Now showing items 1-18 of 18

 • Automatická 3D segmentace obrazu mozku 

  Bafrnec, Matúš
  Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii neurónových sietí a teoretickému ...
 • Detekce intrakraniálních hemoragií v CT snímcích hlavy 

  Nemček, Jakub
  Práca sa zaoberá detekciou intrakraniálnych hemoragií a určením ich typov v CT snímkach hlavy. Popísaná metóda detekcie hemoragií je založená na využití série klasifikátorov prítomnosti a typu hemoragie v 2D CT rezoch z ...
 • Detekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Zelenák, Michal
  Táto práca je zameraná na segmentáciu vozovky v laserových skenoch, pomocou konvolučnej neurónovej siete. Pre riešenie uvedeného problému, ktorý nájde uplatnenia v oblastiach údržby vozovky, boli použité konvolučné neurónové ...
 • Detekce zbraní ve 2D obrazu 

  Demčák, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou zbraní v 2D obraze. V teoretickej časti bol zadefinovaný pojem zbraň, uviedli sme možnosti detekcie zbrane v obraze s použitím klasických metód a s využitím hlbokých neurónových ...
 • Detekce živosti obličeje pomocí 2D kamery 

  Valo, Ondrej
  Rozpoznávanie tváre je jednou z najviac spoločensky akceptovaných foriem biometrického rozpoznávania. Nedávna dostupnosť veľmi presných a efektívnych algoritmov rozpoznávania tváre ponecháva zraniteľnosť voči prezentačným ...
 • Identifikace osob ve videozáznamu z kvadrokoptéry 

  Mojžiš, Tomáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude schopná rozpoznávať ľudí podľa tváre na základe vytvorenej databázy zo záznamov z drona. Databáza pozostáva z fotografií osôb, ktoré sa majú na videu identifikovať. ...
 • Implementace neuronové sítě bez operace násobení 

  Slouka, Lukáš
  Predmetom tejto diplomovej práce je akcelerácia neurónových sietí s cieľom redukcie počtu operácií násobenia reálnych čísiel. Teoretická časť tejto práce sleduje súčasné trendy a metódy využívané v oblasti akcelerácie ...
 • Konvoluční neuronové sítě na platformě Windows 

  Kapusta, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovanie najnovších poznatkov z oblasti konvolučných neurónových sietí a ich použitia. Práca popisuje históriu ich vzniku, biologický neurón a analogický matematický model neurónu. Tiež ...
 • Metody hlubokého učení pro segmentaci nádorových buněk 

  Špaček, Michal
  Automatická segmentácia obrázkov, najmä mikroskopických obrázkov buniek, otvára nové príležitosti vo výskume rakoviny alebo v iných praktických aplikáciách. Nedávny pokrok v oblasti hlbokého učenia umožnil efektívnu ...
 • Mobilní aplikace využívající hlubokých konvolučních neuronových sítí 

  Poliak, Sebastián
  Táto práca popisuje proces tvorby mobilnej aplikácie, ktorá využíva hlboké konvolučné neurónové siete. Proces začína predstavením hlavnej myšlienky, po ktorej nasleduje produktový a technický návrh, implementácia a ...
 • Návrh učícího a vybavovacího modulu s využitím AI na platformě Raspberry PI a Intel Movidius 

  Macko, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje implementácii naučeného modelu neurónovej siete na platformu akcelerátoru neurónovych sietí - Intel Movidius. Prvá kapitola sa venuje teórii strojového učenia, počítačového videnia a technikám, ...
 • Rekonstrukce poškozené části otisku prstů s využitím neuronových sítí 

  Halinár, Michael
  Táto práca sa zaoberá problematikou rekonštrukcie odtlačkov prstov pričom kladie dôraz na použitie neurónových sietí. Najprv je analyzovaná štruktúra odtlačku prstu, nasleduje popis možností, ktorými sa dá zvyšovať kvalita ...
 • Rozpoznání výrobce a modelu automobilu v obraze 

  Hrivňák, Marek
  Táto práca sa zaoberá trénovaním konvolučnej neurónovej siete na rozpoznávanie vozidiel z obrazu, príprave trénovacích dát a následne vytvoreniu metódy na vylepšenie rozpoznania. Riešenie sa zameriava na vplyv a využitie ...
 • Rozpoznávání druhu jídla s pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Kuvik, Michal
  Cieľom tejto práce je naštudovať problematiku hĺbkových konvolučných neurónových sietí a s ňou spojenú klasifikáciou obrázkov, experimentovať s architektúrou zvolenej siete za účelom získania najväčšej presnosti na vybratom ...
 • Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Vešelíny, Peter
  Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním riadkov z historických textov. Historické texty pochádzajú z obdobia od 17. až 19 storočia a sú napísané pomocou fraktúry. Pri rozpoznávaní písma sa používa architektúra neurónovej siete ...
 • Segmentace kostních lézí v CT snímcích páteře 

  Zaťko, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámiť sa s anatómiou a onkologickými ochoreniami chrbtice. Spraviť rešerš segmentačných techník a implementovať mnou zvolenú techniku strojového učenia na úlohu segmentácie kostných lézii ...
 • Určení typu a směru zbraně v obrazové scéně 

  Kolcún, Róbert
  Cieľom tejto práce je navrhnúť spôsob pre klasifikáciu typu zbrane do dvoch kategórií na krátke a dlhé, a určenie náklonu zbrane v obrazovej scéne. Zvolený problém som riešil pomocou niekoľkých postupov, použitím klasických ...
 • Využití strojového učení pro kontrolu kvality v průmyslových aplikacích 

  Gaško, Viktor
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou kontroly kvality v priemyselných aplikáciách so zameraním na hlboké učenie. K tomuto a podobným problémom bolo vytvorených niekoľko knižníc, ktoré majú za úlohu ...