Now showing items 1-7 of 7

 • Energetická optimalizace provozu ČOV. 

  Frank, Ivo
  Cieľmi tejto bakalárskej práce je ponúknuť stručný návod na to, ako postupovať pri energetickom audite čistiarne odpadových vôd a ponúknuť energeticky efektívnejšie a úspornejšie alternatívy ku dnes používaným zariadeniam ...
 • Energetické využití biomasy 

  Nosek, Miroslav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie rešerše možností využitia biomasy na energetické účely. V prvej časti sa práca venuje popisu základných vlastností biopalív, ktoré ovplyvňujú ich následné využívanie ako zdroja ...
 • Implementace kogeneracni jednotky do siti "Smart Heating and Cooling Networks" 

  Uhrík, Patrik
  Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť výpočtový model pre zaradenie kogeneračnej jednotky do chytrej tepelnej siete. Kvôli lepšiemu využitiu odpadného tepla z kogeneračnej jednotky v letnom období, bol k vybranej kogeneračnej ...
 • Kogenerační jednotka s absorpčním TČ 

  Kürthy, Marián
  Táto diplomová práca je zameraná na zhodnotenie funkčného spojenia kogeneračnej jednotky so spaľovacím motorom a absorpčného tepelného čerpadla za účelom zvýšenia kogeneračného vykurovacieho efektu. Cieľom práce je navrhnúť ...
 • Méně tradiční technologie energetického využívání biomasy 

  Červenáková, Jana
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je spracovanie menej tradičných technológií energetického spracovania biomasy. V prvej časti práce sú jednotlivé technológie popísané a rozdelené. Druhá časť bakalárskej práce popisuje pojem ...
 • Ostrovní systémy 

  Dolinský, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia ostrovných, sebestačných a decentralizovaných systémov. V prvej časti sú spracované konvenčné, ale aj experimentálne zdroje energii pre ostrovné systémy. Druhá kapitola sa ...
 • Vliv kogenerace na energetiku a trh s elektrickou energií v ČR 

  Dudáš, Michal
  Hlavným cieľom diplomovej práce je zistiť vplyv možného budúceho rozvoja kogeneračných technológií na energetický trh v ČR hlavne s väzbou na historický vývoj vo fotovoltaike v ČR a dotačnou politikou štátu. V práci sú ...