Now showing items 1-15 of 15

 • Informační model skutečného provedení rodinného domu 

  Zachová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou informačního modelu stávajícího rodinného domu na základě dat získaných prostřednictvím laserového skenování. První část práce se zabývá problematikou informačního modelování, jejím ...
 • Informační modelování budov vodárenských objektů 

  Maňas, Jaroslav
  Tato práce se zabývá tvorbou BIM modelu v softwaru Revit z dat laserového skenování. Práce se zaměřuje především na TZB vodárenského objektu. V teoretické části je nastíněna základní problematika laserového skenování, ...
 • Měření nerovností povrchů vozovek 

  Ďuriš, Samuel
  Predmetom diplomovej práce je overenie využiteľnosti geodetických metód pri určovaní pozdĺžnych a priečnych nerovností povrchu vozovky. Geodetické technológie sú porovnávané s technológiami z ČSN 73 6175. Predmetom testovania ...
 • Mobilní mapování 

  Manda, David
  Cílem práce je seznámit se s mobilním mapovacím systémem IP-S2, který je používán firmou GEODIS BRNO, spol. s.r.o., a provést sběr dat tímto systémem. Dále zaměřit identické body, určit jejich souřadnice a porovnat je se ...
 • Možnosti uplatnění UAV a podobných zařízení ve stavebnictví 

  Kašiár, Dominik
  Diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu pomocí laserového skenování bezpilotním letounem (UAV). V první části autor popisuje historii, legislativní prostředí, možnosti využití bezpilotních letounů a jejich rozdělením. ...
 • Určení prostorového tvaru stavební konstrukce pomocí laserového skenování 

  Sikorová, Lucie
  Cílem této práce je vytvoření 3D modelů stavebních konstrukcí z dat pořízených laserovým skenováním. Data z měření jsou zpracovány pomocí softwaru Scene a modely byly tvořeny v programech AutoCAD, Revit a SketchUP. Výstupem ...
 • Určování rovinnosti podlahových konstrukcí pomocí laserového skenování 

  Matušková, Klára
  Cílem diplomové práce bylo určení rovinnosti podlahové konstrukce dvěma metodami, nivelací a laserovým skenováním, jejich následné porovnání a vyhodnocení rozdílů. Práce se zabývá především laserovým skenováním a to použitým ...
 • Vizualizace 3D scény pro ovládání robota 

  Blahož, Vladimír
  Tato práce se zaměřuje na možnosti využití datové fůze 3D skenu - point cloudu a barevného digitálního videa v procesu vzdáleného ovládání robotů. Diskutují se zde výhody zobrazení okolí robota kombinací dat z více senzorů, ...
 • Vypracování metodik pro tvorbu informačního modelu budovy 

  Sládková, Veronika
  Předmětem diplomové práce byla tvorba metodiky pro tvorbu informačního modelu budovy zadanými metodami. Dané budovy byly nejprve změřeny geodetickými metodami nebo byly opatřeny projektovými výkresy. Zpracování naměřených ...
 • Využití laserového skenování pro 3D modelování 

  Oboňová, Veronika
  Cieľom diplomovej práce je pomocou technológie laserového skenovania vytvoriť 3D model daného objektu. Následná úprava modelu a jeho samotná príprava pre možnú 3D tlač bude prevedená prostredníctvom vhodných programov. ...
 • Využití laserového skenování v informačním modelování budov 

  Haltmar, Jan
  Předmětem této diplomové práce je seznámit se s problematikou BIM a využití laserového skenování pro tvorbu BIM modelu.
 • Využití laserového skenování v informačním modelování budov 

  Magda, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením BIM modelu z laserového skenovania. Obsahuje informácie o laserovom skenovaní, BIMu a o samotnom procese modelovania. Výsledkom práce je informačný model vyhotovený v programe Revit.
 • Využití prostorových dat pro účely simulace nehodového děje 

  Svatý, Zdeněk; Mičunek, Tomáš; Nováček, Jakub (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Soudně znalecká analýza je charakteristická omezenými či zcela chybějícími informacemi, které však mohou být zásadní pro správné vyhodnocení nehodového děje. Implementace nových měřičských postupů a technologií představuje ...
 • Zhodnocení vhodnosti různých geodetických metod pro zjištění skutečného tvaru povrchu mostní konstrukce 

  Smetana, Jonáš
  Cílem této bakalářské práce je porovnání různých geodetických metod a zhodnocení využití těchto metod pro daný případ. Mezi tyto geodetické metody patří trigonometrické určování výšek, geometrická nivelace, technologie ...
 • Zpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenování 

  Tyagur, Nataliya
  Disertační práce pojednává o mobilním laserovém skenování a zpracování dat. Mobilní laserové skenování bylo realizováno v Moravském krasu v Suchém a Pustém žlebu v různém ročním období. Další skenování bylo provedeno ve ...