Now showing items 1-20 of 34

 • Komora pro elektronové svařování 

  Červinka, Petr
  Předložená práce se zabývá problematikou návrhu pracovní komory elektronové svářečky. Tato vakuová komora krychlového tvaru o objemu cca 100 litrů bude využita v ÚPT AV ČR v.v.i. při budování experimentální svářečky s ...
 • Korozní poškození austenitických ocelí 

  Vykoukalová, Tereza
  Základním požadavkem kladeným na korozivzdorné oceli je vysoká korozní odolnost v agresivních prostředích. Práce je zaměřena na samostatnou rozsáhlou skupinu korozivzdorných ocelí - ocelí s austenitickou matricí. Zvýšená ...
 • Maziva vhodná pro tažení nerezavějící oceli 

  Doležal, Jan
  Práce řeší problematiku návrhu a konstrukce zkušebního přípravku na zkoušení maziv pro tažení plechů a experimentálním vyhodnocením vhodnosti jednotlivých druhů maziv pro zadané zkušební podmínky. Jedná se především o ...
 • Mechanické a technologické vlastnosti duplexních ocelí v závislosti na hodnotě PREN 

  Nejedlý, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá korozivzdornými austeniticko-feritickými (duplexními) ocelemi a jejich mechanickými a technologickými vlastnostmi. První část práce je zaměřena na seznámení s těmito vysokolegovanými materiály. ...
 • Možnosti regulace vneseného tepla - experimentální ověření 

  Mášová, Pavla
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá různými možnostmi svařování, kterými lze regulovat množství vneseného tepla do svaru. Pro experimentální ověření je zvolen ...
 • Navařování Stellitem na ocel 1.4122 

  Daumer, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou svařování korozivzdorných ocelí. Provádí analýzu současného stavu korozivzdorných ocelí z hlediska svařování, chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Experiment ...
 • Návrh technologie výroby distančního kroužku 

  Zíka, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového technologického postupu pro výrobu distančního kroužku o průměru 212 mm ve spolupráci s firmou Meopta – Optika, s.r.o. Výrobou této součásti dle stávajícího postupu nejsou dodrženy ...
 • Návrh technologie výroby šroubovité drážky 

  Janištinová, Edita
  Práce je zaměřena na technologii výroby šroubovité drážky v kostře servomotoru z austenitické chromniklové oceli s lepší obrobitelností. Součástí práce je teoretický rozbor korozivzdorných ocelí a detailnější rozbor obráběné ...
 • Návrh výroby vpusti 

  Švejda, Jakub
  Práce předkládá návrh technologie výroby vpusti – rotačního výtažku s přírubou z hlubokotažného korozivzdorného ocelového plechu jakosti 1.4301. Na základě literární studie a výpočtů bylo navrženo tažení bez ztenčení stěny ...
 • Obrábění hřídelí z těžkoobrobitelných materiálů na CNC soustruhu 

  Halouzka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na CNC soustružení těžkoobrobitelných materiálu, konkrétně austenitické korozivzdorné oceli. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny korozivzdorné oceli a popsána ...
 • Obrábění korozivzdorných ocelí a titanových slitin 

  Tropp, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na těžkoobrobitelné materiály, konkrétně korozivzdorné oceli a titanové slitiny, z hlediska obrábění. Obrábění těchto materiálů se liší od běžného obrábění ocelí velkou náročností a nákladností, ...
 • Obrábění rotační součásti "těleso" na CNC soustruhu 

  Dlouhý, Vít
  Tato diplomová práce je zaměřena na technologii třískového obrábění za využití CNC soustruhu, jenž byl využit pro obrobení požadované součásti z korozivzdorné oceli. K úvodu jsou uvedeny historické milníky související s ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Tejkl, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V první části jsou rozděleny těžkoobrobitelné materiály a následuje jejich analýza. V další části se práce zaměřuje na problematiku obrobitelnosti ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Perončík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění těžkoob-robitelných materiálů. Provádí analýzu těžkoobrobitelných materiálů z hlediska chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Dále se zabývá ...
 • Optimalizace procesu výroby vpusti 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt řeší optimalizaci výroby rotačního výtažku s přírubou. Jedná se o kanalizační vpusť vyráběnou technologií tažení konvenčním nástrojem na dvě operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická Cr-Ni ocel 1.4301 ...
 • Porovnání tepelného ovlivnění u TIG metody 

  Pavlas, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá obloukovým svařováním korozivzdorných ocelí svařovací metodou TIG. Porovnává vliv pulzního a stejnosměrného proudu na svařovanou součást. Úvodem práce se rozebírá vliv obloukového ...
 • Porovnání vlastností tupých svarů svařených laserem a plazmou pro austenitickou a feritickou korozivzdornou ocel 

  Zajíc, Jiří
  Práce je zaměřena na vyhodnocení a porovnání svarů, vytvořených technologiemi svařování laserem a plazmou. Pro porovnání byly použity austenitická korozivzdorná ocel X5CrNi18-10 a feritická korozivzdorná ocel X6Cr17. Tyto ...
 • Slinuté karbidy pro obrábění korozivzdorných ocelí 

  Kakáč, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí a jejich obráběním, sli-nutými karbidy a to jak povlakovanými, tak nepovlakovanými. První kapitola je věnována podrobnému rozdělení korozivzdorných ocelí, jejím ...
 • Studium vlivu ochranné atmosféry na kvalitu svaru a parametry laserového svařování 

  Procházka, Libor
  Předmětem šetření této diplomové práce je problematika použití technologie laserového svařování v ochranných atmosférách. Na základě literární rešerše uvedené v teoretické části práce byly provedeny dva experimenty. Došlo ...
 • Svařování hygienického žlabu 

  Skalník, Vít
  Cílem této práce je návrh a realizace optimalizace svařování částí hygienického žlabu. Byla popsána problematika svařování zmíněné součásti a užití přípravku. Na základě charakteristických znaků svařování byla zhodnocena ...