Now showing items 1-19 of 19

 • Analogové komparátory pro laboratorní výuku 

  Šafařík, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout kompletní řešení pro sestavení laboratorní úlohy na téma komparátorů. V práci je teoretický úvod se zaměřením na problematiku komparátorů a následný rozbor některých jejich základních ...
 • Audio zesilovače pracující ve třídě D a jejich počítačová simulace 

  Bednár, Branislav
  Témou semestrálnej práce sú audio zosilňovače pracujúce v triede D. Táto práca je zameraná na rozbor jednotlivých částí zosilňovača a ich popis. Ďalej sa zaoberá rozborom priebehov signálov, ktoré sa vyskytujú v dôležitých ...
 • CIP Safety 

  Šmoldas, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem technologie CIP a vytvořením laboratorní úlohy z komponentů založených na této technologii. Cílem práce je vytvoření literární rešerše o technologii CIP a jeho jednotlivých rozšíření ...
 • Difrakce a interference světla pro výuku laboratorních cvičení 

  Dvořák, Tomáš
  Účelem této bakalářské práce je navržení a sestrojení funkční laboratorní úlohy pro měření difrakce a interference světla, která bude vyučována v laboratořích fyzikálního praktika. Na základě zjištěných informací o optických ...
 • Ethernet pro metalické kabely 

  Víteček, Aleš
  Bakalářská práce „Ethernet pro metalické kabely“ se zabývá rozborem technologie Ethernet, nejvyužívanější technologie pro chod počítačových sítí. Konkrétně je zaměřena na chod po metalickém vedení. Cílem práce je popis ...
 • Laboratorní úloha pro ověření vlastností audio zařízení 

  Staňková, Karolína
  Cílem této práce je seznámení s parametry audio zařízení a jejich měřením podle platných norem (AES17-2018 a ČSN EN 60268-3). Na základě studia těchto norem je pak vytvořena laboratorní úloha pro předmět Měření v audiotechnice. ...
 • Laboratorní úloha s regulací teploty 

  Telecký, Jakub
  Tato práce pojednává o regulaci a variantách, které lze k tomu využít. V teoretické části jsou proto uvedeny základní pojmy z oblasti automatizace a regulátorů. Hlavní částí je praktická část. Ze zakoupených částí je složena ...
 • Modulární aktivní kmitočtové výhybky - laboratorní přípravek 

  Holínský, Jan
  Obsahem práce je přiblížení problematiky návrhu aktivních kmitočtových výhybek a jejich realizace. Práce rozebírá jednotlivé typy obvodů používaných v aktivních kmitočtových výhybkách, zejména pak obvody použité pro zhotovení ...
 • Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation 

  Cejpek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy primárně určené pro předmět „Vyšší formy řízení“, který pro výuku využívá prostředky firmy B&R Automation. Z možných přístupů volí modelování dynamických systémů pomocí ...
 • Návrh datových sítí menšího rozsahu s pokročilými službami 

  Vaněk, Jiří
  Cílem této práce je obeznámit se s problematikou návrhu podnikové sítě a typickými síťovými službami, které jsou v těchto sítích požadovány. Tato práce obsahuje základní popis hierarchie sítě a síťových prvků. Zároveň ...
 • Pokročilé využití síťových analyzátorů 

  Novák, Přemek
  Tato bakalářská práce je složena z popisu laboratorní sítě Cisco a všech jejích součástí. Dále možností analýzy sítí dle standardů RFC 2544 a EtherSAM a popisu měření pomocí analyzátorů Vepal TX300, Fluke NTS II a Sunlite ...
 • Příprava laboratorní úlohy předmětu Ekologie výroby 

  Balcárková, Lucie
  Práce se zabývá problematikou návrhu laboratorní úlohy na vybrané téma a sdružuje teoretické poznatky potřebné k pochopení principu a funkce navrhovaného systému. Teoretický návrh je rozpracován z pohledu fyzikálních ...
 • Rukavice se senzory ohybu 

  Findejsová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací rukavice se senzory ohybu. Tato práce shrnuje problematiku odporových senzorů, popisuje jejich princip a využití. Poté se zabývá stručným popisem anatomie horní končetiny a ...
 • Selektivní obvody - laboratorní úloha 

  Košťál, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je popsat rozdělení a chování selektivních obvodů a způsoby jejich realizace. Jsou zde uvedeny vztahy pro výpočet hodnot součástek vybraných kmitočtových filtrů RLC druhého řádu. Dále jsou zde ...
 • Simulace detektorů CT RTG 

  Koutek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá základními vlastnostmi detektorů použitých v CT RTG a jejich vlivem na volbu akvizičních parametrů. V teoretické části je shrnuta obecná problematika projekčně rekonstrukčního zobrazení a základní ...
 • Simulace QoS v nástroji Network Simulator 

  Balej, Jiří
  V této bakalářské práci je popsán základní princip IPTV a podrobně jsou rozebrány všechny podmínky nutné ke kvalitnímu příjmu obrazového a zvukového signálu. Odkazováno je na doporučení DSL Forum TR-126, kde jsou parametry ...
 • Testování srovnávacích ochran pomocí testeru CMC256+ 

  Machovič, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na návrh testov a meraní porovnávacích ochrán pomocou testeru CMC 256+. V úvode dokumentu sú rozpracované teoretické poznatky o poruchách elektrických vedení a ich následkoch, ktorým porovnávacie ...
 • Útoky postranními kanály na čipové karty 

  Matějka, Jiří
  Práce se zabývá problematikou postranních kanálů čipových karet. Postranní kanály jsou novým směrem kryptoanalýzy. Na rozdíl od klasické kryptoanalýzy, která hledá nedostatky v matematické struktuře algoritmů, využívá ...
 • Webové rozhraní pro on-line správu laboratorních úloh 

  Belko, Jakub
  Předložená práce popisuje aktuální trendy a e-learningové metody využívající Internet v pedagogickém procesu na českých a zahraničních univerzitách. Hlavním cílem je vytvoření webového rozhraní pro on-line správu laboratorních ...