Now showing items 1-11 of 11

 • Databáze nebiometrických a sekundárních biometrických znaků osob 

  Mlýnková, Barbora
  Tato práce se zabývá detekcí sekundárních biometrických a nebiometrických znaků v obraze za využitím identifikace osob. Tyto znaky popisuje a kategorizuje. Dále se zabývá návrhem struktury databáze, ve které pracuje s~maskami ...
 • Klasifikace textu pomocí metody SVM 

  Synek, Radovan
  Tato práce pojednává o dolování v textových datech. Zaměřuje se na problematiku klasifikace dokumentů a techniky s tím spojené, především předzpracování dat. Dále je představena metoda SVM, která byla zvolena pro samotnou ...
 • Metody extrakce informace z textových dokumentů 

  Sychra, Tomáš
  Získávání znalostí z textových dokumentů představuje podmnožinu obecného získávání dat - dataminingu. Textové dokumenty však mají vlastnosti odlišné od běžných databází. Tato práce obsahuje přehled metod použitelných pro ...
 • Mobilní kolové jeřáby 

  Matula, David
  Cílem této bakalářské práce je provedení kritické rešerše a přehledu automobilních jeřábů dominantních světových výrobců, včetně analýzy vybraných konstrukčních skupin. První část se zabývá stručnou historií jeřábů. Jsou ...
 • Možnosti využití smykem řízených nakladačů 

  Blažek, Jaroslav
  Práce pojednává o možnostech využití smykem řízených kolových nakladačů. K problematice využití přistupuje z hlediska nalezení optimálního stroje. Za tímto účel práce obsahuje přehledné tabulky 101 typů nakladačů od 15 ...
 • Nástroj pro automatické kategorizování webových stránek 

  Lat, Radek
  Tato diplomová práce popisuje návrh a implementaci nástroje pro automatickou kategorizaci webových stránek. Cílem nástroje je aby byl schopen se z ukázkových webových stránek naučit, jak každá kategorie vypadá. Poté by měl ...
 • Reprezentace textu a její vliv na kategorizaci 

  Šabatka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá strojovým zpracováním textových dat. V teoretické části jsou popsány problémy související se zpracováním přirozeného jazyka a dále jsou představeny různé způsoby předzpracování a reprezentace ...
 • Rozpoznání oděvu osob v obrazovém signálu 

  Mlýnková, Barbora
  Tato práce se zabývá detekcí oděvu v~obraze za využitím identifikace osob. Tyto znaky popisuje a~kategorizuje. Dále se zabývá popisem struktury databáze, ve které pracuje s~maskami a~kategoriemi znaků pro jejich zpracování. ...
 • Rozpoznávání emocí v česky psaných textech 

  Červenec, Radek
  Díky rozvoji informačních a komunikačních technologií v posledních letech došlo k velkému nárůstu množství informací, které denně vznikají ve formě elektronických dokumentů. Třídění a zpracování informací se stalo pro ...
 • Shlukování textových dat 

  Leixner, Petr
  Proces shlukování textových dat slouží pro analýzu, navigaci a strukturování velkých kolekcí textů nebo hypertextových dokumentů. Úkolem shlukování je rozklad množiny dokumentů do shluků na základě jejich podobnosti. ...
 • Zoo stavby – architektura jako okno do přírody 

  Boháč, Ivo (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Zoo dnešní podoby je z pohledu architektonického pestrou mozaikou staveb a prvků prakticky v celé typologické škále. Česká republika patří v tomto ohledu k zemím s bohatou historií a velmi rozvinutou sítí současných ...