Now showing items 1-20 of 38

 • 3D tisk keramických kostních náhrad s rozdílnou vnitřní stavbou 

  Novotná, Lenka
  Porézní biokeramické materiály se jeví být slibné jako dočasné kostní náhrady pro regeneraci kostní tkáně. Zatímco chemické složení ovlivňuje biokompatibilitu, vnitřní struktura je klíčová pro penetraci buněk, difuzi živin, ...
 • Advantages of Combined Sintering Compared to Conventional Sintering of Mechanically Activated Magnesium Titanate 

  Filipović, Suzana; Obradović, Nina; Pavlović, Vladimir B.; Kosanović, Darko; Mitrić, Miodrag; Mitrović, Nebojsa; Pouchlý, Václav; Kachlík, Martin; Maca, Karel (International Institute for the Science of Sintering, Beograd, 2014-09-01)
  In this article, the advantages of combined sintering in comparison with the conventional one, of mechanically activated magnesium titanate ceramic were investigated. The stoichiometric mixtures of MgO and TiO2 were ...
 • Behaviour of the Interface of Low Toughness Materials 

  Halasová, Martina
  The work is focused on evaluation of factors influencing behaviour of interface in low toughness ceramic materials reinforced with fibres. The main aim was to characterise processing effects influencing the quality of ...
 • Diagnostické metody použitelné pro monitorování sušícího procesu cihlářských výrobků 

  Sarvaš, Ondřej
  Tato práce se zabývá studiem diagnostických metod použitelných pro monitorování sušícího procesu cihlářských surovin. Na základě rozsáhlé rešerše odborné literatury je vytipováno několik parametrů, které je vhodné během ...
 • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

  Sokl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...
 • Filtry pevných částic pro zážehové motory 

  Pohludková, Lenka
  Práce se zabývá filtry pevných částic pro zážehové motory. Jsou zde rozebrány emise spalovacích motorů a jejich vliv na znečištění ovzduší a lidské zdraví, zejména vliv pevných částic. Dále je popsáno z čeho jsou tyto ...
 • Keramické materiály používané v medicíně - výzvy a příležitosti 

  Vitásek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá keramickými materiály používanými v medicíně, zejména v ortopedických a dentálních aplikacích. Úvodní část práce se zaměřuje na požadavky a současný stav biomateriálů používaných v kostním ...
 • Metodika posuzovaní akustických vlastností cihlářského střepu 

  Hladík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá možností zvýšením indexu vzduchové neprůzvučnosti cihlářských zdících tvarovek. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky v oblasti akustických vlastností keramického střepu a také je ...
 • Mikroobrábění nekovových materiálů elektronovým svazkem 

  Dupák, Libor
  Práce se zabývá problematikou mikroobrábění elektronovým svazkem s důrazem na nekovové materiály jako sklo, keramika a plasty. Součástí práce je popis zařízení, na kterém byly provedeny experimenty uvedené v této práci a ...
 • Mrazuvzdornost pálených střešních tašek s ohledem na metodiku laboratorního zkoušení 

  Khongová, Ingrid
  Tato bakalářská práce je zaměřena na mrazuvzdornost pálených střešních tašek. Mrazuvzdornost se řadí mezi nejdůležitější parametry, od kterých se odvíjí její odolnost a životnost. Přímé laboratorní metody jsou velice časově ...
 • Návrh konstrukčního řešení automobilového iniciátoru 

  Suchý, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh řešení konstrukce a designu automobilového iniciátoru. Návrh je prováděn s ohledem na požadavek zajištění maximální funkčnosti celého prvku. U volby materiálů a použitých technologií ...
 • Nízkoteplotní zkoušky a lomová houževnatost vybraných keramických materiálů 

  Beck, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá určovaním lomovej húževnatosti sintrovaného karbidu kremíka a liateho čadiča za využitia vzoriek s rovným vrubom (SEVNB) a chevronovým vrubom (CNB) pri izbovej a znížených teplotách. Úvodné ...
 • Optimalizace složení fosfátových pojiv pro žáruvzdorné materiály 

  Kalousová, Hana
  Práce se zabývá optimalizací složení fosfátových pojiv, která jsou používána při výrobě žárovzdorných materiálů. Jako kamenivo je pro tyto materiály často používán bauxit, ve kterém jsou obsaženy drobné částice otěrového ...
 • Pravděpodobnosti porušení keramické součásti s využitím Weibullovy teorie nejslabšího článku 

  Kovář, Jaroslav
  Tato práce se zabývá porovnáním Weibullovy teorie nejslabšího článku se zahrnutím jednoho a všech tří hlavních napětí. Napětí potřebná pro tuto teorii jsou určována pomocí metody konečných prvků. V úvodu práce je provedena ...
 • Propojovací technologie pro 3D elektronické a mikroelektronické konstrukce 

  Nicák, Michal
  Disertační práce je zaměřená na výzkum aplikačních možností pájených propojovacích struktur především pro použití s inovativními 3D strukturami sestavenými s využitím LTCC keramických materiálů, napařených i galvanicky ...
 • Příprava a vlastnosti feroelektrických keramických materiálů 

  Vykoukalová, Tereza
  Cílem práce bylo připravit keramický materiál na bázi barium stroncim titanátu (Ba0,70Sr0,30TiO3, BST) pro feroelektrické aplikace. Pro přípravu keramického práškového materiálu BST bylo využito syntéz v kapalném stavu na ...
 • Příprava pokročilé keramiky metodou gelového lití 

  Veselý, Jan
  V bakalářské práci byl vypracován literární přehled metody gelového lití a na jeho základě bylo optimalizováno složení suspenze oxidu hlinitého pro výrobu rozměrově náročného a tvarově složitého keramického dílu. Byly ...
 • Racionalizace výroby součásti z niklové slitiny 

  Bula, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací výroby Skříně difuzoru z niklové superslitiny. Hlavní důraz je kladen na zkrácení výrobních časů operace CNC soustružení, zvolení vhodných nástrojů, vypracování technologického ...
 • Resinátové pasty 

  Tomašák, Lukáš
  Práce se věnuje výrobě tlusté vrstvy z resinátové pasty na keramickém substrátu na základě návrhu testovacího motivu. Je přestavena optimalizace pracovního postupu vedoucí k úspěšné realizaci vrstvy. Využitím elektronového ...
 • Sanitární keramika 

  Foret, Martin
  Moje praktická diplomová práce je návrh prezentace firmy Jika-Laufen s.r.o. na mezinárodní výstavu Expo 2015 v Miláně. Práce spočívá v navržení umyvadel a jejich instalace do expozice tak, aby byly v jednotném duchu. Navrhl ...