Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza stropního vytápění 

  Carbol, Ladislav
  Práce se zabývá analýzou stropního vytápění ubytovacích prostor kolejí VUT. Obsahuje teoretický rozbor problematiky sdílení tepla sáláním a konvekcí u stropního vytápění. Součástí práce je vytvoření matematického modelu ...
 • Bouřky na letištích a za letu - pozorování a předpověď 

  Novozámský, Adam
  Tato práce je zaměřena na popsání konvekčních bouří a jevů, které ji provází. Okrajově se dotýká metod předpovědi bouřek, způsobů jejich pozorování a jednoduchých zásad, které by měl pilot při setkání s bouřkou za letu ...
 • Experimentální a výpočtové stanovení součinitelů přestupu tepla pro části průmyslové parní turbíny od firmy Siemens, s.r.o Odštěpný závod Industrial Turbomachinery 

  Hladík, Petr
  Předmětem této diplomové práce je experimentální a výpočtové stanovení součinitelů přestupu tepla při kondenzaci páry pro zjednodušené části průmyslové parní turbíny. Tímto geometrickým zjednodušením je potrubí kruhového ...
 • Kvantifikace tepelně-hydraulických charakteristik flexibilního prvku s využitím experimentálních dat 

  Sochorec, Rostislav
  Diplomová práce se zabývá stanovením tepelně-hydraulických vlastností vlnovcového flexibilního prvku vyjádřených součinitelem tření a součinitelem přestupu tepla. Flexibilní prvek představuje snadno tvarovatelnou, nerezovou, ...
 • Měření propustnosti dialyzačních membrán 

  Veselá, Martina
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s teoretickými principy dialýzy a stanovení propustnosti dialyzační membrány pomocí experimentálně sestavné aparatury. Úvodní část je věnována základním poznatkům o léčbě dialýzou ...
 • Měření teploty v elektrických strojích 

  Halfar, Ivo
  Bakalářská práce Měření teploty v elektrických strojích se zabývá vznikem a šířením tepla u elektrických motorů a měřením teploty. Teplota je v diagnostice jednou z nejdůležitějších veličin. Vysoká teplota nám může u motorů ...
 • Návrh systému teplovzdušného vytápění 

  Nagorskyi, Bogdan
  Bakalářská práce se věnuje možnosti výměny stávajících teplovodních radiátorů za teplovzdušné jednotky s řízeným přívodem vzduchu. V úvodu práce je proveden rozbor základních faktorů, přispívajících k tepelné pohodě a ...
 • Nepřímotopný ohřev vzduchu 

  Beneš, Josef
  Diplomová práce se zabývá nepřímotopným ohřevem vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách. V teoretické části práce jsou vymezeny jednotlivé druhy výměníků v závislosti na druhu umístění ve vzduchotechnickém systému, na ...
 • Optimalizace vzduchotechniky wellness 

  Kysilka, Michal
  Tématem diplomové práce je optimalizace návrhu distribuce vzduchu v bazénové hale s ohledem na odpar z volné vodní hladiny dle předem určených kritérií s využitím softwaru pro CFD simulace. Problematikou odpařování se ...
 • Otopné systémy v předškolních zařízeních 

  Schäferová, Hana
  Předmětem diplomové práce je řešení vytápění mateřské školy. Práce shrnuje aktuální řešení z praxe a současnou legislativu, která se problematiky týká. Práce obsahuje autorkou vypracované řešení vytápění mateřské školy a ...
 • Ověření tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních fóliových izolací 

  Šot, Petr
  Diplomová práce se zabývá ověřením tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních foliových izolací. Teoretická část práce je věnována problémům energetické náročnosti budov, problematice šíření tepla materiálem, pojmy ...
 • Projekční návrh ohříváku topné vody 

  Zdražil, Pavel
  Tato práce zpracovává projekční návrh ohříváku topné vody. V práci je proveden tepelný, hydraulický i základní pevnostní výpočet. Z výsledků daných výpočtů je zpracován návrh výměníku, který byl následně vymodelován a ...
 • Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby 

  Šot, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problémem termoreflexních tepelných izolací. Práce se zčásti věnuje energetické náročnosti budov a související problematikou. Ve větší míře je rozebrána problematika šíření tepla materiálem a ...
 • Tepelné ztráty kotle na biomasu 

  Suchánková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na tepelné ztráty kotle na tuhá paliva, a to především na ztrátu vedením a sdílením tepla do okolí. Pro minimalizaci tepelných úniků stěnami kotle je nutno při návrhu volit materiály s dobrými ...
 • Tepelný výpočet ohřevné trubkové pece 

  Sénáši, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je posouzení vlastností zjednodušeného tepelného výpočtu ohřevné trubkové pece, publikovaného v časopise Applied Energy v roce 2010 a jeho aplikace na konkrétní průmyslové případy. V práci je ...
 • Termické stoupavé proudy v České republice a jejich využití sportovními piloty 

  Ožana, Martin
  Tato práce se zabývá stručným přehledem typů stoupavých proudů nad naším územím, především pak výskytem a předpovědí termické konvekce. Protože jsou kluzáky do vzduchu vlekány motorovými letadly, obsahuje i přehled informací, ...
 • Větrání obvodových plášťů budov z hlediska konstrukčních detailů pasivních a nízkoenergetických domů 

  Šagát, Erik
  Tato práce se zabývá konstrukcemi netransparentních provětrávaných fasád, prouděním vzduchu ve větrané mezeře a teplotním chováním opláštění při rozličných parametrech konstrukce a větrané mezery. Cílem práce je optimalizovat ...
 • Výměník tepla pro záchranný habitat 

  Bouma, Adam
  Diplomová práce se zabývá specifickou problematikou návrhu vhodného typu tepelného výměníku pro účely větrání v záchranném habitatu. V práci je proveden přehled nejčastějších typů výměníků tepla a charakteristika základních ...
 • Vývoj metod in-line tepelného zpracování 

  Hnízdil, Milan
  In-line tepelné zpracování oceli je součástí technologického procesu, který využívá fázových a strukturních přeměn k dosažení požadovaných mechanických vlastností. Tepelné zpracování vývalků nabízí, jak snížení nákladů na ...