Now showing items 1-20 of 25

 • 3D Audio standardy v prostředí domácího kina 

  Kováč, Daniel
  Tato práce se zabývá objektově založeným zvukem. Je zde popsán rozdíl mezi kanálově a objektově založeným zvukem a vývoj tohoto zvuku do dnešní podoby. Následně jsou popsány formáty, které pracují s objekty, a ty jsou ...
 • Bezeztrátová komprese videa 

  Němec, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá bezeztrátovou kompresí videa. Čtenář je seznámen se základními pojmy a technikami používanými při reprezentaci obrazu. V této práci je také uveden základní rozdíl mezi bezeztrátovou a ztrátovou ...
 • Hierarchické kódování pohyblivých obrazů 

  Špaček, Milan
  Bakalářská práce se zabývá hierarchickým kódováním – škálováním – pohyblivých obrazů u v současné době velmi využívaných kompresních algoritmů MPEG-2 a MPEG-4. Škálování je proces, při němž je kódovaný datový tok rozdělen ...
 • Hlasové kodéry pro nízké přenosové rychlosti 

  Leitner, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou kodérů a vokodérů používaných ve zpracování řečového signálu. Cílem práce je vytvořit ucelenený přehled koderů a vokodérů včetně popisu jejich vlastností, v druhé části pak simulace ...
 • Kódování pro přenosové systémy se zpětným kanálem 

  Varmuža, Jan
  Práce se zabývá výběrem a implementací vhodného kódu, který je schopen zabezpečit digitální přenos proti shlukujícím se chybám. Po krátkém teoretickém úvodu následuje výběr vhodného kódu, návrh jeho použití a experimentální ...
 • Měření vysílání DVB-T simulovaným přenosovým kanálem 

  Vašut, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je prostudování základních funkčních bloků kodéru a modulátoru standartu DVB-T. Dále je úkolem seznámit se s dokumentací DVB-T modulátoru DTA-110T a ASI/SDI adaptéru DTA-145 od firmy DekTec. ...
 • Moderní kódování řečového signálu pomocí přeparametrizovaných modelů 

  Zapletal, Ondřej
  Náplní teoretické části této práce je studie přeparametrizovaných modelů. To jsou takové modely signálů, ve kterých je pro jejich parametrizaci stanoveno více proměnných, než je potřeba a následně se hledá tzv. řídké řešení ...
 • Možnosti realizace kodeků zúžených konvolučních kódů 

  Šedý, Jakub
  Cílem této práce je přiblížit čtenáři problematiku zúžených konvolučních kódů a to v~oblasti návrhu a ověření funkčnosti kodeku jako samostatného elektronického systému. Práce je rozdělena na čtyři základní kapitoly. První ...
 • Oprava shluků chyb v digitálních přenosech Berlekamp -Preparatovými kódy 

  Pfudl, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje konkrétní skupině systematických konvolučních kódů na opravu shlukových chyb. Do této skupiny kódů patří i kód Berlekamp-Preparatův. Práce počítá se základními znalostmi čtenáře v oblasti ...
 • Parametry silnoproudých vedení 

  Kavan, Pavel
  Diplomová práce se v první části věnuje měření primárních parametrů silnoproudých vedení a zkoumání jejich změn při použití různých druhů kabelů. Na základě měření je v druhé části vytvořen komunikační systém v programu ...
 • Porovnání možností komprese multimediálních signálů 

  Špaček, Milan
  Diplomová práce se zabývá porovnáním možností komprese multimediálních signálů se zaměřením na videosignál a užívané kodeky. Detailně popisuje především kódování a dekódování videosignálu dle standardů MPEG. V teoretické ...
 • Program pro demonstraci kanálového kódování 

  Závorka, Radek
  Cílem práce je vytvořit program pro demonstraci kanálového kódování využitelný při výuce. Byly vybrány kódy od jednodušších až po složitější, které se blíží limitu Shannonova teorému o kapacitě kanálu. Jedná se o Hammingův ...
 • Realizace dekodérů konvolučních kódů 

  Šicner, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou konvolučních kódů. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část obsahuje základní popis konvolučních kódů, jejich vlastnosti a rozdělení. Jsou zde stručně popsány některé metody ...
 • Realizace OFDM kodéru pro potřeby DVB-T 

  Zelinka, Petr
  Obsahem této práce je rozbor standardu ETSI EN 300 744 pro pozemní digitální televizní vysílání (DVB-T) a dále popis vytvořeného kodéru a dekodéru OFDM pro přenos signálu v módu 2K v základním pásmu bez zabezpečení dat ...
 • Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Vešelíny, Peter
  Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním riadkov z historických textov. Historické texty pochádzajú z obdobia od 17. až 19 storočia a sú napísané pomocou fraktúry. Pri rozpoznávaní písma sa používa architektúra neurónovej siete ...
 • Srovnání videokodeků 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou videokodeků a jejich srovnáním. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři základní informace o problematice kódování a dekódování videa, dále přibližuje jednotlivé kodeky a problematiku ...
 • Turbo konvoluční a turbo blokové kódy 

  Šedý, Jakub
  Cílem práce je přiblížit čtenáři problematiku turbo konvolučních a turbo blokových kódů a to v oblasti dekódování zabezpečené zprávy. Praktická část je zaměřena na návrh demonstračního programu v programovém prostředí ...
 • Turbo kódy a jejich aplikace 

  Ploštica, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku kódování použitím Turbo kódů. Tyto kódy náleží do skupiny samoopravných kódů. Jejich použitím je možné dosáhnout vysoké výkonnosti systému. První část je věnována ...
 • Zabezpečení přenosu dat BCH kódy 

  Kašpar, Jaroslav
  Diplomová práce Zabezpečení přenosu dat BCH kódy se zabývá významnou skupinou cyklických kódů, které jsou schopny zabezpečit binární data před nezávislými chybami. Bose, Chaudhuri a Hocquenghem (BCH) kódy využívají Galoisova ...
 • Zabezpečení přenosu dat BCH kódy 

  Frolka, Jakub
  Bakalářská práce Zabezpečení přenosu dat BCH kódy se zabývá skupinou cyklických kódů, které jsou schopny zabezpečit data v binární podobě proti nezávislým chybám. BCH kódy využívají algebraickou strukturu zvanou Gailosova ...