Now showing items 1-18 of 18

 • Doplnění protipovodňových opatření v povodí Salašského potoka 

  Stolářová, Alena
  Diplomová práce se zabývá doplněním protipovodňových opatření v povodí Salašského potoka. Práce úzce navazuje na předešlou bakalářskou práci na téma Protipovodňová ochrana v povodí Salašského potoka. Podrobněji se zabývá ...
 • Návrh malé vodní nádrže s retenčním účinkem v katastrálním území obce Police. 

  Hadaš, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí říčky Loučky. Cílem je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatření v daném povodí. První část práce se zabývá průzkumem povodí, získáním podkladů k danému ...
 • Návrh metodiky stanovení součinitele drsnosti otevřených koryt 

  Smelík, Lukáš
  Stanovení neměřitelného parametru, Manningova součinitele drsnosti, je komplexní úloha, kterou se hydraulika otevřených koryt zabývá již přes 200 let. Pro účely jednodimenzionálního modelování hladin v korytech toků ...
 • Návrh opatření proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka 

  Řeháková, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je získání informací o odtokových poměrech v povodí a návrh suché nádrže jako protipovodňové opatření. První část ...
 • Návrh protipovodňových opatření v povodí toku Březnice. 

  Zárubová, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá ochranou před povodněmi. Konkrétně pak návrhem soustavou malých vodních nádrží s retenčním účinkem (poldrů) a jejich vlivem na povodňové průtoky. Práce je rozdělena na dvě části, první část ...
 • Návrh revitalizace části Knínického potoka 

  Vyplel, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na návrh soustavné revitalizační úpravy vybraného úseku toku Knínický potok v katastrálním území Veverské Knínice. Jedná se o napřímené, příliš zahloubené koryto z důvodu technických úprav v ...
 • Návrh víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov 

  Hejl, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování zjednodušené dokumentace víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov. Diplomová práce se skládá z části textové, grafické a hydrotechnických výpočtů.
 • Protipovodňová ochrana Hustopeče nad Bečvou 

  Jauernig, Jan
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou Hustopečí nad Bečvou. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první části jsou popsána data potřebná pro návrh protipovodňových opatření. V druhé části jsou popsány ...
 • Protipovodňová ochrana v povodí toku Březnice 

  Zárubová, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá protipovodňovou ochranou v povodí toku Březnice. Jde především o posouzení průtoků. Práce je rozdělena na dvě části, a to vlastní popis povodí a zpracování dat v programech ArcGIS a Hydrog. ...
 • Protipovodňová ochrana v povodí toku Loučka 

  Hadaš, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí říčky Loučky. Cílem je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatřená v daném povodí. První polovina práce se zabývá průzkumem povodí a získáním podkladů k ...
 • Revitalizace toků pro ryby 

  Štěpánová, Markéta
  Tato bakalářská práce řeší problematiku revitalizace vodních toků. V této práci jsou zohledněny podmínky pro život a migraci vodních živočichů. V první části této práce je rozbor typů vodních toků a charakteristiky rybích ...
 • Splaveninová studie vybraného toku 

  Zouhar, Radim
  Práce je zaměřena na stanovení sedimentujícího množství v řece Svitavě a Křtinském potoku, který ústí do řeky Svitavy ve městě Adamov. Částice sedimentují při dně koryta, jestliže je výsledná síla způsobená proudem vody v ...
 • Studie možnosti vybudování malých vodních nádrží v lokalitě u Vyškova na Moravě 

  Richter, Štěpán
  Předmětem práce je návrh malých vodních nádrží u Vyškova na Moravě. Hráze navržených nádrží jsou sypané, zemní a homogenní a každá je opatřena spodní výpustí a bezpečnostním přelivem. V nádrži ležící na přítoku řeky Drnůvky ...
 • Tlumení energie proudu vodním skokem v prostoru rozšíření koryta 

  Pospíšil, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení míry tlumení energie nadkritického proudu v prostoru rozšíření koryta. Na hydraulickém modelu byly simulovány proudové poměry pro různé varianty uspořádání koryta. Jednotlivé ...
 • Úprava toku - využití revitalizačních prvků v korytě 

  Bareš, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení revitalizačních prvků do stávajícího vodního toku Jordán s cílem zaměřit se a zpracovat naměřené hodnoty vodního toku Jordán, který se nachází v katastrálním území Rožnov [742929] a ...
 • Vodohospodářské řešení ochranné vodní nádrže v povodí Kobylího potoka 

  Šourek, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh vodohospodářského řešení ochranné vodní nádrže v povodí Kobylího potoka. Diplomová práce se skládá z části textové, hydrotechnických výpočtů a grafické.
 • Výroba koryt elektroinstalace 

  Broža, Pavel
  Práce předkládá návrh technologie výroby tvarové součásti stříháním a ohýbáním. Zadaná součást bude vyráběna z pozinkovaného plechu DX51D + Z 275 o tloušťce 2 mm. Na základě literární studie a výpočtů bylo stanoveno stříhání ...
 • Zatížení mostních konstrukcí vyvolané působením vody a vodou nesených předmětů 

  Řezník, Jindřich
  Předmětem této práce je výčet a rozbor metod použitelných pro výpočet zatížení na mosty od vody a vodou nesených předmětů. Jedná se o hydrodynamické zatížení, zatížení od zachyceného spláví a zatížení od nárazu jednotlivých ...