Now showing items 1-20 of 24

 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Červienka, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou znalostného managementu a jeho princípov. V úvode práce sa venujeme teoretickým základom znalostného managementu, z ktorých neskôr vychádzame v praktickej časti. Z teoretickej časti ...
 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Šedý, Jan
  V této diplomové práci se věnuji problematice principů znalostního managementu. První část práce je věnována teoretickým východiskům, z kterých ve druhé části vycházím při návrhu a aplikaci ve vybrané společnosti
 • Aplikace principů znalostního managementů ve vybrané firmě 

  Šmarda, Miroslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku znalostního managementu, jeho principů a aplikaci. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska, která dále využívám v analytické ...
 • Databáze specifikací bezpečnostních protokolů 

  Papež, Zdeněk
  Tato bakalářská práce pojednává o bezpečnostních protokolech, které slouží jako prostředek pro vytvoření chráněné komunikace ve veřejné síti, Internetu. Bezpečnostních protokolů je celá řada. Proto jsem vybral jen pár ...
 • Diagnostický expertní systém 

  Mertlík, Tomáš
  Tato práce obsahuje informace ohledně expertních systémů. Expertní systém je počítačový program, který má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. V této práci jsou definované ...
 • Diagnostika problému pomocí expertního systému 

  Mertlík, Tomáš
  Tato práce obsahuje informace ohledně expertních systémů. Expertní systém je počítačový program, který má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. V této práci jsou definované ...
 • Expertní systém 

  Šimková, Jana
  Cílem práce je seznámení s expertním systémem NPS32, popis metod získávání znalostí. Výsledkem práce bude po vybrání vhodné oblasti pro aplikaci expertního systému, návrh báze znalostí pro tuto oblast.
 • Expertní systémy 

  Veselovský, Michal
  Expertní systémy (ES) jsou komerčně jedno z nejúspěšnějších využití umělé inteligence (UI neboli AI – Artificial Inteligence) a to již od 80. let 20. století. Hojně se využívají ve zdravotnictví, průmyslu, vědě, obchodu, ...
 • Implementace datové struktury pomocí pluginu maker v Atlassian Confluence 

  Balga, Karel
  Obsahem této práce je zpracování návrhu a implementace dílčí části informačního systému společnosti Ekoaudit. Konkrétní práce je složena z teoretické a praktické části. V první části práce se věnuji teoretickému zpracování ...
 • Inteligentní bojové jednotky 

  Kužela, Martin
  Výcvik vojenských jednotek v terénu je spojen s velkými náklady, ať už se jedná o finance, materiální nebo lidské zdroje. Proto se čím dál tím více klade důraz na výcvik bojových jednotek prostřednictvím simulátoru. Pro ...
 • Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT 

  Janková, Martina
  V předkládané disertační práci (DP) je na základě zadaného tématu „Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ vyjádřeno odpovídající pokrytí vytvořených dílčích výzkumných úkolů s aktivním řešením úloh ...
 • Komponent pro sémantické obohacení 

  Doležal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá komponentou pro sémantické obohacení textu (SEC), která ve vstupním textovém dokumentu nebo vertikálním textu vyhledá entity (např. osoby nebo místa) a informace o nich vrátí na výstup. Cíle ...
 • Návrh informačního systému znalostní báze 

  Vavák, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh informačního systému znalostní báze. Popisuje metodiku návrhu informačního systému, definuje požadavky na informace a jejich úlohu v komunikaci podniku. Výsledek vlastní analýzy přináší ...
 • Petriho sítě pro expertní systémy 

  Million, Pavel
  Cílem této práce je popsat základní atributy expertního systému pomocí Petriho sítí. Pozornost je věnována zejména tvorbě znalostní báze, způsob uchovávání a reprezentace znalostí. Dále je zde popsán zásadní rozdíl při ...
 • Podnikové komunikační a informační webové portály 

  Hrbatová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a definicí požadavků pro implementaci vhodného komunikačního a informačního webového portálu pro podnik OR-NEXT spol. s r.o., který se zaměřuje na implementace informačních systémů ...
 • Podpora knowledge managementu v systému ALVAO 

  Pramuka, Tomáš
  Práce pojednává o správě znalostí z pohledu knihovny ITIL . V práci je analyzováno řešení správy znalostí a báze znalostí  v systému Service Now a současné řešení báze znalostí v systému ALVAO .  Dále je navrženo a ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému a návrh změny 

  Tuma, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním návrhem změny, která povede ke zvýšení efektivity informačního systému a jeho přínosů pro podnik. Návrh vychází ze strategické analýzy podniku a identifikace klíčových potřeb a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mertel, Ján
  Diplomová práce si klade za cíl nabídnout řešení pro vybranou firmu v oblasti informačních systémů. Za základ si bere analýzu podle známých modelů, které aplikuje na situaci ve zvolené společnosti. Následně se zabývá ...
 • Strojové porozumění s použitím znalostní báze 

  Daniš, Tomáš
  V tejto práci je skumaná schopnosť používať zdravý rozum v moderných systémoch založených na neurónových sieťach. Zdravým rozumom je myslená schopnosť extrahovať z textu fakty, ktoré nie sú priamo spomenuté, ale implikuje ...
 • Systém pro aktualizaci anotací v korpusech 

  Vrša, Štěpán
  Cílem této práce je vytvoření systému, který umožní uživatelsky přívětivým způsobem zobrazit a aktualizovat anotace velkých korpusových dat ve formátu MG4J. Tato práce analyzuje stávající řešení správy korpusových dat a ...