Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza životního stylu vysokoškolských studentů - time management 

  Andrlová, Gabriela
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu studentů vysokých škol z hlediska Time Managementu. Hodnotí časové pojetí dne studentů a jeho využití z pohledu pohybu, jak studenti tráví volný čas, kolik hodin denně ...
 • Analýza životního stylu vysokoškolských studentů z pohledu stravovacích návyků 

  Vašinková, Dominika
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu životního stylu vysokoškolských studentů z pohledu stravovacích návyků. Uvádí teoretické poznatky o zdravém stravování a porovnává je s výsledky dotazníkového šetření pro studenty ...
 • Data Collection for Public Space Quality Evaluation 

  Kilnarová, Pavla; Horáková, Eva (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Veřejná prostranství hrají nezastupitelnou roli ve fungování měst, zastávají mnoho důležitých funkcí a je z dlouhodobého hlediska důležité monitorovat jejich kvalitu. Empirická pozorování jsou nezbytná pro vhodné stanovení ...
 • Eudaimonie: Šťastné město 

  Hermanová, Ada
  Cílem práce je vytvořit eudaimonické prostředí v rámci stávající blokové zástavby brněnských Husovic. Za pomoci jednoduchých intervencí a minimálních zásahů je vytvářeno prostředí, které pomáhá člověku žít komplexní a ...
 • Faktory ovlivující proměnu současného města 

  Dobešová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Cílem příspěvku je shrnout současný stav řešené problematiky z širšího pohledu hospodářské a sociální geografie, jak je popsán v knize Urbane Räume, jejímž autorem je Prof. Dr. Wolf Gaebe. Příspěvek pojednává o sídelních, ...
 • Open Data Potential in the Realm of Urban Planning 

  Horáková, Eva (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Otevřená data jsou data sbíraná veřejnými institucemi, která jsou volně dostupná na internetu a distribuována v počítačově čitelném formátu. To umožňuje a zjednodušuje jejich další využití třetími stranami. Tato veřejná ...
 • Podíl zaměstnaneckých benefitů se sportovním obsahem na kvalitě života zaměstnanců s převážně sedavým zaměstnáním 

  Samohýl, Lukáš
  Cílem této práce je popsat závislosti mezi zaměstnaneckými benefity se sportovním zaměřením a kvalitou života zaměstnanců ve vybrané firmě s velkým podílem zaměstnanců se sedavým zaměstnáním. Součástí práce je osobnostní ...
 • Podíl zaměstnaneckých benefitů se sportovním obsahem na kvalitě života zaměstnanců s převážně sedavým zaměstnáním 

  Válek, Petr
  Cílem této práce je vysvětlit funkci zaměstnaneckých benefitů se sportovním zaměřením a podporující zdraví a popsat vztah, který souvisí s kvalitou života zaměstnanců při sedavém zaměstnání ve vybrané firmě. Součástí práce ...
 • Projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb - Rekondiční centrum Brno 

  Musilová, Erika
  Bakalářská práce řeší projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb.práce je zpracovat projekt rekondičního centra. Bakalářská práce vychází z analýzy zařízení a z porovnání center stejného typu v jiných městech ...
 • Veřejné prostory jako indikátory kvality života města 

  Vaďurová, Jana
  Disertační práce je založena na přístupu k plánování a řízení rozvoje měst v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Trvale udržitelné územní plánování a řízení rozvoje měst vyžaduje indikátory pro hodnocení ...
 • Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat 

  Šimara, Eva (Vysoá škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017-11-02)
  Pro dnešní dobu je typické sbírání a shromažďování informací z různých technických zařízení. Data sbírají i města. Otevřená data jsou volně publikovaná na webu ve strojově čitelném formátu. Existuje mnoho způsobů, jak může ...
 • Zeleň jako indikátor kvality urbánního prostředí 

  Pondělíček, Michael
  Disertační práce je založena na principu otevřeného přístupu k městské zeleni v rámci podpory trvale udržitelného rozvoje uvnitř měst. Trvale udržitelné hospodaření a plánování uvnitř měst s sebou nese i poptávku po ...
 • Zeleň jako ozdravný prvek budov i měst 

  Šmídová, Kristina
  Tato práce se zaměřuje na představení městské zeleně jako důležitý prvek udržitelné výstavby, a především jako prvek, který zbavuje okolní vzduch znečištění a přispívá k lepšímu prostředí ve městech. Dále se tato diplomová ...