Now showing items 1-12 of 12

 • Aproximace hlubokých neuronových sítí 

  Stodůlka, Martin
  Cílem mé práce je zjistit vliv a dopad aproximovaného počítání na přesnost hluboké neuronové sítě, konkrétně neuronové sítě pro klasifikaci obrazu. Pro implementaci neuronové sítě byla použita varianta frameworku Caffe ...
 • Detekce výskytu objektů ve videozáznamu 

  Šamánek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí objektů ve videozáznamu, především pomocí konvolučních neuronových sítí a implementace jednoduchého uživatelského rozhraní, které dovolí uživateli vybírání mezi klasifikátory a jejich ...
 • Klasifikace fotografií pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Ziková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací produktů internetového obchodu s pomocí jejich fotografií. K tomuto účelu využíváme existující modely hlubokých konvolučních neuronových sítí. Cílem práce bylo navrhnout experimenty, ...
 • Klasifikace obrazů pomocí genetického programování 

  Jašíčková, Karolína
  Tato práce se zabývá klasifikací obrazu pomocí genetického programování a koevoluce. Algoritmy genetického programování umožňují generovat spustitelné struktury a navrhovat tak automatizovaně řešení ve formě programů. ...
 • Metodika řešení masivních úloh v GIS 

  Opatřilová, Irena
  Disertační práce se zabývá problematikou řešení masivních úloh v GIS. Tyto úlohy zpracovávají geografická data velkých objemů a různých formátů. Práce popisuje teoretický rozbor složitosti úloh a možnosti optimalizace ...
 • Pokročilé metody segmentace cévního řečiště na fotografiích sítnice 

  Svoboda, Ondřej
  Segmentace cévního řečiště je častým krokem při zpracování retinálních obrazů. V dnešní době existuje řada automatických metod segmentace cévního řečiště. Tyto metody jsou založeny na mnoha přístupech. Od přizpůsobené ...
 • Použití strukturální metody pro rozpoznávání objektů 

  Valsa, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití strukturálních metod pro rozpoznávání objektů v obraze. Nejprve jsou popsány způsoby pro přípravu obrazu před samotným zpracováním. Vlastní jádro celé práce spočívá v kapitole ...
 • Rozpoznání květin v obraze 

  Jedlička, František
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním květin v obraze a klasifikaci do tříd. Teoretická část je zaměřena na problematiku hlubokých konvolučních neuronových sítí. Praktická část se zabývá popisem mnou vytvořené databáze květin, ...
 • Rozpoznání výrobce a modelu automobilu v obraze 

  Buchta, Martin
  Tato práce se věnuje problematice klasifikace modelu automobilu z obrazu. Popisuje několik metod, jako konvoluční neuronové sítě, metody omezené na přední/zadní pohled a metody využívající 3D CAD modely. Z těchto přístupů ...
 • Vliv pozadí a velikosti databáze na trénování neuronových sítí pro klasifikaci obrazů 

  Mikulec, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaobírá vlivem pozadí a velikosti databáze na trénování neuronových sítí pro klasifikaci obrazů. V práci jsou popsány techniky zpracování obrazů pomocí konvolučních neuronových sítí a vliv pozadí ...
 • Vyhledávání lesů v obraze 

  Kyjovský, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem metod a postupů, které se používají pro vyhledávání lesů v leteckých a družicových snímcích. Práce shrnuje a popisuje metody digitálního zpracování obrazu. Dále je práce zaměřena na ...
 • Zpracování RTG snímků při výzkumu čelistních onemocnění 

  Kabrda, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je návrh metody pro automatizované vyhodnocení parametrů rentgenových obrazů cystických onemocnění lidských čelistí. Hlavním problémem při lékařské diagnostice je nízká opakovatelnost způsobená ...