Now showing items 1-17 of 17

 • Charakterizace chodců ve videu 

  Studená, Zuzana
  Táto práca sa zaoberá získavaním informácií o chodcoch, ktorí sú zachytení pomocou statických vonkajších kamier umiestnených na verejných vonkajších alebo vnútorných priestranstvách. Cieľom je za použitia konvolučných ...
 • Deep Learning for Object Detection 

  Pitoňák, Radoslav
  Táto práca sa zaoberá metódami použivanými na detekciu objektov ktoré používajú hlboké neurónové siete. Na začiatku sú popísané konvolučné neurónové siete a porovnané bežne používané metódy na detekciu objektov. V dalšej ...
 • Detekce a klasifikace poškození otisku prstu s využitím neuronových sítí 

  Šalko, Milan
  Cieľom tejto práce je naštudovať a navrhnúť algoritmus pre detekciu poškodení spôsobenými kožnými ochoreniami na odtlačku prsta, menovite sú týmito ochoreniami bradavice a dyshidróza. Pre detekciu prejavov ochorení bola ...
 • Detekce cesty ve venkovním prostředí zpracováním obrazu 

  Vrbičanová, Antónia
  Táto práca sa zaoberá detekciou cesty, ktorá sa nachádza vo vonkajšom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa sú použité dva prístupy. Požaduje sa, aby boli oba odolné voči náhlym svetelným zmenám v obraze a použiteľné pre ...
 • Detekce objektů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Paníček, Andrej
  Táto práca sa zaoberá detekciou objektov pomocou hlbokých neurónových sietí. V rámci riešenia som upravil, implementoval a natrénoval dobre známy model kaskádových neuró- nových sietí MTCNN tak aby dokázal vykonávať detekciu ...
 • Detekce palných zbraní v obrazu 

  Debnár, Pavol
  Táto práca sa zaoberá detekciou palných zbraní v obraze. V teoretickej časti je najprv definovaný pojem palná zbraň a potom sú uvedené typy palných zbraní. Nasleduje vysvetlenie obrazového šumu, ktorý môže do značnej miery ...
 • Detekce významných bodů v medicínských obrazech pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Škandera, Juraj
  Táto práca sa zaoberá detekciou anatomických bodov z cefalometrických RTG snímkov pomocou konvolučných neurónových sietí. Program pracuje nad verejne dostupným datasetom, ktorý obsahuje bočné RTG snímky lebky. V rámci práce ...
 • Evoluční algoritmy v návrhu konvolučních neuronových sítí 

  Badáň, Filip
  Táto práca sa zaoberá možnosťami automatizácie návrhu neurónových sietí pomocou neuroevolúcie, t. j. využitia evolučných algoritmov pri konštruovaní umelých neurónových sietí alebo optimalizovaní ich parametrov. Cieľom ...
 • Konvoluční neuronové sítě pro detekci objektů v medicínských obrazech 

  Koščová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konvolučnými neurónovými sieťami (CNN) pre detekciu objektov v medicínskych obrazoch. Pre lepšie pochopenie problematiky sú najprv popísané umelé neurónové siete a CNN všeobecne, neskôr sú ...
 • Nízko-dimenzionální faktorizace pro "End-To-End" řečové systémy 

  Gajdár, Matúš
  Práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania reči s pomocou učenia neurónových sietí, na ktoré je aplikovaný algoritmus nízko-dimenzionálnej faktorizácie. V práci je popísaná implementácia časovo oneskorených neurónových ...
 • Odhad osobnostních vlastností z videa 

  Čigáš, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá experimentami so systémami na odhad dojmových osobnostných vlastností z videa a porovnáva ich úspešnosť. Systémy v experimentoch sú vytvorené pomocou lineárnych regresorov a konvolučných ...
 • Optimalizace hlubokých neuronových sítí 

  Bažík, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť, implementovať a analyzovať rôzne optimalizácie vybraných hlbokých neurónových sietí. Ich účelom bolo zlepšenie sledovaných parametrov neurónovej siete. Implementované optimalizácie ...
 • Rychlá analýza hranic v obraze 

  Kolesár, Matej
  Táto práca sa zameriava na problém detekcie hrán v prirodzených obrazoch pri zachovaní vysokej rýchlosti pre spracovanie obrázku. Najprv sa analyzujú existujúce prístupy a z nich sa extrahujú príslušné informácie. Táto ...
 • Software pro detekci a rozpoznání registrační značky vozidla 

  Masaryk, Adam
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a vyvinúť softvér, ktorý dokáže detegovať a rozpoznávať registračné značky z obrázkov. Softvér je rozdelený na 3 časti - detekcia značky, spracovanie výstupu detektora a rozpoznanie ...
 • Trénovatelná segmentace obrazu s použitím hlubokých neuronových sítí 

  Majtán, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá segmentáciou obrazu pomocou hlbokých neuronových sietí. V práci je popísaný princíp digitálneho spracovania obrazu a segmentácia obrazu. Je tu vysvetlený princíp umelých neurónových sietí, model ...
 • Výpočet mapy disparity ze stereo obrazu 

  Tábi, Roman
  Diplomová práca sa zameriava na výpočet mapy disparity s použitím konvolučnej neurónovej siete. Preberá problematiku použitia konvolučných neurónových sietí pre porovnanie obrazov a výpočet disparity zo stereo obrazu ako ...
 • Zpracování dat ze senzorů wearable zařízení pomocí strojového učení 

  Hlavačka, Martin
  Cieľom práce je analýza problematiky nositeľných zariadení s operačným systémom Android Wear a rozpoznávaní rôznych pohybových aktivít za pomoci neurónových sietí. Prvotným zameraním je teda identifikovanie a popis ...