Now showing items 1-20 of 31

 • 3D tiskárna typu CoreXY 

  Doubrava, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématikou 3D tiskáren, konkrétně konstrukcí kinematického typu CoreXY. Obsahuje přehled základních technologií 3D tisku a seznamuje čtenáře s technologií Fused Deposition Modeling. Věnuje se také ...
 • Dopravník obrobků 

  Vaníček, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro manipulaci s klikovými hřídeli v pružných výrobních linkách. V první části jsou popsány typy výrobních linek a možné způsoby mezioperační manipulace. S ohledem na vhodnost ...
 • Konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače 

  Moravec, Tomáš
  Diplomová práce na téma „konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače“ se zabývá návrhem upínacího třmenu, jehož funkcí je zajištění přesné polohy vstřikovače systému Common Rail. Tvar třmenu vstřikovače je navrhován ...
 • Konstrukční návrh hydraulického posilovače řazení nákladního automobilu TATRA 

  Pončík, Jakub
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh hydraulického posilovače řazení pro převodovku Tatra 14TS210L. Práce obsahuje popis jednotlivých posilovačů využívaných u Tater a také u ostatních výrobců nákladních vozidel. ...
 • Konstrukční návrh kolektoru 

  Podhorský, Michal
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh kolektoru. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je proveden rozbor jednotlivých částí kolektoru a jeho analytický výpočet pomocí norem EN 12 952, ČSN 69 ...
 • Konstrukční návrh testovacího zařízení 

  Pavluš, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem automatizovaného testovacího zařízení vybraných typů pneumatických ventilů. Problém ručního kontrolního procesu je jeho neefektivita, jak z hlediska chybovosti lidského faktoru, ...
 • Konstrukční návrh testovacího zařízení pneumatických válců 

  Macek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem testovacího zařízení vybraných typů pneumatických válců. V první, teoretické, části práce je provedena analýza současného stavu poznání v oblasti pneumatických válců. ...
 • Konstrukční návrh vahadla odpružení vozidla 

  Poláček, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí a pevnostní analýzou vahadla zavěšení autokrosového automobilu. V práci jsou popsány některé případy reálného použití zavěšení s tlačnou tyčí a vahadlem v automobilovém sportu. Dále se ...
 • Konstrukční návrh zkušebního stavu s uzavřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí 

  Otipka, Václav
  Práce se zabývá problematikou návrhu měřícího stavu pro experimentální stanovení NVH parametrů převodových ústrojí. Rozebrány jsou nejprve obecné poznatky z oblasti měření vibro akustiky. Následuje zhodnocení nejčastěji ...
 • Konstrukční řešení vírové turbiny s protiběžnými koly 

  Pokorný, Tomáš
  Konstrukční řešení vírové turbíny s protiběžnými koly. Diplomová práce magisterského studia 2. ročníku. Uvedená diplomová práce je odborná technická zpráva. Obsahem této technické zprávy je konstrukční návrh turbíny, ...
 • Možnosti CAM softwaru PowerMILL 2018 při obrábění součástky do palné zbraně 

  Drmota, Josef
  Téma této diplomové práce se zabývá možnostmi CAM softwaru PowerMILL 2018 při výrobě součástky do palné zbraně. Obsahem práce je rešeršní část zaměřená na problematiku kombinovaných palných zbraní, konkretizaci řešené ...
 • Návrh a analýza konstrukční varianty pístu spalovacího motoru 

  Slezák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou napjatosti pístu vznětového motoru. Na základě výsledků provedených analýz je vypracován konstrukční návrh nových variant pístů se zaměřením na snížení hmotnosti a následně ...
 • Návrh a realizace experimentálního zařízení pro určování zbytkové napjatosti ohýbaných vzorků 

  Novotný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací experimentálního zařízení pro výzkum v oblasti určování zbytkových napětí vzorků s nerovnoměrně rozloženým profilem napětí po tloušťce vzorku. Byla provedena ...
 • Návrh experimentálního reaktoru pro výzkum spalování biomasy v pevném loži 

  Kubisz, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce experimentálního reaktoru pro výzkum spalování biomasy v pevném loži. Toto zařízení má za cíl umožnit dobrou regulovatelnost spalovacího procesu a sběr kvalitních dat, zejména ...
 • Návrh konstrukčního řešení rotačního pneumotoru 

  Vacek, Václav
  Cílem této práce je navrhnout rotační pneumotor místo kyvného pohonu. Na základě rešerše pneumotorů se provede konstrukční návrh rotačního pneumotoru. Bylo nutné splnit požadovaný kroutící moment a maximální rozměry. ...
 • Návrh mechanické závory 

  Vaníček, David
  V první části této bakalářské práce je provedena rešerše různých konstrukcí existujících mechanických závor určených pro hlídaná parkoviště automobilů. S ohledem na vhodnost jejich využití a dále dle parametrů uvedených v ...
 • Návrh nízkoemisní spalovací komory 

  Trnka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoemisní spalovací komory, která spaluje zemní plyn. Spalovací komora je typu CAN se šesti spalovacími komorami, které jsou souproudé se směšovačem. Jako stabilizátor je použit vířič. ...
 • Návrh ocasních ploch soutěžního modelu letounu 

  Hub, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem ocasních ploch pro nový model soutěžního letounu. Úvod práce seznamuje čtenáře se soutěží Air Cargo Challenge 2019 a návrhovou koncepcí letounu. Rešeršní část se zabývá konfiguracemi ...
 • Návrh podavače materiálu 

  Vrána, Vojtěch
  Hlavním cílem práce je vytvoření konstrukčního návrhu přídavného podavače materiálu pro spodní frézky nebo jiné stroje v truhlářském provozu. První část práce se zabývá problematikou obrábění dřeva a využití přídavných ...
 • Návrh spalovací komory 30 kW pro plynná paliva 

  Rychter, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem spalovací komory malého výkonu spalující plynné palivo, která bude sloužit jako zdroj spalin o požadovaných parametrech pro katalytickou experimentální jednotku. Z důvodu potřeby indukce ...