Now showing items 1-11 of 11

 • Adheze lepených spojů fasádních obkladů z materiálů na bázi dřeva 

  Nečasová, Barbora
  Disertační práce je zaměřena na zkoumání adhezních vlastností fasádních obkladů ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva v kombinaci s vysokopevnostními pružnými lepícími/montážními systémy. Tyto systémy umožňují realizaci ...
 • Analytické metody určující kvalitu lepeného spoje dřevěného adherendu 

  Šmíra, David
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení analytických metod, které jsou určeny pro analýzu lepené spáry u dřevěného adherendu. Hlavní náplň práce je zaměřena na konkrétní metody, tj. metody určování proniku ...
 • Analýza lepidel ve všeobecném strojírenství 

  Trhoň, Vojtěch
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou lepidel ve všeobecném strojírenství a je zaměřena na rozdělení lepidel dle vytvrzení a vhodnosti použití. Dále je zde charakterizováno příznivé a nepříznivé mechanické namáhání ...
 • Determination of Adhesion of Silyl Modified Polymer Adhesives to Wooden Façade Cladding – Case Study 

  Nečasová, Barbora; Liška, Pavel; Šlanhof, Jiří; Kovářová, Barbora (Elsevier Ltd., 2015-07-01)
  Adhesives are currently very often designed specifically for bonded façade systems. The potential of bonded joints should be studied and described in more detail and verified through experimental measurements. Presented ...
 • Determination of Tensile Properties of Selected Building Sealants in Combination with High-pressure Compact Laminate (HPL) 

  Liška, Pavel; Nečasová, Barbora; Šlanhof, Jiří; Hanzelková, Martina (Elsevier Ltd., 2015-07-01)
  One of the current issues in the Czech building industry is an efficient implementation of seal joint between constructions. An undesirable penetration of water, moisture or air between structural elements may have a ...
 • Lepení PET-G 3D tištěných dílů 

  Maxa, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší problematiku lepení materiálu PET-G, který se využívá pro tisk 3D modelů v 3D tiskárnách. Cílem práce je vybrat a následně otestovat lepidla vhodná pro lepení uvedeného materiálu. Vhodnost ...
 • Mikrokoberce zastudena 

  Koudelka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii kalových vrstev, konkrétně na mikrokoberce prováděné za studena. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé problematiky týkající se této technologie: složení, výroba, vliv na ...
 • Technologie výroby dveří kolejových vozidel pomocí nových lepících systémů. 

  Tesař, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh výroby pomocí lepících systémů. Na základě literární studie problematiky lepení je navržen vhodný lepící systém pro spojení rámů hliníkových dveří ...
 • Vliv povrchu na pevnost lepeného spoje 

  Trhoň, Vojtěch
  Předkládaná diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části, která je rešeršního charakteru, jsou zpracována tyto témata: teorie lepení, úprava lepených ploch, rozdělení lepidel, použití lepidel v dopravním ...
 • Vliv složení emulzního mikrokoberce na jeho vlastnosti 

  Dostál, Filip
  Cílem bakalářské práce bylo zpracovat problematiku emulzních kalových vrstev/mikrokoberců. V teoretické části jsou popsány rozdíly mezi kalovou vrstvou a mikrokobercem. Složky pro jejich výrobu a provádění pokládky. Dále ...
 • Využití zrychlených testů trvanlivosti lepených spojů dřeva pro predikci životnosti spoje 

  Šmíra, David
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přístupy, kterými lze popsat trvanlivostní aspekty lepených dřevěných spojů. Hlavní náplň práce je zaměřena na postupy, které zahrnují především hygrotermální namáhání působící ...