Now showing items 1-14 of 14

 • Experimentální ověření vlivu typu vláken na chování vláknobetonů 

  Hanuš, Petr
  Diplomová práce se zabývá porovnáním různých vlastností vláknobetonů v závislosti na typu vláken. Hlavní sledovanou charakteristikou je pevnost v tahu ohybem, zkoušená na trámcích průřezu 150x150 mm a délce 600 mm. Pro ...
 • Experimentální studie vyztužení dílců z lehkého betonu 

  Lisztwan, Dominik
  Bakalářská práce popisuje experimentální ověření a porovnání chování vyztužených dílců z lehkého betonu. Vyztužení je provedeno ocelovou a kompozitní výztuží. Porovnání výsledků je realizováno na základě statických ...
 • Horský hotel 

  Surala, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem Horského hotelu v obci Loučná nad Desnou. Tento objekt je navržen jako čtyřpodlažní se suterénem. V 1S je navrženo kromě technického zázemí pro celý objekt hotelu fitness centrum. V ...
 • Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light-weight Fibre Concrete 

  Pospíchal, Ondřej; Kucharczyková, Barbara; Misák, Petr; Hlaváč, Zbyněk; Vymazal, Tomáš (Ministry of Transport, 2010-04-14)
  This paper deals with the influence of periodic freezing on light-weight concrete characteristics. Three differential sets of light-weight concrete specimens were periodically freezing and non-destructively testing during ...
 • Iniciace stabilního šíření trhliny u vybraných stavebních kompozitů 

  Majtánová, Romana Viktória
  Tato práce se zabývá zkoumáním působení vláken v obyčejném a lehkém betonu. Zkušební tělesa byla vyrobena z betonu s polypropylenovými vlákny Forta FERRO ve třech variantách – o délce 19, 38 a 54 mm – a také z referenčních ...
 • Mateřská škola 

  Bártová, Vendula
  Diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v obci Habry. Objekt je navržen dvoupodlažní, přičemž v 1NP se kromě technického zázemí pro provoz školy nachází i 2 oddělení, každé pro 20 dětí. V 2NP je umístěno vedení ...
 • Možnosti využití lehkého kameniva z pěnového skla pojeného cementem 

  Jahn, Jeroným
  V rámci teoretické části bakalářské práce je řešena problematika využití lehkého kameniva z pěnového skla. Součástí práce je popis výroby, suroviny pro výrobu a především vlastnosti kameniva. Práce se zabývá možnostmi ...
 • Navrhování konstrukcí s FRP výztuží 

  Januš, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou návrhu konstrukcí s FRP výztuží. Je zde zpracován postup návrhu průřezu s FRP výztuží namáhaného ohybovým momentem a posouvající silou na mezní stav únosnosti podle daných norem a směrnic. Při ...
 • NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method 

  Matysík, Michal; Plšková, Iveta; Kořenská, Marta; Kucharczyková, Barbara (Ministry of Transport, 2010-04-14)
  Current research and development of non-linear ultrasonic spectroscopy methods shows these methods to be very promising for material testing and defectoscopy in the near future. Our experiments focused on the testing of ...
 • Objemové změny vybraných cementových kompozitů: vyhodnocení experimentů 

  Machačová, Denisa
  Zadaným tématem bakalářské práce je vyhodnocení experimentálně zjištěných objemových změn zkušebních těles z vybraných cementových kompozitů v raných stádiích tuhnutí a tvrdnutí. Materiál zkušebních těles byl obyčejný a ...
 • Studium vlivu složení lehkých vláknobetonů na fyzikálně-mechanické vlastnosti 

  Šindelek, David
  Bakalářská práce se zabývá studiem lehkých konstrukčních betonů doplněných o ocelová vlákna, kde sleduje jejich dopad na fyzikální a mechanické vlastnosti. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. ...
 • Technologie výroby cementových pěnobetonů a jejich vlastnosti 

  Mikulica, Karel
  Tato bakalářská práce pojednává o technologiích výroby cementových pěnobetonů a volbě vhodných surovin pro dosažení požadovaných vlastností pěnobetonu. Experimentální část bakalářské práce je věnována porovnání fyzikálních ...
 • Víceúrovňové hodnocení křehkosti vybraných stavebních kompozitů 

  Machačová, Denisa
  Zadaným tématem diplomové práce je víceúrovňové hodnocení křehkosti stavebních kompozitů. Práce se zabývá posudky lomových parametrů zkušebních těles z lehkého a obyčejného betonu. Zmíněná tělesa se dále odlišovala obsahem ...
 • Vliv velikosti zkušebního tělesa na hodnoty materiálových vlastností stanovených rezonanční metodou 

  Čaněk, Michal
  Práce se zabývá sledováním vlivu velikosti zkušebního tělesa na hodnoty materiálových charakteristik stanovených rezonanční metodou. V rámci experimentu byla odzkoušena řada těles různých rozměrů a tvarů z betonů dvou ...