Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza konfluence adherentních buněk ve 2D kultuře 

  Bracková, Michaela
  První část práce se zabývá teoretickým popisem adherentních buněk, především jejich stavbou a funkcemi. Dále je práce věnována popisu kultivace buněk, kde jsou zmíněny podmínky nutné pro kultivaci a látky, podporující růst ...
 • Charakterizace kvasinkových a řasových metabolitů pomocí instrumentálních technik 

  Kurowska, Klára
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou a produkcí vybraných mikrobiálních metabolitů kvasinky Rhodotorula kratochvilovae v porovnání s různými druhy mikrořas. V teoretické části byly shrnuty poznatky o podmínkách ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu červeného vína 

  Zechmeisterová, Lucie
  V rámci diplomové práce byly monitorovány přítomné mikroorganismy ve vzorku hroznové šťávy červeného vína a vzájemné vztahy mezi kvasinkami, bakteriemi a plísněmi. Na kultivaci mikroorganismů byly použity tři různé média, ...
 • Optimalizace kultivace karotenogenních kvasinek na směsných odpadních substrátech 

  Holub, Jiří
  V rámci diplomové práce je řešena problematika kultivací vybraných druhů karotenogenních kvasinek na odpadních produktech potravinářského průmyslu za pomoci laboratorního bioreaktoru. Buňky karotenogenních kvasinek produkují ...
 • Produkce karotenoidů kvasinkami kultivovanými na odpadním tuku 

  Holub, Jiří
  Karotenoidy jsou lipidické látky, převážně pigmenty obsažené v rostlinách a mikroorganismech. Karotenoidy jsou známé pro svoje antioxidační účinky. Lipidy jsou převážně nepolární látky, které jsou esenciální a vyskytují ...
 • Produkce magnetických částic mikroorganismy 

  Chvalkovská, Eva
  Předkládaná práce se zabývá magnetickými nanočásticemi, které jsou produkované bakteriemi. Jedná se o dva typy bakterií. Jeden typ jsou bakterie žijící v industriálním prostředí, které produkují magnetické nanočástice ...
 • Role extracelulární DNA v mikrobiálním biofilmu 

  Gromov, Anton
  Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na studium role extracelulární DNA v mikrobiálním biofilmu. Práce zahrnuje vlastnosti biofilmů, funkce biofilmů a rovněž funkce a vlastnosti extracelulární DNA v biofilmu. V teoretické ...
 • Řízení řasových bioreaktorů 

  Rek, David
  Tato bakalářská práce řeší problematiku kultivace mikrořas v uměle vytvořeném prostředí – bioreaktoru. Cílem je systematické představení faktorů ovlivňující růst mikrořas a nalezení způsobu jejich automatického řízení. V ...
 • Salmonelové infekce, jejich zdroj a diagnostika 

  Valkus, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá salmonelovými infekcemi, jejich zdroji, prevencí a diagnostikou. Teoretická část zahrnuje základní seznámení s rodem Salmonella, jeho morfologií. Popisuje patogenezi, klinické projevy vzniklé ...
 • Využití řas pro produkci biomasy a bioproduktů 

  Slonek, Jaroslav
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s využitím řas k produkci biomasy a bioproduktů. Úvodní část práce je věnována taxonomickému rozdělení řas a základnímu shrnutí charakteristik jednotlivých skupin ...