Now showing items 1-10 of 10

 • Eliminace zkreslení obrazů duhovky 

  Jalůvková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na eliminaci zkreslení obrazů duhovky. Cílem bylo prostudovat a popsat metody zkreslení obrazu (1D rozmazání, uniformní 2D rozmazání, Gaussovo rozmazání, atmosferické rozmazání a rozmazání ...
 • Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice 

  Horáková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním kriteriálních funkcí, které jsou využívány při registraci obrazů sítnice oka. Kriteriální funkce vyjadřují míru podobnosti obrazů, a tím značně ovlivňují správnou registraci. Cílem ...
 • Lícování ultrasonografických obrazových sekvencí 

  Kubica, Roman
  Výsledkem této práce, zabývající se lícováním medicínských obrazů, je automatický registrační algoritmus. Ten je konstruován a testován na práci s reálnými ultrazvukovými snímky, pořízenými pomocí perfusního zobrazování. ...
 • Optimalizace modelu odrušovacího filtru 

  Surovec, Vojtěch
  V úvodní části práce jsem teoreticky rozebral současný stav měření vložného útlumu odrušovacího filtru a popsal jednotlivé metody měření. Dále jsem se zabýval globálními optimalizačními metodami a některé z nich teoreticky ...
 • Optimalizace pro registraci obrazů založená na genetických algoritmech 

  Horáková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá globálními optimalizačními metodami a jejich využitím při registraci medicínských obrazů. Hlavní cíl spočívá ve vytvoření genetického algoritmu a testování jeho funkčnosti na syntetických datech. ...
 • Počítačové modelování netradičních trychtýřových antén 

  Divín, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem optimalizační metody PSO a jejího uplatnění na navýšení směrovosti rotačně symetrických trychtýřových antén. K tomuto účelu byl využit osově symetrický 2D model z programu Comsol ...
 • Registrace ultrazvukových sekvencí s využitím evolučních algoritmů 

  Hnízdilová, Bohdana
  Tato diplomová práce se věnuje registraci ultrazvukových sekvencí s využitím evolučních algoritmů. V teoretické části práce je popsán proces registrace obrazů a jeho optimalizace pomocí genetických a metaheuristických ...
 • Řešení spojitých systémů evolučními výpočetními technikami 

  Lang, Stanislav
  Práce je věnována problematice řešení spojitých systémů evolučními výpočetními technikami. Evoluční výpočetní techniky spadají do oblasti studia softcomputingu, jedná se o pokročilé optimalizační metaheuristiky, které se ...
 • Toolbox pro vícekriteriální optimalizační problémy 

  Marek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou více-kriteriálních optimalizací. Je vysvětleno, která řešení jsou optimální při použití více konfliktních kriteriálních funkcí a jak tato optimální řešení (Paretovo čelo) v množině možných ...
 • Ukázky regulací s prediktivním řízením 

  Šalda, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá prediktivním řízením, hlavně Model Based Predictive Control (MPC). V první částí je popsán princip prediktivního řízení, kriteriální funkce, volba omezení regulace a volba pokut. V další částí ...