Now showing items 1-20 of 21

 • Adaptivní regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Pitra, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematiku adaptivního řízení především na samočinně se nastavující regulátory. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje identifikační metody. Mezi tyto metody patří identifikace ...
 • Automatické ladění regulátoru pro DC motor 

  Tran, Adam
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom algoritmu pre automatické naladenie regulátoru pre DC motory. Algoritmus je rozdelený na identifikačnú metódu a samotné vyčíslenie regulátora. Pre kvalitnú reguláciu a robustnosť bola ...
 • Hydraulická drsnost vodovodních potrubí 

  Náplavová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickou drsností vodovodních potrubí, jejím zohledněním při hydraulickém modelování a následnou kalibrací hydraulického simulačního modelu. V teoretické části práce je zpracována literární ...
 • Identifikace parametrů elektrických motorů metodou podprostorů 

  Jenča, Pavol
  V tejto diplomovej práci je riešená identifikácia parametrov elektrických motorov pomocou metódy podpriestorov. Elektrické motory sú simulované v prostredí Matlab/Simulink a konkrétne sa jedná o jednosmerný motor s ...
 • Identifikace parametrů stejnosměrného motoru 

  Kabelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší identifikaci parametrů stejnosměrného motoru. Pro identifikaci je nejprve vytvořen program v prostředí LabVIEW s následným zpracováním dat v Matlabu. Pro identifikaci elektrických a mechanických ...
 • Identifikace parametrů synchronních motorů s permanentními magnety 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá on-line identifikací parametrů synchronního motoru s permanentními magnety. Je diskutováno využití čtyř různých identifikačních algoritmů založených na metodě nejmenších čtverců a MRAS. Funkčnost ...
 • Kalibrace hydraulického modelu vodovodní sítě 

  Náplavová, Eva
  Diplomová práce se zabývá kalibrací hydraulických simulačních modelů, zejména metodami, které se pro kalibraci používají a dále parametry, které jsou při kalibraci upravovány. V teoretické části je zpracována literární ...
 • Line Fitting Using Hough-Like Procedure 

  Turan, J.; Farkas, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001-04)
  The Hough Transform is an image processing algorithm which is used to extract geometric primitives from digital images. It has a number of desirable properties, typically robustness to noise and data occlusion. In this ...
 • Metoda nejmenších čtverců v identifikaci dynamických systémů 

  Matějka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá popisem metody nejmenších čtverců a její aplikací v identifikaci dynamických systémů. Předkládá matematické odvození metody nejmenších čtverců a teoretické základy experimentální identifikace ...
 • Návrh řízení rotačního inverzního kyvadla 

  Cejpek, Zdeněk
  Cílem této práce je sestavení simulačního modelu rotačního (Furutova) kyvadla a následný návrh regulátorů. Práce popisuje sestavení nelineárního simulačního modelu s využitím prostředí Matlab–Simulink a knihovny ...
 • Negace ve fuzzy logice 

  Dekrét, Lukáš
  Táto práca sa venuje fuzzy logickým spojkám, najmä negátorom, ich vlastnostiam a konštrukciám. Zamerali sme sa aj na trojuholníkové normy a konormy, teda na funkcie, ktoré sa často používajú na modelovanie fuzzy konjunkcie ...
 • Optimalizace homogenity základního magnetického pole v MR tomografii 

  Hadinec, Michal
  Práce se zabývá problematikou měření a mapování magnetického pole v MR tomografu, za účelem nastavování homogenity magnetické indukce. Pozornost je věnována technikám mapování na rotačně symetrickém objemu a způsobům ...
 • Průmyslový regulátor PID s autotunerem a vizualizací 

  Prudký, Miroslav
  Cílem diplomové práce je vytvoření softwaru realizujícího průmyslový PID regulátor, umožňující beznárazové přepínání a automatické ladění parametrů. Dále má být vytvořena vizualizace pro tento regulátor. Celý regulátor má ...
 • Samonastavitelná regulace elektrického motoru 

  Havlíček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou samočinně se nastavujících PSD regulátorů. Parametry modelu jsou získány jednorázovou metodou nejmenších čtverců. Za pomoci programu Matlab/Simulink jsou jednotlivé průběhy PSD ...
 • Software pro identifikaci dynamických systémů 

  Zimek, Tomáš
  Práce se zabývá metodami identifikace dynamických systémů v časové i frekvenční oblasti. Rozebírá používané neparametrické a parametrické metody identifikace. Vybrané metody jsou implementovány a otestovány v prostředí ...
 • Spojování snímků 

  Smital, Petr
  Tato práce se zabývá metodami zlepšení kvality obrazového výstupu z elektronového mikroskopu pomocí skládání po sobě jdoucích snímků do sebe. Práce obsahuje obecné pojednání o elektronových mikroskopech a problémech, které ...
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů 

  Pacas, Ondrej
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením čtyř interaktivních nástrojů pro podporu výuky zpracování signálů. Cílem práce je vytvořit aplikace které budou vizuálně interpretovat jednotlivé metody zpracování signálů. Toto zahrnuje ...
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Olbert, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou Java apletů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů. Teoretická část práce se krátce věnuje historii a výhodám jazyka Java, následně pak teoriemi k jednotlivým apletům a popisem ...
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Had, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou interaktivních apletů pro podporu výuky. Jsou to tyto čtyři aplety: lineární kombinace obrazů, metoda nejmenších čtverců a lineární regrese, diskrétní lineární konvoluce ve 2D a interpolace v ...
 • Využití rekurzivní metody nejmenších čtverců pro analýzu dynamiky vozidel 

  Sladká, Pavla
  Tato diplomová práce nastiňuje teoretické základy potřebné pro návrh algoritmu rekurzivní metody nejmenších čtverců a následně jeho aplikaci na experimentální data naměřená při testovacím manévru uskutečněném v roce 2001. ...