Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza stavu jazykové vybavenosti 

  Chvalinová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na vymezení potřebné jazykové úrovně absolventa Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně z pohledu trhu práce a pracovních příležitostí. Práce analyzuje variabilní cizí jazyky ...
 • Aplikace gender managementu ve vybrané firmě 

  Brabcová, Zdeňka
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací gender managementu ve společnosti Bosch Diesel v Jihlavě. V teoretické části práce jsou objasněny základní pojmy týkající se dané problematiky a obecné poznatky v oblasti gender ...
 • Diskriminace při výběru pracovníků 

  Marková, Nikola
  Tato diplomová práce hodnotí metody výběru pracovníků a formy diskriminace na trhu práce, s nimiž je možno se setkat a formuluje návrhy opatření na zlepšení. Teoretická část práce vymezuje jednotlivé metody a formy výběrového ...
 • Global Pandemic as an Innovative Impulse for the Labour Market 

  Linkeschová, Dana; Tichá, Alena; Nový, Martin; Tichý, Jan (SHS Web of Conferences, 2021-01-13)
  Research background: The global history of mankind in an international context is permeated by the painful events include epidemics, wars, natural disasters and crises, including economic ones. Purpose of the article: ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti mladých lidí s životem v ČR - pracovní migrace 

  Pustka, Ondřej
  Cílem mé diplomové práce je zjistit prostřednictvím marketingového výzkumu spokojenost mladých lidí (jejich věk jsem pro účely diplomové práce ohraničil od 18 do 30 let) s životem v České republice, potažmo zjistit důvody ...
 • Mikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podniky 

  Lajtkepová, Eva
  I když zákonná minimální mzda není kategorií novou (poprvé byla stanovena již v r.1912 ve státě Massachusetts v USA), v České republice se s ustanovením o minimální mzdě poprvé setkáváme až v novele zákona č. 65/1965 Sb., ...
 • Návrh na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Olomouc 

  Macková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Olomouc v letech 2007 – 2011. V práci jsou analyzovány jednotlivé skupiny nezaměstnaných z hlediska věku, pohlaví, vzdělání a délky nezaměstnanosti. Součástí ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Beroun 

  Vašáková, Hana
  V předložené diplomové práci se zaobírám problematikou nezaměstnanosti v okrese Beroun. Obsahem práce je analýza současného a minulého stavu v období 2007 – 2011. Cílem práce je nalézt možné varianty pro snížení míry ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Třebíč 

  Šedová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj a problematiku nezaměstnanosti v okrese Třebíč v letech 2009 – 2013. Práce se zabývá analýzou a příčinami nezaměstnanosti a to dle struktury uchazečů. Z výsledků analýzy jsou navržena ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Cabalka, Ondřej
  Tato diplomová práce se týká problematiky nezaměstnanosti v okrese Vyškov v letech 2007 – 2011. Práce obsahuje analýzu všech skupin nezaměstnaných v korelaci k věku, dosaženého vzdělání, pohlaví, stavu zdraví a délce ...
 • Návrh strategie náboru pracovníků v Jihomoravském kraji 

  Gajdošíková, Alena
  Tato diplomová práce analyzuje trh práce v Jihomoravském kraji, problémy související s přebytkem nabídky práce nad poptávkou především v oblasti informačních technologií, problematiku zaměstnávání absolventů a cizinců. ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců v oddělení vybrané společnosti 

  Havlíček, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn systému odměňování v oddělení vybrané společnosti. Práce je rozdělena na tři části. První teoretická část zahrnuje klíčové pojmy a koncepty z oblasti odměňování. Druhá praktická ...
 • Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v Kraji Vysočina 

  Slezáková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v Kraji Vysočina. Jsou zde analyzovány situace, které ovlivňují nezaměstnanost jednotlivých skupin uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Součástí práce jsou i ...
 • Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Jihlava 

  Novotný, Václav
  Obsahem diplomové práce je analýza pracovního trhu a komplex návrhů na snížení nezaměstnanosti obyvatel okresu Jihlava prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti uplatňované místně příslušným kontaktním ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Kocmanová, Romana
  V předložené diplomové práci rozebírám problematiku nezaměstnanosti v okrese Blansko. Jsou zde analyzovány faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Práce obsahuje také ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Pivoňka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Blansko. Analyzuje a popisuje z různých hledisek faktory, které působí na míru nezaměstnanosti. Zabývá se aktuální situací na trhu práce v okrese Blansko, ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Nováková, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Blansko. Teoretická část se věnuje soubornému popisu teoretických poznatků problematiky týkající se trhu práce, nezaměstnanosti a státní politiky zaměstnanosti. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod 

  Adamcová, Vendula
  Tato diplomová práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod za období 2009 – 2013. Analyzuje faktory, které mají vliv na nezaměstnanost a na strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. ...