  Předložená diplomová práce se zabývá pojmy z realitní praxe a osobami, které v této praxi působí. Práce poskytuje náhled na smlouvy využívané v realitní praxi a na jejich změny po přijetí nového občanského zákoníku. Pozornost ...
 • Kam dnes směřují činnosti katastrálních úřadů 

  Vitulová, Naděžda (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Cílem příspěvku z oblasti katastru nemovitostí je nejen shrnutí nových možností k získávání dostupných informací z katastru užitečných při oceňování nemovitostí, ale i seznámení účastníků s novými významnými úkoly katastrálních ...
 • Obnova katastrálního operátu novým mapováním s digitálním zpracováním náčrtů v terénu 

  Hanák, Marek
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou tvorby náčrtů při obnově katastrálního operátu novým mapováním v terénu na tabletu. Data v terénu byla zpracována pomocí programu MapOO, který byl v době mapování ve ...
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním 

  Šnajdrvintová, Kateřina
  V bakalářské práci je zpracován postup obnovy katastrálního operátu přepracováním na mapu KMD v katastrálním území Cíkov . Je popsán důvod, účel, jednotlivé etapy digitalizace a jednotlivé způsoby provádění obnovy katastrálního ...
 • Oceňování nemovitostí typu letní tábor 

  Šťastný, Miroslav
  Diplomová práce „Oceňování nemovitostí typu letní tábor“ je zaměřena na evidenci a ocenění veškerého nemovitého majetku, který tvoří součásti a příslušenství letního tábora u Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá ...
 • Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění 

  Prokop, Jan
  V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby ...
 • Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů 

  Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Příspěvek se zabývá způsobem výpočtu podlahových ploch staveb a zastavěných ploch staveb dle právních a technických předpisů, a to jak zákonů, vyhlášek a norem českých, tak pro srovnání i zahraničních.
 • Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku s říšským zákoníkem č.114 ze dne 11.června1912 a současný stav – I 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to No. 114 empire code ...
 • Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku, s říšským zákoníkem č. 114 ze dne 11.června 1912 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to No. 114 empire. code ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemku v Milínově 

  Doláková, Markéta
  V této diplomové je stanovována cena vybraného pozemku a to cena administrativní dle oceňovacího předpisu a cena tržní, která je provedena odborným odhadem za použití porovnávací (komparativní) metody. Formou případové ...
 • Přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností 

  Vosyka, Luboš
  Cílem této práce je praktické přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností na části k.ú. Leština u Světlé (680541), v rozsahu parcel KN č. 138/41 – 44, č. 138/49 – 50, č. 138/64 – 65, č. 138/72 a ...
 • Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany 

  Buršíková, Monika
  Tato práce pojednává o přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany. Zájmovým územím je pouze intravilán obce Zakřany. Extravilán byl přepracován na základě komplexních pozemkových úprav a jejich výsledkem ...