Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza degradačních mechanismů oligobutadiénů 

  Baťa, David
  Tato práce se zabývá studiem vlastností kapalných oligobutadiénů ve střídavém elektrickém poli metodou dielektrické relaxační spektroskopie. Je prostudována současná problematika v oblasti diagnostiky polymerních a ...
 • Analýza dielektrických vlastností namáhaných drážkových izolací 

  Krejčí, Zbyšek
  Práce pojednává o experimentálním prošetření dielektrických vlastností tepelně namáhané drážkové izolace Isonom NKN. Především jsou zkoumány složky komplexní permitivity v závislosti na kmitočtu a teplotě v průběhu tepelného ...
 • Analýza vícefaktorového namáhání na dielektrická spektra materiálů 

  Kučera, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o vlivu tepelného, elektrického a kombinovaného (tepelně elektrického) namáhání na elektrické vlastnosti elektroizolačního materiálu ISONOM NMN, který je používán jako drážková izolace v ...
 • Analýza vlastností kapalně krystalických materiálů 

  Bodeček, Martin
  Diplomová práce zahrnuje úvod do problematiky materiálů se specifickými vlastnostmi nazvaných kapalné krystaly. Teoretická část práce uvádí základní rozdělení těchto látek, jejich mechanické, elektromagnetické a optické ...
 • Analýza vlivu parametrů vytvrzování na dielektrické vlastnosti laku při dlouhodobém navlhávání 

  Bodeček, Martin
  V bakalářské práci byl zkoumán vliv teploty při vytvrzování laku na jeho dielektrické vlastnosti při dlouhodobém navlhání. Teoretická část přibližuje problematiku dielektrik a působení klimatických vlivů na izolanty. ...
 • Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav 

  Holcman, Vladimír
  Práce pojednává o vybraných dielektrických a elektrických vlastnostech plněného elastomeru niklovými kulovými částicemi. Byly vytvořeny sady vzorku s pěti různými velikostmi niklových částic. Na těchto vzorcích byly ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Dielektrické vlastnosti termoplastů plněných mletou slídou 

  Fiala, Ivo
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů, měřením jejich dielektrických vlastností, konkrétně polyamidu a polyamidu plněného různým hmotnostním procentem mleté slídy. Základním zaměřením ...
 • Návrh a realizace fantomu pro MRI 

  Šablatura, Martin
  Práce se zabývá principem fungováním Magnetic Resonance Imaging (dále jen MRI) a součástmi Magnetic Resonance (dále jen MR) systému. Hlavní části práce je návrh, míchaní a měření roztoku fantomu pro MR systém. Teoretická ...
 • Působení vlhkosti na vlastnosti izolačních materiálů vystavených tepelnému a elektrickému namáhání 

  Janošek, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o vlivu vlhkosti na dielektrické vlastnosti nestárnuté a tepelně, elektricky a kombinovaně namáhané drážkové izolace Isonom NMN. Jsou zkoumány především obě složky komplexní permitivity během ...
 • Studium vlastností alternativních elektroizolačních materiálů 

  Bannert, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlastností alternativních elektroizolačních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu, konkrétně kapalin na bázi přírodních esterů a zejména jejich složek v podobě vyšších ...
 • Studium vlastností kompozitních materiálů plněných nanočásticemi 

  Lorenc, Aleš
  Předkládaná práce se zabývá vlastnostmi elektroizolačních laků a kompozitních materiálů. Základním zaměřením práce, je sledování vlivu nanočástic na dielektrické vlastnosti elektroizolačních laků.
 • Účinky klimatických činitelů na vlastnosti oligobutadienů 

  Baťa, David
  Bakalářská práce se zabývá sledováním vlastností dielektrického materiálu ve střídavém elektrickém poli. Jsou prostudovány elektrické vlastnosti různých druhů kapalných oligobutadienů, včetně jejich praktických aplikací. ...
 • Účinky pulzního namáhání na vlastnosti elektroizolačních materiálů 

  Krejčí, Zbyšek
  Práce pojednává o experimentálním prošetření dielektrických vlastností drážkové izolace Isonom NMN. V průběhu pulzního namáhání jsou především zkoumány složky komplexní permitivity v závislosti na frekvenci a teplotě v ...
 • Účinky vícefaktorového namáhání na vlastnosti elektroizolačních materiálů 

  Kučera, Miroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu relativní vlhkosti prostředí a elektrického a kombinovaného namáhání na dielektrické vlastnosti drážkové izolace ISONOM NMN. Zkoumány jsou především obě složky komplexní permitivity ...
 • Vlastnosti kapalin na bázi organických esterů 

  Toulová, Jana
  Diplomová práce se zabývá elektroizolačními kapalinami používanými v elektrotechnickém průmyslu. Proběhla analýza současného stavu výzkumu a novinek v oblasti novodobých, biologicky odbouratelných kapalin z hlediska jejich ...
 • Vlastnosti perspektivních feroelektrických materiálů 

  Krejčí, Josef
  Diplomová práce se zabývá studiem vlastností a použitím perspektivních feroelektrických materiálů nacházejících uplatnění v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Dále jsou v práci fyzikálně vysvětleny a matematicky ...
 • Vliv koncových skupin kapalných oligobutadiénů na dielektrická spektra 

  Vilhelm, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává a sleduje základní vlastnosti oligobutadiénů KRASOL LB od firmy Sartomer a jeho funkčních koncových skupin. Zkoumání probíhá dielektrickou relaxační spektroskopií za použití elektrodového systému ...
 • Vliv korekčních činitelů na složky komplexní permitivity 

  Hangya, Josef
  Předpokládaná práce se zabývá sledováním složek komplexní permitivity v kmitočtové oblasti při působení střídavého elektrického pole. Dále též činiteli, kteří ovlivňují výslednou přesnost měřených veličin. Předmětem ...
 • Vliv nanočástic na vlastnosti elektroizolačních materiálů 

  Sedláček, Michal
  Předkládaná práce se zabývá vlivem nanočástic jako plniva polymeru na elektrické vlastnosti kompozitních dielektrických materiálů. Přidání několika málo hmotnostních procent nanoplnidla má vážný dopad na fyzické, chemické, ...