Now showing items 1-20 of 20

 • Design kapotáže studentské formule 

  Malík, Jiří
  Diplomová práce pojednává o návrhu kapotáže vozidla Formula Student. Vozy této kategorie se každoročně učástní série mezinárodních závodů všech zůčastněných studentských týmů. Úroveň návrhu se posuzuje jak v dynamických ...
 • Dielektrická absorpce lakových kompozitních materiálů 

  Reňák, Ladislav
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektroizolačních laků a kompozitních materiálů z pohledu změn jejich dielektrických vlastností v závislosti na změně relativní vlhkosti prostředí, v němž jsou tyto laky umístěny. ...
 • Kompozitní materiály na bázi tuhých zbytků fluidního spalování 

  Kalina, Martin
  Tato práce se zabývá studiem možností přípravy kompozitních materiálů na bázi tuhých zbytků fluidního spalování. Soustředí se hlavně na pevnostní vlastnosti připravených materiálů a na fázové složení vniklých hydratačních ...
 • Konstrukční návrh extruderu pro 3D tisk kompozitních součástí 

  Šmalec, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na 3D tisk kompozitních součástí. Práce pojednává o metodách aditivní výroby a popisuje princip funkce vybraných technologií 3D tisku. Vedle aditivních technologií je v teoretické části uveden ...
 • Mechanické vlastnosti laminátů s vláknovou výztuží 

  Jílek, Jan
  Bakalářská práce shrnuje současné poznatky v oblasti hodnocení mechanických vlastností laminátů s vláknovou výztuží. V práci je uveden algoritmus pro získání materiálových charakteristik laminátu výpočtem, výsledky jsou ...
 • Multikriteriální optimalizace v EMC 

  Olivová, Jana
  Cílem práce je navrhnout metodiku pro vytvo°ení homogenních náhrad kompozitn ích materiál· pouoívaných na konstrukci letadel. Tyto náhrady by mYly umoonit vytvo°ení numerických model· letadel pro simulace p°edcerti- kaLních ...
 • Návrh demonstrátoru konstrukce z kompozitních materiálů pro kalibraci simulace pohlcení energie 

  Bucňák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh zmenšeného demonstrátora trupu letounu z kompozitní konstrukce. První část se zabývá popisem kompozitních materiálů a materiálových modelů. Navrženy byly dva typy konstrukcí ...
 • Návrh na zefektivnění výroby rotační součásti 

  Trčka, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá obráběním rotační součásti z kompozitního materiálu. Na součásti bylo provedeno porovnání dvou výrobních technologií. Cílem práce je rozbor a výpočet nákladů daných technologií, pro rozdílné ...
 • Návrh wingletu na křídlo letounu Z 143 LSi 

  Venerová, Zora
  Práce se zabývá problematikou koncepčního návrhu wingletu na letoun ZLIN Z 143 LSi. V první části je čtenář uveden do problematiky wingletů a seznámen s letounem a stávajícím řešením. Následně jsou přestaveny návrhy ...
 • Neuronové sítě pro modelování EMC malých letadel 

  Koudelka, Vlastimil
  Tato práce se zabývá neuronovým modelováním elektromagnetického pole uvnitř trupu malého letadla, které je sestaveno z kompozitních dílů. První část je věnována úvodu do problematiky neuronových sítí a rozboru jejich využití ...
 • Obrábění součásti z kompozitního materiálu 

  Trčka, Radim
  Tato práce se zabývá vláknově vyztuženými kompozitními materiály z hlediska jejich vlastností, vývoje, rozdělení, využití a výroby. Je rozebrána problematika obrábění kompozitních materiálů (především elektroizolačních a ...
 • Porovnání kompozitních a tradičních materiálů používaných v cyklistickém průmyslu 

  Ševeček, Jan
  Tato závěrečná práce shrnuje základní informace o tradičních materiálech určených na výrobu cyklistických rámů v porovnání s kompozitními materiály. Popisuje mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti, způsob tváření ...
 • Řezné síly při frézování vláknově vyztužených kompozitů 

  Machalová, Veronika
  Obecný rozbor problematiky řezných sil při frézování, popis experimentálního zařízení pro měření řezných sil. Charakteristika kompozitních materiálů, jejich vlastnosti, výroby a užití. Vyhodnocení experimentálně naměřených ...
 • Řezné síly při vrtání vláknově vyztužených kompozitů 

  Režný, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na vláknově vyztužené kompozitní materiály z hlediska jejich rozdělení, označování, užití, vývoje a výroby. Cílem práce je komplexní zpracování získaných technických poznatků a vyhodnoce-ní ...
 • Spoje kompozitních a kovových částí 

  Dolinský, Jiří
  Tato práce popisuje základní principy spojování kompozitních materiálů a také spojování kompozitních materiálů s kovovými protikusy. Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodný návrh spoje mezi kovovým závěsem a nosníkem ...
 • Studium biokeramického kompozitu na bázi hydroxyapatitu a bioskla 

  Virágová, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem biokeramických kompozitních materiálů na bázi hydroxyapatitu (HAp) a bioskla (BG). Pro přípravu těchto materiálů byla zvolena metoda mokrého tvarování – elektroforetická depozice ...
 • Technická dokumentace částívyrobených z kompozitních materiálů 

  Vlček, Dalibor
  Tato bakalářská práce popisuje pravidla platná pro tvorbu technické dokumentace částí vyrobených z kompozitních materiálů. V první části je stručně shrnuta charakteristika těchto materiálů. V dalších částech jsou uvedeny ...
 • Vliv anorganických plniv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Doležel, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektroizolačních hmot na bázi epoxidových kompozitních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu. Práce je rozdělena na teoretickou část zaměřenou na kompozitní materiály ...
 • Vliv plnění na dielektrické vlastnosti elektroizolačních laků 

  Kisiala, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektroizolačních laků a kompozitních materiálů. Základním zaměřením práce je sledování vlivu plnění a velikosti částic na měřené veličiny.
 • Volba materiálu pro ráfky jízdních kol 

  Vaňhara, Vojtěch
  Tato závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro ráfky jízdních kol. Jejím obsahem je základní charakteristika jízdního kola, rozbor a rozdělení materiálů používaných na ráfky kol dle stanovených kritérií ...