Now showing items 1-4 of 4

 • Měření nerovností povrchů vozovek 

  Ďuriš, Samuel
  Predmetom diplomovej práce je overenie využiteľnosti geodetických metód pri určovaní pozdĺžnych a priečnych nerovností povrchu vozovky. Geodetické technológie sú porovnávané s technológiami z ČSN 73 6175. Predmetom testovania ...
 • Porovnání práce geodeta v Norsku a v České republice 

  Kofira, Matej
  Cieľom diplomovej práce je porovnanie práce geodeta v Nórsku a Českej republike. Obsahom práce je komplexné porovnanie situácie a získanie čo najobjektívnejšieho pohľadu na danú problematiku. Výsledný záver práce vyvodzujem ...
 • Využití laserového skenování pro 3D modelování 

  Oboňová, Veronika
  Cieľom diplomovej práce je pomocou technológie laserového skenovania vytvoriť 3D model daného objektu. Následná úprava modelu a jeho samotná príprava pre možnú 3D tlač bude prevedená prostredníctvom vhodných programov. ...
 • Využití laserového skenování v informačním modelování budov 

  Magda, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením BIM modelu z laserového skenovania. Obsahuje informácie o laserovom skenovaní, BIMu a o samotnom procese modelovania. Výsledkom práce je informačný model vyhotovený v programe Revit.