Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza sendvičových struktur metodou konečných prvků 

  Bucňák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozbor materiálového modelu jádra sendvičových struktur. Chování sendvičového jádra je simulováno pomocí metody konečných prvků (MKP) v programech MSC.Patran/Nastran. První část se ...
 • Analýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávání 

  Novák, Petr
  Předložená bakalářská práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a sledování vlivu teploty a relativní vlhkosti prostředí na elektrické vlastnosti kompozitních materiálů metodou ...
 • Aplikace sendvičové konstrukce na formulový vůz 

  Žídek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá aplikací sendvičové konstrukce na vůz Formule Student, který nahradí stávající trubkový rám při splnění požadavků FSAE. Úvodní část práce popisuje mezinárodní soutěž Formule Student včetně týmu ...
 • Behaviour of the Interface of Low Toughness Materials 

  Halasová, Martina
  The work is focused on evaluation of factors influencing behaviour of interface in low toughness ceramic materials reinforced with fibres. The main aim was to characterise processing effects influencing the quality of ...
 • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

  Sokl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...
 • Lomová houževnatost kompozitu s Al-matricí a uhlíkovými vlákny 

  Michalička, Jan
  Abstrakt V této studii byly stanoveny hodnoty lomové houževnatosti vlákno-kovového laminátu (VKL) CARE s uhlíkovými vlákny v epoxidové matrici a hliníkovými plechy o skladbě vrstev 6/5. Experimentálně byly zkoušeny vzorky ...
 • Materiály používané v leteckém průmyslu 

  Večeřa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými materiály, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu. První část práce se zabývá obecně konstrukcí letadla. Popisuje hlavní části draku letadla a letecké pohonné jednotky a ...
 • Materiály používané ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc a jejich charakteristiky ve vztahu na výrobní procesy 

  Byrtus, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá materiály, které se používají ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc při výrobě statických částí leteckých motorů. První část práce definuje požadované vlastnosti materiálů, používaných v ...
 • Mechanické vlastnosti laminátů s vláknovou výztuží 

  Jílek, Jan
  Bakalářská práce shrnuje současné poznatky v oblasti hodnocení mechanických vlastností laminátů s vláknovou výztuží. V práci je uveden algoritmus pro získání materiálových charakteristik laminátu výpočtem, výsledky jsou ...
 • Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route 

  Moravčík, Igor
  Ve všeobecnosti, poznatky o design slitin, jejich výrobě a výběru legujúcich prvků sú omezené na slitiny s jedním základním prvkem. Tento fakt ale výrazně limituje možnosti a volnost výběru prvků pro dosáhnuti speciálních ...
 • Návrh držáku vzorku pro studium orientovaných krystalů pomocí vysokofrekvenční paramagnetické resonance 

  Gabriš, Andrej
  Táto bakalárska práca diskutuje návrh a výrobu nerezonančného držiaka vzorky pre štúdium orientovaných kryštálov, ktorý je používaný pri vysokofrekvenčnej elektrónovej paramagnetickej rezonancii (z ang. HF-EPR). Prvá časť ...
 • Návrh konstrukce křídla a podvozku kluzáku TST 14 MC 

  Štěpánek, Jan
  Modifikace kluzáku TST-14 MC, výpočet V-n obálky zatížení, rozložení vztlaku po křídle, výpočet případů zatížení křídla, pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů, návrh mechanismu zatahování podvozku, stanovení ...
 • Návrh laminátových řídítek pro horská kola 

  Hanák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laminátových řídítek pro horská kola. První část prá-ce se věnuje popisu vlastností kompozitních materiálů, zejména je kladen důraz na vláknové kompozity. Je zde uveden algoritmus ...
 • Návrh monokoku formulového vozidla 

  Žídek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem monokoku z uhlíkových vláken vozu Formule Student podle aktuálních pravidel. Úvodní část práce je zaměřena na konstrukční řešení rámů používaných u vozů Formule Student. Poté je uveden ...
 • Návrh rámu vozidla Formule Student 

  Děrda, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výrobou hybridního rámu, který je tvořen prostorovým trubkovým rámem a monokokem z kompozitních materiálů. Dále řeší jeho simulaci pomocí FEM analýzy. V neposlední řadě ...
 • Návrh topologie kompozitního piezokeramického snímače 

  Dostal, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a numerickým modelováním piezokeramického snímače, který je umístěn na kolejnici z důvodu generování elektrické energie pro bezdrátové senzory monitorující železniční dopravu a stav ...
 • Návrh upravené technologie navíjení kompozitních trubek 

  Bednár, Peter
  Tato diplomová práce je zaměřena na výrobu kompozitních trubek navíjením uhlíkových vláken prosycených v pryskyřičném pojivu a současným plněním přídavným materiálem třetího typu. Také poskytuje popis výrobního zařízení ...
 • Obrábění elektroizolačních materiálů 

  Svoboda, Marek
  Tato práce se zabývá rozborem a definováním problémů při obrábění elektroizolačních kompozitních materiálů. Cílem je navržení nových variant řešení technologických podmínek a odzkoušení vybrané varianty. Dále provést pro ...
 • Pokovování technických plastů pro výrobu odlehčených konstrukčních dílů pro dopravní průmysl 

  Sanetrníková, Dominika
  Tato práce se v úvodu věnuje polymerním materiálům, ke kterým se řadí plasty a kompozity. Plasty jsou v úvodu rozčleněny na termoplasty a reaktoplasty. Dále je uvedeno využití plastů a kompozitů v dopravním průmyslu. Krátce ...
 • Stanovení modálních charakteristik celokompozitového křídla s využitím MKP metod 

  Churý, Tomáš
  Práce se zabývá vypracováním podrobného MKP modelu celokompozitního křídla kluzáku a následně provedení redukce vytvořeného MKP modelu na nosníkový model. U vytvořených modelů jsou vypočítány vlastní frekvence, tvary kmitání ...