Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace procesu reversního inženýrství na soustruhu SU 110/500 

  Hlaváček, Rudolf
  Bakalářská práce je zaměřená na aplikaci procesu reversního inženýrství na soustruh SU110/500. Práce je rozdělena do tří částí. První se zabývá studiem plánů a výkresů. V této části poukazuji na chyby v konstrukci a ve ...
 • Bezpečnost obráběcích strojů 

  Holczer, Aleš
  V této bakalářské práci je vypracován přehled legislativních požadavků a směrnic požadovaných dle Evropského parlamentu a Rady v oblasti obráběcích strojů. Dále se práce zabývá harmonizovanými normami v této oblasti. ...
 • Deskripce rámů soustružnických strojů. 

  Míčka, Martin
  Tato práce pojednává formou rešerše o rámech soustružnických strojů. Jsou v ní obsaženy základní požadavky, které jsou na rámy kladeny. Z nich se blíže věnuje statické a dynamické tuhosti. V dalších bodech jsou zahrnuty ...
 • Deskripce vodorovných soustružnických strojů 

  Bašek, Ondřej
  Tato práce se zabývá tříděním vodorovných soustružnických strojů a popisem jejich jednotlivých částí. Jsou zde uvedeny příklady vodorovných soustružnických stojů, které jsou rozděleny podle typů. U jednotlivých strojů je ...
 • Konstrukce revolverové hlavy pro CNC soustruh 

  Navrátil, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem revolverové hlavy pro CNC soustruh. První část práce je věnována rešerši problematiky systému automatické výměny nástroje a současným trendům v konstrukci revolverových hlav ...
 • Konstrukce soustruhu 

  Pařík, Zdeněk
  Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukcí malého soustruhu pro obrábění kovů, určeného převážně pro domácí použití. Její součástí je také rešerše soustruhů stejné kategorie, které se nachází na našem trhu. V práci ...
 • Konstrukce vřetene soustruhu 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na jednu z nejdůležitějších částí soustruhu – vřeteno. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na krátkou rešerši, která obsahuje obecné informace o vřetenech. Pojednává o ...
 • Nástroje pro soustružení 

  Václavek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá nástroji pro soustružení a porovnáním výrobků domácí a zahraniční firmy. V první části je soustružení obecně popsáno, včetně základních vztahů. Druhá část je už přímo zaměřena na nástroje, jejich ...
 • Návrh technológií pre súčiastky "vodiaca skrutka" a "matica skrutky" 

  Staník, Štefan
  Bakalárska práca popisuje návrh technológie pre výrobu vodiacej skrutky a matice nožového suportu pre mechanický sústruh SV 18 RA. Veľkosť výrobnej série je 200 kusov ročne a výroba sa bude vykonávať na konvenčných strojoch. ...
 • Obrábění rotační součásti na univerzálním stroji 

  Motl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby rotační součásti na univerzálních strojích. Hlavním bodem této práce je kompletní řešení technologické přípravy výroby součásti tvaru hřídele. Dalším bodem práce ...
 • Poloautomatické soustružnické stroje 

  Chytil, Jakub
  Tato práce se zabývá rešerší, popisem a rozdělením poloautomatických soustružnických strojů. Úkolem je také provést výpočtový návrh vybrané komponenty. Začátek práce se soustředí na princip soustružení, základní výpočty, ...
 • Řešení technologie dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. 

  Pokladník, Robert
  Technologie zpracovává výrobu dvoudrážkové řemenice pro dva různé typy polotovarů. Jako polotovar je v obou případech použit odlitek. Materiálem výrobku je vždy šedá litina ČSN 42 24 25. Technologický postup řeší výrobu ...
 • Soustružnické stroje 

  Vidlák, Marek
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením soustružnických strojů a popisem základních komponent. Je rozdělena na tři části. První část pojednává o historii a definici obrábění. Dále se zaměřuji na stavbu soustruhu a popis ...
 • Soustružnické vřeteno 

  Zábojník, Petr
  Bakalářská práce bude pojednávat o jedné z hlavních složek soustruhu, o vřetenu. V první části se zaměřím na rešerši v daném oboru. Kde se zmíním o historii a vývoji soustruhů a typech soustruhů. Následovat bude funkce ...
 • Svařované konstrukce svislých soustruhů 

  Augustin, Petr
  Vymezenou problémovou oblastí bakalářské práce je nahrazení odlitků svarky. TOSHULIN a.s. se sídlem v Hulíně, s výrobou svislých soustruhů. Cílem práce je teoreticko-praktické zpracování dané problematiky. Zvážení všech ...
 • Technologický proces pro součást "příruba" 

  Král, Zdeněk
  V této bakalářské práci je sestaven technologický proces pro součást příruba. Práce obsahuje rozbor součásti, volbu materiálu a volbu polotovaru. Jsou zde zvoleny dvě technologie výroby. Výroba na univerzálním hrotovém ...
 • Technologický projekt výroby rotačních součástí 

  Čvanda, Petr
  Diplomová práce se zabývá technologickým projektem výroby rotačních součástí, přesněji návrhem uspořádání části pracoviště lehké obrobny - soustružny ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. Při návrhu pracoviště se vychází jak ...
 • Vliv vibrací brousícího vřetene brusky na chvění obrobku při broušení 

  Hanych, Libor
  Diplomová práce se zabývá vibrodiagnostikou a jejím využitím při monitorování přenosu vibrací během broušení velkých hřídelí ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. Práce se věnuje návrhu diagnostického ...
 • Volba řezných nástrojů, podmínek a obráběcího stroje pro soustružení cívek 

  Skládaný, Jakub
  Cílem práce je navrhnout technologické postupy, nástroje a stroje pro obrábění drobných součástí. Návrhy jsou určeny pro velkosériovou výrobu s maximální výrobností. První polovina práce je převážně rešeršního charakteru, ...
 • Vřeteník a hlavní vřeteno horizontálního soustružnického centra 

  Suda, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou vřeteníku a vřetene univerzálního soustružnického centra. Práce se ve své úvodní části věnuje morfologii vřeteníku, kde je popsáno, jakými způsoby lze vřeteno a vřeteník řešit z ...