Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství 

  Vaníček, Filip
  Hlavním záměrem diplomové práce je příprava reálných dat pro následnou optimalizaci svozového plánu pomocí pokročilých VRP („Vehicle Routing Problem“) algoritmů. Diplomová práce je motivována projektem Strategické partnerství ...
 • Aplikace pokročilých regresních modelů 

  Rosecký, Martin
  Tato práce shrnuje nejnovější poznatky z oblasti modelování produkce komunálního odpadu (KO). Tyto používá k řešení vícerozměrného analogu úlohy inverzní predikce. Jedná se o problém, který nelze řešit analyticky, proto ...
 • Bilance energeticky využitelných odpadů 

  Rovný, Jan
  Způsob, jakým je nakládáno s odpady je dlouhodobě aktuální a citlivé téma, zejména v souvislosti s energetickým využívání (směsných) komunálních odpadů. I přes velmi variabilní složení a vlastnosti jsou právě komunální ...
 • Druhotné suroviny z komunálních odpadů a jejich uplatnění na globálním trhu 

  Tesař, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku materiálového využití komponent obsažených v komunálních odpadech. V práci jsou uvedeny základní pojmy odpadového hospodářství a zdroje dat, které pomáhají analyzovat součastnou ...
 • Efektivní návrh a provoz třídící linky jako prvek komplexního odpadového řetězce 

  Guštara, Dominik
  Předkládaná diplomová práce se zabývá materiálovou separací komunálních odpadů. Úvodní kapitoly popisují současný stav nakládání s vybranými materiálově využitelnými složkami a technologii jejich sběru. Následuje popis ...
 • Energetické využití komunálního odpadu 

  Šíma, Kamil
  Diplomová práce se zabývá jedním z možných řešení spalovny komunálních odpadů se současnou výrobou (kogenerací) elektrické energie a tepla. Základní specifikace projektu: Spalování odpadu je prováděno ve dvou paralelních ...
 • Energetické využití odpadů 

  Čech, Roman
  V této práci se podíváme na problematiku dnešní společnosti z hlediska produkce odpadů a jeho zpracování v rámci Evropské Unie. Poznáme rozdělení odpadů do kategorií, zaměříme se na legislativa a normy nakládání s odpady. ...
 • Energetické využití odpadů 

  Novotný, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá energetickým využitím odpadu. V první části je zhodnocen komunální odpad jako palivo. Je rozebráno jeho složení, vlastnosti a vliv jeho spalování na životní prostředí. Ve druhé části jsou ...
 • Energetické využití odpadů 

  Hrubý, Radomír
  Obsahem této práce je zhodnocení energetického využití odpadů. Úvodem je popsáno seznámení s aktuálním postojem České republiky ohledně nakládání s odpady. Včetně popisu jednotlivých technologií nakládání s odpady. Následující ...
 • Energetické využití odpadů jako klíčový prvek moderních systémů odpadového hospodářství 

  Guštara, Dominik
  Bakalářská práce se soustředí na analýzu současného stavu systémů odpadového hospodářství v Evropě a predikci jeho budoucího vývoje s důrazem na energetické využití odpadů. První část práce slouží k uvedení do problematiky ...
 • Energetické využívání odpadů 

  Vala, Michal
  První část této práce shrnuje problémy vyplývající z nadměrné produkce odpadů a porovnává různé způsoby a technologie jeho zneškodnění. Druhá část práce se zaměřuje na jednu z těchto možností a to spalování odpadů s následným ...
 • Horizont odpadu 

  Ochotná, Barbora
  Město je místem akumulace, produkce a reprodukce výrobních prostředků i spotřeby zboží, odpad se ale typicky akumuluje mimo něj. Vypadává za náš horizont fyzicky i mentálně. Odpad, který vyprodukujeme, mění krajinu a ...
 • Matematické modely v oblasti strategického rozhodování 

  Khýr, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu matematického modelu sloužícího k navrhování rozmístění sběrných míst pro různé frakce komunálního odpadu s přihlédnutím na docházkovou vzdálenost, ekonomickou náročnost a využití ...
 • Mechanicko-biologické způsoby zpracování odpadu 

  Wildová, Kristýna
  Cílem bakalářské práce je popis možností nakládání se směsným komunálním odpadem v českém odpadovém hospodářství se zaměřením na potenciální realizaci zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu (MBU) odpadů na našem území. ...
 • Městský dům v Brně 

  Šámalová, Daniela
  Městský dům v Brně se nachází v ulici Milady Horákové, MČ Brno-Zábrdovice. Bloková zástavba je vymezena ulicemi Milady Horákové, Příkop, Koliště, Bratislavská a část třídy Kpt. Jaroše. Celý městský blok má rovný terén. ...
 • Posuzování životního cyklu komunálního odpadu 

  Vlach, Josef
  Cílem této práce je ukázat metodiku životního cyklu a životní cyklus zneškodňování komunálního odpadu. V první a druhé části je pojednáno o postupu při tvorbě LCA studií dle ČSN EN ISO 14 040 a ČSN EN ISO 14 044. V třetí ...
 • Produkce druhotných surovin z obecního odpadu 

  Kouřil, Čeněk
  Hlavním cílem bakalářské práce je podat přehled současného systému nakládání s komunálním odpadem a předvést jeho technicko-ekonomickou náročnost. K vyřešení cílů byl proveden rozbor současného stavu na území ČR a následně ...
 • Produkce materiálově využitelných odpadů 

  Odstrčil, Marek
  Hlavní cíl této práce je pochopit současný systém zpracování komunálních odpadů v rámci odpadového hospodářství České republiky. Součástí je i vymodelování tohoto systému pro všechny obce s rozšířenou působností a vyhodnocení ...
 • Regresní analýza prostorově a časově distribuovaných dat 

  Rosecký, Martin
  V práci byly shrnuty poznatky z oblasti prognózování komunálního odpadu (KO). Byly popsány základní informace týkající se lineární regrese a korelační analýzy. Byla provedena analýza vlivů dostupných faktorů na úrovni obcí ...
 • Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem 

  Lapáček, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na specifickou kategorii odpadu, kterým je komunální odpad. Zabývá se průzkumem současné produkce a způsobem nakládání s komunálním odpadem v České republice. V práci jsou uvedeny základní ...