Now showing items 1-20 of 20

 • Maziva využívaná v technologii tváření 

  Tollrian, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá mazivy používanými v technologii tváření. Požadavky na mazivo, volba maziva a tvářecí proces jsou nutné k určení požadovaných vlastností maziva. Práce předkládá přehled maziv, která se ...
 • Měření a vyhodnocování přímosti osy rotačních výkovků pomocí fotogrammetrie a analýzy obrazu 

  Zatočilová, Aneta
  Práce se zabývá návrhem metodiky měření tvaru a rozměrů rotačně symetrických výkovků. Většina dostupných bezdotykových systémů není možné pro tuto aplikaci použít zejména z důvodu vysoké teploty a velkých rozměrů měřených ...
 • Návrh výroby pastorku 

  Matsiuk, Oleksandra
  Práce se zabývá návrhem výroby pastorku – menší rotační součásti s ozubením z oceli 14 220. Po provedení analýzy vhodných metod výroby, byla zvolena technologie zápustkového kování na bucharu v jedné dutině. Na základě ...
 • Perspektivy objemového tváření za tepla 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá rešeršní práci na téma perspektivy objemového tváření za tepla. Na základě literární studie byly zhodnoceny tvářecí technologie, jejich dosavadní využití, vhodnost ...
 • Podnikatelský záměr – výroba nového produktu 

  Ogrodník, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na výrobu nového produktu v relativně mladém podniku. Tímto produktem je bezpečnostní kování. Práce je rozdělena na část s teoretickými východisky a ...
 • Problematika volného kování 

  Máčala, Daniel
  Práce předkládá přehled o problematice volného kování. Je vytvořena na základě literární studie teoretického základu s doplněním obrázků k dané problematice. Pojednává obecně o volném kování, jeho principu a rozdělení. ...
 • Problematika zápustkového kování 

  Břečka, Marek
  Práce se zabývá problematikou zápustkového kování, což je metoda výroby, která se využívá hlavně ve velkosériové výrobě. Při návrhu výkovku se vychází z výkresové dokumentace. Zhodnotí se účelnost součásti, poté se předepíšou ...
 • Problematika zápustkového kování na bucharech 

  Žižka, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou zápustkového kování na bucharech, což je technologie využívaná především pro výrobu tvarově a výskově různorodých a členitých součástí s žebry a výstupky. Výkovky se zhotovují na několik ...
 • Procesy volného a zápustkového kování 

  Tvrdoň, Radek
  Práce předkládá teoretický souhrn procesů kování. Pojednává o výběru polotovaru, stroje i tvářecího procesu pro oba druhy kování. Vysvětluje důvody použitelnosti volného kování pro výrobu jednoduchých součástí a zápustkového ...
 • Přesné kování 

  Berka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií přesného kování. V práci je uvedeno základní rozdělení kování podle charakteru toku materiálu a jeho postup. Po úvodní části se tato práce zabývá rozborem metod zápustkového ...
 • Přesné kování 

  Bužga, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje metodám, postupům a možnostem přesného kování. Po úvodní analýze metod zápustkového kování s výronkem obsahuje přehled, rozbor a popis metod kování přesného, včetně technologického zhodnocení ...
 • Úloha maziva v technologii tváření 

  Čvanda, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá přehled maziv v technologii tváření. Na základně literární studie problematiky maziv v technologii tváření byla udělána rešerše jednotlivých druhu maziv a jejich ...
 • Variantní řešení výroby těla zapalovací svíčky 

  Strnad, Miroslav
  V práci je rozebrána problematika výroby tělesa zapalovací svíčky, která má za úkol zvolit nejvhodnější variantu. Těleso je kruhového průřezu z oceli 1.1191 (12 050), otvorem uprostřed a vrchní část tělesa je zakončena ...
 • Výroba loveckého nože z damaškové oceli 

  Vagunda, Pavel
  This bachelor thesis deals with complete technology of production of damask knife. The technology is designed for piece production or prototype production. According to the proposed technology, a prototype was produced, ...
 • Výroba pastorku objemovým tvářením 

  Fic, Pavel
  V předložené diplomové práci je provedena detailní studie znalostí z objemového tváření za tepla – kováním. Dále je zpracován návrh technologií výroby pastorku d140 č.v.: DP2012 – 01 a stanovení optimálního technologického ...
 • Výroba středního kola objemovým tvářením 

  Fic, Pavel
  Pavel Fic: Výroba středního kola objemovým tvářením. Bakalářská práce. Kombinované studium bakalářského studijního programu Strojírenství, Obor Strojírenské technologie. 3.ročník, letní semestr, akademický rok 2009/2010. ...
 • Výroba vnitřního kola objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem bakalářské práce bylo navržení nejvýhodnější technologie výroby zadané součástí objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Další důležitou částí je celkový ...
 • Výroba výkovku "Montážní klíč" 

  Vávra, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství, předkládá návrh technologie výroby výkovku montážního klíče - ze zatepla válcované ocelové tyče 11 523.0. Práce dále porovnává dřívější s dosavadními ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Málek, Leoš
  Obsahem práce je návrh zastřešení víceúčelového sportovního objektu v lokalitě Blansko. Cílem je maximální využití dřeva a přírodních materiálů pro jednotlivé konstrukční části. Důraz je také kladen na maximální prefabrikaci ...
 • Způsob vývoje výkovku v podmínkách moderní kovárny 

  Vraštiak, Michal
  Se zohledněním moderních řešení byla zvolena technologie zápustkového kování součásti náboje kola automobilu z oceli 14220 (DIN 16MnCr5) o sériovosti 50000 ks. Na základě literární studie a poznatků z praxe byl vyřešen ...