Now showing items 1-13 of 13

 • Implementace štíhlé výroby ve výrobním provozu 

  Peterka, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je praktická implementace prvků štíhlé výroby dle metodologie LEAN ve strojírenské společnosti zabývající se kusovou výrobou za účelem redukce plýtvání a zvýšení efektivity výroby. Na začátku ...
 • Návrh technologie obrábění strojních součástí pro kusovou výrobu v soukromé firmě 

  Bužek, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na využití automatizace v kusové a malosériové výrobě v soukromé firmě. Úvodní část se zaobírá popisem projektu a výběrem představitelů, pro které se bude projekt vytvářet. Následuje porovnání ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice pro stolní provedení kotoučové pily. 

  Koryčan, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie vícedrážkové řemenice pro stolní provedení kotoučové pily. V rámci práce je zpracován návrh výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu, dále ...
 • Návrh technologie výroby zvoleného dílu hydraulického rozválcovávacího stroje 

  Mynář, Josef
  Popis stroje s bližším rozborem konstrukčního uzlu, ve kterém se nachází vyráběná součást. Návrh, výpočet a volba polotovarů pro dvě varianty výroby. Volba strojů pro kusovou i sériovou výrobu, volba nástrojů a měřidel pro ...
 • Návrh výrobní technologie FDM tiskové hlavy 

  Talafa, Michal
  Práce je zaměřena na návrh výrobní technologie pro kusovou a sériovou výrobu FDM tiskové hlavy. Výroba bude zasazena do soukromé firmy Pevot produkt, s.r.o. Pro výrobu budou tedy využívány stroje, nástroje a technologie, ...
 • Optimalizace objednávek a kontrola stavu kapacit zdrojů ve firmě Formex 

  Voborník, Tomáš
  Diplomová práce Optimalizace objednávek a kontrola kapacit zdrojů ve firmě Formex s.r.o. je složena ze tří částí. První část je seznámení s různými typy výrob a jejich specifikacemi, dále se věnuje plánování a řízení výroby. ...
 • Projekt lehké obrobny v TOS Kuřim - OS, a.s. - frézařské pracoviště 

  Zlámal, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu uspořádání pracoviště lehké obrobny TOS Kuřim – OS, a.s. pro výrobu rovinných dílů do hmotnosti 250 kg frézováním. Při řešení se zaměřím zejména na metodiku návrhu projektu ...
 • Rozbor kusové výroby součásti spojka 

  Menšík, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o kusové výrobě dané součásti. Cílem bakalářské práce je rozbor stávajícího výrobního procesu a návrhy na jeho zlepšení z hlediska snížení výrobních nákladů v opakující se kusové výrobě. V ...
 • Systém řízení výroby 

  Ryšavý, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem integrace systému řízení v rozvíjejícím se výrobním podniku se zakázkovou výrobou. Návrh systému probíhá nejprve pomocí rešerše dostupných metod a prostředků pro řízení firmy a dále ...
 • Technologie výroby náhradního dílu 

  Přivřel, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou výrobou náhradního dílu „rohatka“ pro kusovou výrobu. Práce obsahuje rozbor technologičnosti originálního dílu, návrh konstrukce náhradní součásti a obráběcích metod pro ...
 • Tvorba rozvrhování výroby k realizaci zákaznických požadavků 

  Hajnová, Zuzana
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci systému rozvrhování a sledování výroby vzorků ve vybrané společnosti. Návrh je postaven především na prvcích vizualizace, které umožňují přehledné rozvrhování a řízení výroby ...
 • Výroba dokončovacího nástroje 

  Rušín, Filip
  Bakalářská práce se zabývá výrobou dokončovacího nástroje pro vyhrubování tří různých průměrů. První kapitola seznamuje s výběrem potřebného materiálu, návrhem polotovaru a použitým tepelným zpracování výrobku. Následuje ...
 • Zefektivnění výroby součásti z šicího stroje 

  Švec, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění výrobního procesu součásti držáku podavače ve firmě MINERVA BOSKOVICE, a.s. Technologiemi, které jsou použity při výrobě součásti, se věnuje první část diplomové práce. Ve ...