Now showing items 1-20 of 20

 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Šedý, Jan
  V této diplomové práci se věnuji problematice principů znalostního managementu. První část práce je věnována teoretickým východiskům, z kterých ve druhé části vycházím při návrhu a aplikaci ve vybrané společnosti
 • The influence of new management disciplines on the innovation in organizations 

  Urbancová, Hana; Königová, Martina; Urbanec, Jiří; Fejfar, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose of the article: The aim of organizations is efficient management leading to a competitive advantage. In the current knowledge economy, employees, their knowledge and potential are considered to be an organizations’ ...
 • Jakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání rizik se managementy dopouštějí 

  Kruliš, Jiří (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Odborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není v našich organizacích věnována potřebná pozornost. Manažeři se hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky nezabývají a ztrácejí pak čas hašením problémů, ...
 • Model znalostního managementu 

  Jelínek, Tomáš
  Ve svojí disertační práci se zaměřuji na dnes velice aktuální oblast znalostního managementu. Celosvětově roste zájem o znalosti, o jejich řízení a využívání v praxi. Hlavním cílem mé práce bylo zmapovat současný stav a ...
 • Model znalostního managementu 

  Vokál, Martin
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku znalostního managementu. Teoretická část obsahuje výklad základní pojmů a východisek, uvádí modely a perspektivy znalostního managementu, postupy jeho zavádění a hodnocení ...
 • Návrh systému znalostního managementu 

  Novohradský, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití znalostního managementu v malé organizaci, na identifikaci znalostních zdrojů a potřeb a nenásilném začlenění zásad znalostního managementu do každodenní práce ...
 • Návrh změn konceptu znalostního a talent managementu ve vybraném podniku 

  Rondošová, Nikola
  Táto práca pojednáva o znalostnom manažmente s podporou talent manažmentu zavedené v nadnárodnej banky a poisťovni. Analyzuje talenta, jeho charakteristiky, možnosti rozvoja formou rozvojových programov podľa vzdelávacieho ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Audová, Petra
  Diplomová práce se zabývá nezbytnými kroky, které jsou nutné pro přípravu společnosti na vstup strategického partnera. Výstupem analytické části práce je SWOT analýza společnosti a jejího oborového okolí. Na základě ...
 • Podpora knowledge managementu v systému ALVAO 

  Pramuka, Tomáš
  Práce pojednává o správě znalostí z pohledu knihovny ITIL . V práci je analyzováno řešení správy znalostí a báze znalostí  v systému Service Now a současné řešení báze znalostí v systému ALVAO .  Dále je navrženo a ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému a návrh změny 

  Tuma, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním návrhem změny, která povede ke zvýšení efektivity informačního systému a jeho přínosů pro podnik. Návrh vychází ze strategické analýzy podniku a identifikace klíčových potřeb a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Netolická, Lívia
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením vybraného informačného systému spoločnosti Red Hat a následným návrhom zmien. Práca je rozdelená do troch častí. V úvodnej časti je venovaná pozornosť najmä poznatkom z teoretickej ...
 • Přístupy k řízení inovací ve středních a velkých podnicích 

  Koudelková, Petra; Svobodová, Andrea (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-12)
  Purpose of the article: The article deals with the question of processing inovations in companies. How manage the initial idea. And conserve it till the time when it is appropriate to bring it to the market. The research ...
 • Risk Management and Knowledge Management as Critical Success Factors of Sustainability Projects 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (MDPI, 2018-05-05)
  The paper is focused on the analysis of the key aspects of sustainability projects, namely advanced risk management and project knowledge. These aspects are recommended to the attention of institutions and project managers ...
 • Root Cause Analysis in Post Project Phases as Application of Knowledge Management 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (MDPI, 2019-03-19)
  This paper is focused on the root cause analysis of post project phases. The research has been linked to the identification of the 21 most common reasons for not executing post project phases. The main aim of this paper ...
 • Řízení intelektuálního kapitálu s využitím moderních metod 

  Klusák, Aleš
  Disertační práce se zabývá řízením intelektuálního kapitálu ve firmě, jeho úrovní a současným stavem v prostředí našich podniků, za pomoci moderních metod managementu a to především managementu znalostí. Jedná se o velice ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Maštalíř, Jan
  Tuto diplomovou práci jsem vypracoval v spolupráci s firmou ZLKL s.r.o. v Lošticích a je věnována tématu controllingu ve firmě, zejména pak knowledge managementu. V první části je shrnutí teoretického základu k tématu, v ...
 • Zefektivnění projektu pro vybranou organizaci 

  Švestka, Ivan
  Diplomová práce se zabývá komplexní analýzou projektu vybrané organizace, na základě které jsou navrhována určitá opatření mající za cíl zefektivnit a vylepšit tento projekt do budoucích let. K tomuto využívá teoretických ...
 • Zhodnocení informačních potřeb podniku podporujících tržní orientaci 

  Jedličková, Lucie
  Tato práce se zabývá zhodnocením informačních potřeb podniku podporujících tržní orientaci. Cílem bylo provést analýzu aktuálního stavu společnosti, navrhnout možnosti zlepšení a vytvořit takové zabezpečení podniku ...
 • Znalostní management 

  Bačík, Petr
  Svou disertační práci jsem zaměřil na oblast znalostního managementu a jeho úrovně v českých firmách. Jde o velmi aktuální problematiku. Celosvětově roste zájem o znalosti, jejich řízení a využívání co největším počtem ...
 • Znalostní management v Hi-Tech firmách 

  Mucha, Martin
  Dizertační práce se zabývá znalostním managementem v prostředí Hi-Tech firem v České republice. Práce se znalostmi ovlivňuje všechny podnikové oblasti. V kontextu podnikatelské úspěšnosti je potřebné posuzovat stanovené ...