Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza volného kmitání součástí obráběcího stroje při vysokorychlostních posuvech 

  Zábojník, Petr
  Rostoucích nároků na produktivitu obráběcích strojů je dosaženo zvyšováním dynamiky těchto strojů. S vysokou dynamikou se na stroji může budit volné kmitání jednotlivých součástí, které ovlivňuje přesnost pohybu posuvové ...
 • Animace silově deformačního chování šroubovitých pružin 

  Gabriel, Tomáš
  Tato práce je věnována tvorbě výukových animací popisujících problematiku návrhu šroubovitých pružin. Obsahem práce je shromáždění potřebných podkladů, dokumentace tvorby animací a prezentace jejich konečné podoby. Hlavní ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížené seismickým zatížením 

  Janošková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá řešením seismického zatížení na dvou různých modelech, vazníkové hale a vícepodlažní budově. Pro výpočet byla použita metoda pomocí spekter odezvy (spektrální analýza) a metoda pomocí příčných sil ...
 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou tlumení vibrací vznikajících při pohybu vozidla. V první části je uveden přehled současných typů tlumičů s detailním vysvětlením principu tlumiče hydrodynamického. Součástí práce je také ...
 • Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí 

  Škrášek, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje klikových hřídelí pro spalovací motory. Popisuje jednotlivé dílčí kroky konstrukčního procesu a zaměřuje se na pouţití moderních metod, které tento proces výrazně zkracují ...
 • Konstrukční návrh uložení měřící aparatury IMC ve vozidle 

  Černý, Martin
  Pří měření dynamického zatížení a vibrací určitých částí karosérie nebo dílů ostatního příslušenství automobilů je prováděno za pomocí akcelerometrů a měřících aparatur IMC. Ty je potřeba upnout do přípravku, který musí ...
 • Materiály pro výrobu strun pro hudební nástroje 

  Krhut, Štěpán
  Bakalářská práce pojednává o materiálech použitých při výrobě strun pro hudební nástroje a jejich ochraně vůči opotřebení. V úvodní části je zmíněn vývoj a historie strun, dále je potom vysvětlen fyzikální podstata kmitání. ...
 • Metody pro potlačení Kármánových vírů 

  Kukrle, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá Kármánovými víry a jejich potlačením. V teoretické části je popsán princip vzniku fenoménu a pojmy související s ním. Následuje kapitola pojednávající o výskytu a nebezpečnosti Kármánovy vírové ...
 • Měření vibrací na obráběcích strojích 

  Husar, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na měření kmitání obráběcích strojů. Popisuje základní druhy kmitání, které se vyskytují během obráběcího procesu. Blíže seznamuje s přístroji, jež slouží k získávání a analýze vibrací.
 • Návrh klikového hřídele leteckého motoru 

  Luka, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh klikového hřídele vznětového leteckého motoru se zadanými základními parametry. Motor je plochý čtyřválcový s protiběžnými písty. Práce je zaměřena na vyvážení setrvačných sil a jejich ...
 • Návrh semiaktivního odpružení horského kola 

  Mráz, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem semiaktivního odpružení horského kola využívajícího MR tlumič. V rešeršní části práce jsou shrnuty současné poznatky z problematiky pasivního a semiaktivního odpružení horských kol ...
 • Obrábění dlouhých válců 

  Nádvorník, Vít
  Bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění dlouhých válců a výrobních strojů používaných pro tuto technologii obrábění. Stěžejní část práce obsahuje popis kmitání soustavy stroj-nástroj-obrobek a rozebírá aktivní i ...
 • Principy a druhy hydrodynamických ventilů 

  Havelka, Milan
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou nejpoužívanějších ventilů v hydraulických systémech. Cílem práce bylo udělat základní přehled dostupných prvků a vymezit jejich stručnou charakteristiku. Důraz byl kladen zejména ...
 • Řešení kmitání pohonné jednotky na dynamometru 

  Lux, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá kmitáním pohonné jednotky na dynamometru. Pro tento problém mi byl přidělen šestiválcový motor, který je spojen pomocí pružné spojky s dynamometrem. Na základě zjednodušeného výpočtového ...
 • Řešení vibrací pohonné jednotky s využitím výpočtového modelování 

  Zubík, Martin
  Práce řeší na relativně jednoduchém modelu spalovacího motoru výpočet vibrací jeho povrchů jako východisko pro stanovení hluku motoru. Na základě výpočtového modelu realizovaného v programu MBS ADAMS, který obsahuje všechny ...
 • Řízení pohybu při přemisťování zavěšeného předmětu 

  Richter, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na zjištění nejvhodnějších variant řízení pohybu zavěšeného předmětu z hlediska různých požadavků na průběh celého procesu. K řešení využijeme prostředí Matlab-Simulink. Úvodní část práce je ...
 • Systémy odpružení nákladních vozidel 

  Němeček, Vojtěch
  Tato práce se zabývá odpružením nákladních vozidel. Obsahuje ucelený přehled všech běžně vyráběných pružin a tlumičů. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části se pojednává o kmitání, kvalitě odpružení a o ...
 • Třísítný vibrační třídič 

  Švrček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vibračního třídiče se tře-mi nakloněnými sítovými plochami, který je určený k třídění sypkých nerostných surovin. Cílem diplomové práce je v první řadě vypracovat konstrukční ...
 • Využití vibrodiagnostiky v soudním inženýrství 

  Záleská, Veronika
  Tato práce se zabývá měřením a vyhodnocováním vibrací na vybraných částech osobního automobilu. Část práce se věnuje teorii vibrací a hluku, která v sobě zahrnuje mimo jiné i projevy nejčastějších poruch strojních součástí ...
 • Výpočtové modelování vibrací převodovky 

  Král, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro simulaci převodové skříně. Zaměřuje se hlavně na jeho tvorbu a optimalizací v programech MBS ADAMS a ANSYS. Součástí této práce je i stručný přehled soudobých používaných ...