Now showing items 1-12 of 12

 • Komparácia nástrojov marketingu a návrhy na zlepšenie ich využívania za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti v segmente luxusných hotelov (v čase krízy) 

  Žuffová, Michala
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu a na návrhy zmien nástrojov marketingu s cieľom zvýšenie konkurencieschopnosti hotela. Porovnáva teoretické poznatky so skutočnosťou v hoteli, špecifikuje príležitosti na zmenu a ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Majeriková, Ela
  Podstatou tejto diplomovej práce s názvom Komunikační strategie podniku je vytvoriť novú komunikačnú stratégiu pre konkrétny podnik na základe výsledkov prevedených analýz a požiadavkov spoločnosti. Práca sa skladá z troch ...
 • Marketingová komunikace 

  Sedlák, Radoslav
  Diplomová práca sa zaoberá marketingovou komunikáciou internetového obchodu s krmivom a potrebami pre psov. Práca vychádza z teoretických poznatkov, na ktorých je založená analýza. Dáta z analýzy sú následne spracované a ...
 • Marketingová komunikace Craft beer pubu 

  Poništová, Natália
  Diplomová práca sa zameriava na marketingovú komunikáciu Craft Beer & Food pubu U Vašinů. Prvá časť práce je zameraná na teoretické poznatky z oblasti marketingu a marketingového mixu. Druhá časť práce obsahuje analýzu ...
 • Marketingová strategie společnosti MOTORTEC, spol s r.o. 

  Pócsová, Lilla
  Diplomová práca sa zaoberá marketingovou stratégiou spoločnosti Motortec, spol. s r. o. Firma je autorizovaným predajcom vozidiel značiek Fiat, Alfa Romeo, Lancia a Jeep a poskytuje autorizovaný servis vozidlám všetkých ...
 • Marketingový mix firmy New Brand, s.r.o. 

  Kochanová, Veronika
  Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie marketingového mixu vo firme New Brand, ktorá sa zaoberá úpravou hodvábnych doplnkov. Špecifikuje jednotlivé súčasti marketingového mixu a analyzuje okolie podniku. Navrhuje ...
 • Návrh komunikačních nástrojů podniku 

  Ďuriš, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na zlepšenie komunikačného mixu spoločnosti Agentúra Amadeus, s.r.o., ktorá sa zaoberá organizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí. Práca sa skladá z teoretickej časti, ktorá sa zaoberá ...
 • Návrh komunikačního mixu nového produktu 

  Pšejová, Kristína
  Diplomová práca je zameraná na oblasť marketingu, konkrétne komunikačného mixu. V rámci teoretickej časti sú definované najdôležitejšie pojmy potrebné k pochopeniu problematiky. Zároveň sú tu popísané analýzy, ktoré budú ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Jakubčová, Michaela
  Diplomová práca sa zaoberá zlepšením komunikačného mixu vybranej akciovej spoločnosti. Prvá časť práce je zameraná na teoretický výklad a vymedzenie dôležitých pojmov marketingu, analýzy prostredí, nástrojov marketingového ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti PROTEUS s.r.o. 

  Šimko, Vladimír
  Predmetom bakalárskej práce je návrh marketingovej stratégie pre spoločnosť Proteus s.r.o. Navrhnutá stratégia je zameraná na zvolený cieľový trh a je vytvorená na základe analýzy prostredia, v ktorom sa firma pohybuje a ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

  Kanderová, Petra
  Diplomová práca je zameraná na riadenie rizík v oblasti marketingovej komunikácie v spoločnosti Prvý piešťanský pivovar, s. r. o., ktorej cieľom je na základe teoretických východísk a prevedených analýz súčasného stavu a ...
 • Vplyv národnej kultúry na vnímanie reklamy a marketingu 

  Brziaková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zameriava na vplyv kultúrnych aspektov na marketing a reklamu spoločnosti. Zahŕňa analýzu marketingového mixu spoločnosti IKEA Česká republika s.r.o., so zameraním na celkové vnímanie reklamy domácim i ...