Now showing items 1-10 of 10

 • Dimenzování proudových vodičů tlustovrstvých obvodů 

  Strejček, Jindřich
  Bakalářská práce byla zaměřena na stanovení proudové zatížitelnosti vodičů tlustovrstvých obvodů. Popisuje inteligentní proudový zdroj s funkcí měření napětí a jeho ovládání. Obsahuje popis testování na zkušební testovací ...
 • Evaluation of the Surfactant Leaching from Alkali-Activated Slag-Based Composites Using Surface-Tension Measurements 

  Bílek, Vlastimil; Kalina, Lukáš; Bartoníčková, Eva; Pořízka, Jaromír (Institute of Metals and Technology, 2019-02-01)
  This work tries to evaluatethe amount of surfactant leached from the AAS-based mortars using a very simple surface-tension (ST) measuring technique.Mortars based on AAS with and without2%ofPEGvarying in molecular weight ...
 • Fortel aneb postav si dům 

  Netrefová, Klára
  Návrh antropozem/metamorfoza volně navazuje na předdiplomový projekt Fortel aneb postav si dům, kdy jsem se rozhodla „přiložit ruku k dílu, řezat vrtat, skládat…“ A znovuobjevovat otisky práce a nástrojů v hmotě odkud se ...
 • Možnosti využití kotelních strusek 

  Fialová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem kotelní strusky (škváry) a jejím možným využitím v průmyslu žáromateriálů. Soustřeďuje se na její chemické a minerální složení, zejména na obsah mullitových fází a Fe2O3 u něhož je ...
 • Neenergetické aplikace lignitu 

  Majzlíková, Petra
  Předložená disertační práce se zabývá vybranými fyzikálně-chemickými aspekty zemědělských a environmentálních aplikací jihomoravského lignitu. Zvláštní pozornost byla věnována chování lignitu ve vodném prostředí a potenciálu ...
 • Recyklace ocelárenských odprachů z elektrických obloukových a indukčních pecí 

  Huczala, Vít
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití ocelárenského odprachu z obloukové elektrické pece jako sekundární suroviny pro výrobu zinku a průmyslově zpracovatelných zinkových produktů. V této práci byl odprach zpracovávaný ...
 • Usage Of Solders With Higher Melting Point For Hybrid Integrated Circuits 

  Janda, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article deals with the advantages of brazing that uses an experimental tool for heat conduction, which can be used in thick film technology. In present days brazing on thick film is used in a few applications in ...
 • Využití pájek s vyšší teplotou tavení u hybridních integrovaných obvodů 

  Janda, Ondřej
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou pájení, vysvětluje základní děje a principy ovlivňující tvrdé pájení a poukazuje na jejich pozitivní i negativní projevy. Současně se snaží naznačit řešení těchto negativních ...
 • Zvyšování bělosti kaolinu 

  Bartošík, Jan
  Práce se zabývá problematikou zvyšování indexu bělosti kaolinové suroviny. Výzkum byl zaměřen na plavení kaolinové suspenze a následné procesy související se zvyšováním indexu bělosti. Zvyšování bělosti kaolinové suroviny ...
 • Zvyšování bělosti kaolinu mechano-chemickými postupy 

  Uher, Samuel
  Práce se zabývá zvyšováním bělosti kaolinu pomocí kyselého loužení současně s mletím. Byl připraven plavený kaolin z kaolinové suroviny z lomu Otovice (Sedlecký kaolin a.s.), který byl následně pomlet v suspenzi s kyselinou ...