Now showing items 1-20 of 107

 • Analýza příčin vzniku trhlin v ráfcích kol 

  Plundrák, David
  Diplomová práce hledá příčiny vzniku trhlin u ráfků jízdních kol v nejvíce zatěžovaných místech (v místech otvorů pro dráty). Z tohoto důvodu je v této práci uvedena napěťově deformační analýza jednoduchého modelu ráfku ...
 • Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně 

  Novotný, Miloslav; Šuhajda, Karel; Sobotka, Jindřich; Petříček, Tomáš; Gintar, Jan; Plachý, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  V článku je popsán problém rekonstrukce ploché střechy na objektu rodinného domu v Brně. Sklon střechy je přibližně 2,5%, hlavní hydroizolace byla provedena z asfaltových pásů. Požadavek stavebníka bylo střechu dodatečně ...
 • Analýza zařízení pro galvanizovny 

  Janda, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu jednotlivých galvanických zařízení, na operace a technologie v nich prováděné. Taktéž obsahuje popis řídicích systémů galvanických linek a seznam norem používaných v povrchových úpravách.
 • Antikorozní úpravy povrch elektromotoru 

  Vlčková, Irena
  Tato diplomová práce se zakládá na teorii ze semestrálního projektu „Praktický návrh produktivní antikorozní úpravy povrchu elektromotoru“ a jsou zde uvedeny proběhlé praktické zkoušky, měření a výsledky. Tuto práci píši ...
 • Biodegradabilní kovové materiály jako náhrady kostí 

  Panáková, Olga
  Tato práce je zaměřena na použití kovových materiálů jako náhrady kostí. Aby byly informace ucelené, musí zde být teoretický úvod skládající se z popsání vlastností kovů, zaměřené obzvlášť na korozi, metody hodnocení ...
 • Charakterizace korozní odolnosti nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách 

  Kotland, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá korozní odolností nikl-fosforových povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V teoretické části jsou shrnuty současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé depozici Ni-P povlaků včetně reakcí při ...
 • Čistění olověných předmětů pomocí plazmatu 

  Bubnová, Kateřina
  Tato bakalářská práce řeší problematiku aplikace nízkotlakého vodíkového a argon-vodíkového plazmatu na vrstvy korozních produktů olova. Existuje mnoho historických objektů, které vyžadují pečlivé odstranění korozních ...
 • Čistění povrchů archeologických nálezů pomocí plazmatu generovaného ve vodných roztocích 

  Tihonová, Jitka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na plazmatické ošetření vzorků historické keramiky s využitím nízkoteplotních elektrických výbojů ve vodných roztocích. Byly vybrány čtyři vzorky – dva z období Kultury lužických popelnicových ...
 • Diagnostika mostní konstrukce 

  Nápravník, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně-technickým průzkumem dálničního mostu ev. č. D1-243 přes ulici Řípskou na okraji města Brna. Teoretická část práce obsahuje mostní názvosloví, prohlídky mostů, problematiku ...
 • Diagnostika železobetonového mostu 

  Rozbroj, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu v obci Újezd u Brna. Cílem je provedení prohlídky mostu, pořízení kvalitní fotodokumentace vad a poruch, navržení a provedení diagnostického průzkumu ...
 • Druhy poškozování materiálů - I 

  Turková, Veronika
  Materiál zařízení výrobních jednotek je postupně poškozován. Cílem této bakalářské práce je popis mechanizmu některých nejčastějších druhů poškozování materiálu v procesním průmyslu, jejich způsob posuzování zkušebními ...
 • Elektrochemické korozní charakteristiky Mg-Zn systémů připravených metodou práškové metalurgie 

  Kotek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá hodnocením elektrochemických korozních charakteristik Mg-Zn systémů připravených metodou práškové metalurgie v SBF roztoku. Hlavním cílem práce je analýza vlivu chemického složení, dosažené struktury ...
 • Elektroforézní lakování 

  Holčapek, Jiří
  Tato práce je založena na základě literární studie technologie elektroforézního lakování a koroze. Zprvu se pojednává o korozi kovů a důležitosti ochrany kovových částí. Následně se zabývá samotnou technologií elektroforézního ...
 • Galvanické zinkování 

  Hamal, Jan
  Cílem této práce je rozbor a popis galvanického zinkování a na operace a technologie při něm užívané. V úvodu této práce je rozebrán princip koroze. Velká část této práce se zabývá fyzikálně-chemickými procesy probíhajícími ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 

  Hána, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou elektrochemické charakterizace tvářené hořčíkové slitiny AZ31, která byla vystavena koroznímu prostředí 0,1 moldm3 roztoku chloridu sodného. Pro vyhodnocení elektrochemických charakteristik ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ61 

  Kotek, Jakub
  Tato práce se zabývá hodnocením elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ61. K tomuto hodnocení elektrochemických charakteristik byla použita elektrochemická impedanční spektroskopie a potenciodynamická ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářených hořčíkových slitin typu Mg-Al-Zn 

  Slouková, Karolína
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit elektrochemické charakteristiky slitin hořčíku. Teoretická část se zabývá popisem vlastností hořčíku i jeho slitin a také jejich korozních charakteristik. V experimentální části jsou ...
 • Hodnocení koroze u vybraných typů hliníkových slitin pro letecký průmysl 

  Skýba, Pavel
  Diplomová práce je zaměřená na hodnocení koroze hliníkových slitin typu AlCu4Mg1 tvaru úhelník a plech, který je opatřen vrstvou hliníku o čistotě 99,5%. Teoretická část se věnuje charakteristice hliníku, rozdělení hliníkových ...
 • Hodnocení koroze u vybraných typů hořčíkových slitin 

  Pořický, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení korozní odolnosti slitiny hořčíku typu AZ91 v prostředí solné mlhy pomocí zkoušek provedených v kondenzační komoře. Ke zkouškám byly použity vzorky hořčíkové slitiny ...
 • Hodnocení korozních vlastností biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41 

  Honč, Jiří
  Práce se zabývá hodnocením korozních vlastností biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41. Korozní charakteristiky vzorků tvářené hořčíkové slitiny ZE41 s leštěným a broušeným povrchem byly měřeny pomocí elektrochemických ...