Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. pomocí časových řad 

  Elbl, Luděk
  Smyslem této diplomové práce je finanční analýza vybrané společnosti s využitím základních metod a nástrojů finanční analýzy v průběhu tří let. Teoretická část se zabývá stručným seznámením s pojmem finanční analýza, jejím ...
 • Analýza trhu a konkurence s nealkoholickými nápoji 

  Zháňalová, Lucie
  Diplomová práce na téma „Analýza trhu a konkurence s nealkoholickými nápoji“ popisuje současnou situaci na trhu, jeho strukturu se zaměřením na stávající konkurenci, klade důraz na vyhodnocení strategie uplatňované ...
 • Competitive Intelligence 

  Mikuš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá aplikací konkurenčního zpravodajství, v dnešní době stále častěji využívané pro podporu rozhodovacího procesu. Základním předpokladem je správný sběr dat a jeho důkladná anlýza. Vyhodnocené informace ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Krudenc, Miloš
  Cílem diplomové práce je zpracování návrhu konkurenční strategie pro firmu Nanograph, s.r.o. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, z nichž první se zabývá hodnocením současného stavu firmy a odhalení problému, druhá ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Vyskočilová, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření konkurenční strategie společnosti, která působí v oblasti prodeje šperků a hodinek. Práce analyzuje současnou situaci podniku, zkoumá faktory vnějšího prostředí, působící na podnik ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Hrozek, Tomáš
  Jedním ze základních kamenů úspěšné firmy je její vhodné strategické řízení. Zkoumaná společnost vstupuje do nové etapy svého života, kdy se rozšiřuje a zároveň začíná specializovat. Obsahem této diplomové práce je návrh ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Tesař, Karel
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření konkurenční strategie malé rodinné firmy. Analyzuje současný stav firmy zabývající se statickou a projekční činností. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Forman, Jan
  Diplomová práce se zabývá zmapováním konkurenčního prostředí v rámci podnikání společnosti K plasty s.r.o. v Novém Městě nad Metují. Svým rozsahem pokrývá konkurenční firmy, potenciální i stávající zákazníky a samotnou ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Ovčačík, Miroslav
  Cílem této práce je navrhnout konkurenční strategii firmě Styrotrade, a. s. Práce je rozdělena na tři segmenty: teoretická část, analytická část a návrhová část. V teoretické části je představena firma a literární zdroje, ...
 • Návrh konkurenční strategie pro firmu Granit Parts komanditní společnost 

  Rozmarínová, Magdalena
  Náplní této diplomové práce je vytvoření konkurenční strategie obchodní společnosti. V práci je zkoumán současný stav společnosti, jejímž předmětem podnikání je prodej náhradních dílů a příslušenství na zemědělské stroje. ...
 • Návrh konkurenční strategie společnosti 

  Majnuš, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkurenční strategie společnosti působící ve stavebnictví. Obsahuje strategickou analýzu podniku, která vychází z teoretických poznatků v práci. Za pomoci stanovených záměrů firmy ...
 • Návrh konkurenční strategie vinařské firmy 

  Ivičičová, Irena
  Tato práce se zabývá návrhem vhodné strategie do budoucna, na vybranou firmu z oblasti vinařství. Diplomová práce je rozdělena do několika hlavních části. První analyzuje současný stav, další částí je výběr teorie potřebné ...
 • Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti podniku - variantní řešení 

  Kotrčová, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu konkurenční strategie podniku, jenž působí v oblasti poskytování služeb souvisejících se správou nemovitostí. Nejprve jsou uvedeny teoretické poznatky související s danou problematikou. ...
 • Návrh obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. 

  Procházková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. Práce popisuje a analyzuje jednotlivé oblasti podnikání firmy, ve kterých firma působí. Nalézám proto nedostatky v těchto oblastech a následně ...
 • Návrh obchodní strategie podniku 

  Bárta, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá tvorbou obchodní strategie pro rozvoj malé firmy. Především jde o zlepšení konkurenceschopnosti a rozšíření pobočkové sítě maloobchodních prodejen se sýry. Práce je zpracována na základě teoretických ...
 • Návrh optimální konkurenční strategie pro tržní segment dveřní kování 

  Nytrová, Jana
  Diplomová práce popisuje současnou situaci podniku na trhu a jeho konkurence. Obsahuje návrh optimální konkurenční strategie pro tržní segment dveřní kování pro ČR, který by vedl k udržení či posílení pozice na trhu.
 • Návrh strategie diferenciace rodinného podniku 

  Bělová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro podnikání ve Španělsku a v České republice. Dále analyzuje současný stav rodinných podniků, jednoho španělského a jednoho českého. V závěru práce navrhuji opatření, ...
 • Návrh strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti taneční školy Danza 

  Pikalová, Hana
  Diplomová práce sleduje problematiku konkurenceschopnosti a návrh strategie pro její zvýšení pro taneční školu Danza. Základem pro tvorbu strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace dotazníkového ...
 • Návrh strategie rozvoje konkurenceschopnosti obchodní firmy 

  Hořáková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje konkurenceschopnosti obchodní firmy v Brně. V teoretické rovině je zaměřena na odborné poznatky a nejnovější trendy v oblasti strategie a konkurenceschopnosti. Na základě ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kosíková, Kristýna
  Diplomová práce s názvem Posilování konkurenceschopnosti firmy se zabývá současnou situací pensionu Kosanda v Jeseníkách, na základě které jsou vytvořeny návrhy za účelem rozvoje konkurenceschopnosti. Návrhy byly vytvořeny ...