Now showing items 1-16 of 16

 • Bezpečnostní rizika podle standardu ISO 27001 

  Doubková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá procesem řízení rizik bezpečnosti informací, dle ISO/IEC 27005 a jeho realizací v prostředí softwaru Verinice. Proces řízení rizik bezpečnosti informací je aplikován na kritickou infrastrukturu, ...
 • Budování bezpečnostního povědomí na základní škole 

  Kolajová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou budování bezpečnostního povědomí na základní škole. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. V úvodní části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti informační bezpečnosti a stručný popis ...
 • DYNAMICKÝ BIOMETRICKÝ PODPIS JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VNITROPODNIKOVOU KOMUNIKACI 

  Hortai, František
  Cílem práce je podat ucelenou informaci o možnostech autentizace, kombinace autentizačních faktorů a začlenění této problematiky do podnikové komunikace. Práce se zaměřuje na tuto problematiku a specifikuje možnosti získání ...
 • GAP analýza systému řízení bezpečnosti informací 

  Konečný, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na GAP analýzu systému řízení bezpečnosti informací. Práce se skládá z teoretické, analytické a praktické části. První část pojednává o teoretických východiscích problematiky informační a ...
 • Kvantitativní přístup k rizikové analýze v rámci kybernetické bezpečnosti 

  Řezáč, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje kvantitativnímu přístupu k rizikové analýze v rámci kybernetické bezpečnosti. První část je věnována teoretické rovině. Jsou zde definovány základní pojmy spojené s problematikou kybernetické ...
 • Metodika asistovaného zhodnocení 

  Kroupová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá asistovaným zhodnocením. Záměrem práce je vytvořit metodiku, která může pomoci při zpracování asistovaných zhodnocení a zjištění aktuálního reálného stavu kybernetické a informační bezpečnosti ...
 • Modely systémově vymezených procesů pro kybernetickou bezpečnost 

  Konečný, Jiří; Janková, Martina; Dvořák, Jiří; Šulc, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  V tomto příspěvku vycházíme z dílčích závěrů výzkumných úkolů pracovišť a z podrobné analýzy informačních zdrojů specifického výzkumu. Je zde uveden závěr zásadního systémového vymezení procesů v nově pojaté výuce kybernetické ...
 • Návrh bezpečnostního řešení perimetru organizace 

  Dupač, Viktor
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu bezpečnostního řešení perimetru organizace. V první části práce popisuji teoretická východiska a od kapitoly šest se již věnuji hlavní tématice práce. V první logické části řešení ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření v souladu s ISMS pro obchodní společnost 

  Dočekal, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast bezpečnostních opatření v souladu se systémem řízení bezpečnosti informací. Představuje základní teoretická východiska problematiky informační a kybernetické bezpečnosti a popisuje ...
 • Návrh zavedení programu budování bezpečnostního povědomí na gymnáziu 

  Holásková, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou budování bezpečnostního povědomí na gymnáziích. Diplomovou práci lze rozdělit na tři hlavní části. V úvodní části je uvedeno teoretické vymezení základních pojmů z oblasti informační ...
 • Platforma pro sběr kryptoměnových adres 

  Bambuch, Vladislav
  Cílem této práce je vytvořit platformu pro sběr a zobrazování metadat o kryptoměnových adresách z veřejného i temného webu. K dosažení tohoto cíle jsem použil technologie zpracování webu napsané v PHP. Komplikace doprovázející ...
 • Porovnání výuky informační a kybernetické bezpečnosti v České republice a Jižní Koreji s návrhy na zlepšení 

  Šisler, Marcel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení současného stavu výuky informační a kybernetické bezpečnosti v České republice. Tyto návrhy pramení ze srovnání výuky na Vysokém učení technickém v Brně - Fakultě podnikatelské ...
 • Posouzení a návrh informační bezpečnosti v organizaci 

  Rybáková, Alena
  Tato diplomová práce pojednává o problematice informační bezpečnosti v organizaci. Snahou autorky je získat široký přehled souvislostí, které potom budou zhodnoceny v závěrečné části, při poskytování konkrétních doporučení. ...
 • Převod mezi formáty pro sdílení síťových bezpečnostních hlášení 

  Eis, Pavel
  Existuje celá řada platforem a systémů určených ke sdílení kybernetických bezpečnostních incidentů a událostí, které často používají rozdílné bezpečnostní formáty. Tímto způsobem dochází ke ztížení nebo přímo nemožnosti ...
 • Statistický výstup z asistovaných zhodnocení 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této diplomové práce je statistická analýza asistovaných zhodnocení. Teoretická část popisuje klíčové pojmy z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, základní podklady pro tuto oblast a důležité předpisy. ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku 

  Svoboda, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v malém podniku. V této práci jsou rozebrána teoretická východiska, která jsou nutná pro pochopení a navržení ISMS. Návrh zavedení ISMS ...