Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza ženských specifik stylu vedení v organizaci zabývající se vývojem informačních technologií 

  Hlaváčková, Eva
  Cílem diplomové práce „Analýza ženských specifik stylu vedení v organizaci zabývající se vývojem informačních technologií“ staví na provedení analýzy pracovních stylů vedoucích pracovníků a pracovnic s ohledem definování ...
 • Aplikace koncepce leadershipu v Armádě České republiky 

  Galek, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá aplikací koncepce leadershipu v Armádě České republiky. Vymezuje pojem vedení lidí a důležitost jeho implementace v prostředí Armády České republiky. Cílem diplomové práce je navrhnout ...
 • Cross-Cultural Diversity in Business Skills – Lessons Learned from the EWORLD Project 

  Šebestová, Jarmila; Scroggins, Wesley A.; Rozell, Elizabeth J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-12)
  Purpose of the article: The main goal of this paper supervised by a US partner is to present part of the results of the global research project regarding the entrepreneurial skills needed for a new business to be successful. ...
 • Identifikace vhodných vlastností leadra v globální organizaci 

  Kuric, Matej
  Diplomová práce se zabývá problematikou leadershipu v mezinárodní společnosti. V teoretické části definuje leadera, poukazuje na rozdíly mezi manažerem a leaderem, rozebírá vlastnosti leadera dnešní doby z pozice různých ...
 • Implementace strategie ve společnosti Komerční pojišťovna, a.s. 

  Horká, Barbora
  Text seznamuje čtenáře s implementací strategie ve firmě. První kapitola (teoretická část) se věnuje obecným poznatkům z oblasti implementace strategie a metodám používaným k její aplikaci v praxi. Tato část by měla sloužit ...
 • Kompetencie v manažérskej práci 

  Vraniak, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Employees‘ competencies and their management are currently described very well in worldwide literature. This topic follows the eminent changes, which occurred in management sciences additionally expressed with increasing ...
 • Leadership - analýza činnosti vrcholového manažera 

  Matys, Lukáš
  Diplomová práce Analýza činnosti vrcholového manažera na základě teoretických východisek analyzuje skutečnou práci lidí postavených ve vyšších pozicích firemní struktury. Na základě dotazníkového šetření a následných ...
 • Leadership a management 

  Ševčíková, Jana
  Diplomová práce Leadership a management podává nejen teoretický obraz o problematice leadershipu a managementu ve všeobecném pohledu, nýbrž i praktický náhled na zkoumanou společnost, kterou je nejmenovaná advokátní kancelář. ...
 • Management rizik zaměřený na spolehlivost a výkonnost lidského činitele 

  Štěpánová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spolehlivosti a výkonnosti lidského činitele, identifikování rizik a příčin potenciálních selhání ve vybraném podniku. Díky teoretickým poznatkům uvedeným v první části práce ...
 • Motivace a spokojenost pracovníků vybrané společnosti 

  Brázdilová, Monika
  Diplomová práce má za cíl zvýšit pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců advokátní kanceláře, která poskytuje své právní služby malým, středním a velkým firmám a podnikatelským i nepodnikatelským fyzickým osobám. Teoretická ...
 • Možnosti harmonizace práce a rodiny žen a mužů ve vedoucích funkcích 

  Málková, Andrea
  Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti harmonizace práce a rodiny žen a mužů ve vedoucích funkcích v akademickém prostředí. Specifikuje genderové role, segregace trhu práce, stereotypy v mínění populace a nastiňuje ...
 • Nástroje managementu kvality. 

  Lysý, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami a především nástroji managementu jakosti. Je rozdělena do dvou částí. V první části je pojednáváno o nástrojích sloužících k přípravě rozhodnutí. Jedná se zejména o nástroje pro ...
 • Návrh motivačního programu pro zaměstnance firmy 

  Bednářová, Iveta
  Diplomová práce pojednává o problematice personálního řízení firmy se zaměřením na motivaci a současnou stimulaci zaměstnanců pobočky konkrétní společnosti. Obsahuje návody, postupy, nezbytnou teoretickou část a potřebné ...
 • Návrh na slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku 

  Švejdíková, Romana
  Diplomová práce se zabývá problematikou slaďování práce a soukromého života ve zvolené organizaci. Detailně popisuje nástroje slaďování práce a soukromého života, srovnává teoretické poznatky se skutečností. Práce identifikuje ...
 • Návrh na zlepšení personálního řízení a motivace pracovníků ve společnosti 

  Němeček, Libor
  Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci potřeb zaměstnanců maloobchodní sítě v oblasti prodeje zboží a služeb. Výzkum probíhal na základě mezinárodní metody dotazování VSM94 a osobního interview. Výstupem této práce ...
 • Návrh na zvýšení efektivity práce obchodních zástupců 

  Miškeříková, Martina
  Diplomová práce se zaobírá nedostatky v řízení a motivaci obchodních zástupců. Na základě analýzy současné situace navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti práce obchodních zástupců. Teoretická část ...
 • Návrh nového informačního systému ve firmě 

  Kunc, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je zpracování návrhu implementace informačního systému do existujícího podniku, v němž jsou definovány jednotlivé jeho náležitosti a cíle, pro které je vypracováván. V teoretické části ...
 • Návrh organizační struktury realitní společnosti 

  Gilar, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá právní problematikou při zakládání realitní společnosti, hierarchii a možnostmi řízení takovéto společnosti, možnostmi začlenit společnost do jednoho z oborových sdružení a v neposlední ...
 • Návrh využití systému řízení jakosti pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Janok, Jakub
  Obsahem diplomové práce je problematika systémů řízení jakosti a tyto dává do vzájemné souvislosti s konkurenceschopností firmy, resp. s vlivem jejich zavedení na zvýšení konkurenceschopnosti. V současné době je jedním z ...
 • Návrh změny organizační kultury ve společnosti SILGOR, a.s. 

  Tošerová, Valérie
  Cílem této diplomové práce bylo shrnutí teoretických poznatků spojených s pojmem organizační kultura, popsání nejdůležitějších funkcí, prvků, struktury, typologie a metod pro její analýzu. Na základě analýzy organizační ...