Now showing items 1-20 of 31

 • Aktuální problémy v oblasti řízení a organizace znalecké činnosti 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The author of this contribution through dedicated to the summary of elapsed 4 years of expert activities in the Czech Republic. He regards it primarily in terms of legislative changes and legislative work, while trying to ...
 • Algoritmizace tvorby účetních opravných položek k pohledávkám 

  Šmída, Martin
  Ve své bakalářské práci chci vytvořit algoritmus tvorby opravných položek k pohledávkám. Po komunikaci s vybranou firmou jsem se rozhodl, že vytvořím směrnici, která by jednoznačně řešila jak opravné položky k pohledávkám ...
 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona v mikroregionu Litovelsko 

  Vařeková, Petra
  Předmětem této diplomové práce je analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona v mikroregionu Litovelsko. Teoretická část bude obsahovat jednotlivá rozčlenění stavebního zákona, územní rozhodnutí včetně ...
 • Analýza daňového dopadu švarc systému 

  Zlámalová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku tzv. švarcsystému, jeho historii a srovnání s jinými státy Evropské unie. Bude porovnávat míru zdanění a odvodů pojistného mezi zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně ...
 • Bezpečnost elektronického bankovnictví 

  Tomko, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce Bezpečnosť elektronického bankovníctva je charakterizovať platobné elektronické služby a možnosti ich realizácie a tiež komparácia ponúk bankových platobných služieb s cieľom poukázať a upozorniť ...
 • Kolize železničního a silničního vozidla, popis experimentu 

  Krejčí, Jan; Kovandová, Hedvika; Kovanda, Jan; Purš, Hynek (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Text článku se zabývá výzkumem a hodnocením průběhu kolize osobního automobilu se železničním vozidlem. Podle dostupných statistik má výzkum čelního nárazu železničního vozidla do boku osobního automobilu zásadní význam. ...
 • Kriminalita na internetu 

  Žurek, Kamil
  Tato bakalářská práce se pokusí zmapovat internetovou kriminalitu v České republice a ve světě. Popisuje většinu kriminalit, které se dají na internetu páchat a také trestné činy, kde jsou počítače hlavním nástrojem. Cílem ...
 • Kriminalita na internetu 

  Reichmannová, Sandra
  Tato práce se pokouší zmapovat problém internetové kriminality ve světě a v České republice. Popisuje jednotlivé druhy kriminality, které lze provádět přes internet a pomocí počítačů. Cílem práce je seznámení s touto ...
 • Metodika návrhu implementace elektronického obchodu 

  Pacek, Jan
  Cílem této bakaláské práce je ukázat možnosti založení elektronického obchodu a prvk souvisejících s jeho funkcí. Práce je rozdlena do kapitol, které nám nejprve popíší historii internetu, elektronického obchodování a ...
 • Mezinárodní úmluvy a dohody v oblasti mezinárodního civilního letectví 

  Procházková, Hana
  Tato bakalářská práce zpracovává problematiku mezinárodních úmluv a dohod v oblasti mezinárodního civilního letectví, kterými je Česká republika vázána. Informace o tomto tématu jsem čerpala převážně z elektronických verzí ...
 • Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR 

  Kříž, Martin
  Bakalářská práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá stručně historií prostituce, jejím vývojem jak v evropském měřítku, tak i na území dnešní České republiky a také současným ...
 • Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR 

  Rosenberg, Jan
  Bakalářská práce pojednává o zdanění příjmů z prostituce v České republice. Zabývá se především otázkou, jak zapracovat činnost prostituce do příslušných právních předpisů tak, aby se příjem z prostituce mohl v našich ...
 • Návrh směrnic pro vedení účetnictví ve společnosti ABC, s.r.o. 

  Londinová, Iveta
  Tématem bakalářské práce je vytvoření návrhu směrnic pro vedení účetnictví pro firmu ABC, s.r.o. Bakalářská práce je založena na platných právních normách, z nichž vychází povinnost účetních jednotek zpracovat vnitřní ...
 • Obchodní společnosti 

  Háblová, Agáta
  Tato bakalářská práce se zabývá obchodními společnostmi a jejich problematikou. A to z právního, daňového i účetního hlediska. Práce se zabývá jak všeobecnými tématy, které se týkají těchto společností, tak praxí každé ...
 • Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění 

  Prokop, Jan
  V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby ...
 • Ochrana obyvatelstva v městě Ústí nad Orlicí před povodněmi 

  Ruhásová, Aranka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva před povodněmi. V práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, prostředky ochrany proti povodním, povodňové orgány a legislativní zabezpečení ...
 • Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů 

  Klika, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The article includes the method for the calculating of the floor areas and level areas by legal and technical regulations. The article deals with law, regulations and standards – in the Czech Republic and abroad.
 • Požadavky na technické vybavení letišť pro smíšený letecký provoz 

  Kružlicová, Alžbeta
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom vybavenia na letiskách so zmiešanou prevádzkou. Prvá, teoretická časť predstavuje prehľad všetkých legislatívnych požiadaviek pre infraštruktúru, vybavenie a prevádzku letísk. V ...
 • Právní aspekty boje proti počítačové trestné činnosti 

  Dostál, Otto
  Práce se zabývá tématem počítačové trestné činnosti. V prvé řadě na příkladu provozu systému pro zpracování medicínských obrazových informací demonstruje některé vybrané aspekty této problematiky. Ukazuje, že je vždy nutné ...
 • Projektování a dimenzování elektroinstalací v průmyslových objektech 

  Cabal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá projektováním a dimenzováním elektroinstalací v průmyslových objektech. Teoretická část pojednává o problematice projektování a dimenzování elektroinstalací všeobecně pro všechny typy objektů. ...