Now showing items 1-15 of 15

 • Lepené hybridní spoje v automobilovém průmyslu 

  Ševčík, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá lepenými hybridními spoji, které se používají při spojování dílů moderních karoserií. Práce nejprve obecně popisuje postup výroby celé karoserie od stříhání polotovarů až po její ...
 • Lepení tenkých plechů 

  Poul, David
  V bakalářské práci je rozebrána teorie a metody lepení. Experimentální část je zaměřena na stanovení závislosti smykové pevnosti lepeného spoje na velikosti kontaktní plochy a na stanovení závislosti smykové pevnosti spoje ...
 • Lepení v autoprůmyslu 

  Krejčí, Adam
  Práce zpracovává literární studii o technologii lepení. Pojednává o výhodách a nevýhodách lepení, návrhu lepeného spoje, technologickém postupu lepení a rozdělení lepidel. Zmiňuje i některé materiály používané při stavbě ...
 • Materiály pro karoserie osobních vozidel 

  Vondrák, Zdeněk
  Tato práce je věnována popisu konstrukce samonosné karosérie moderních osobních automobilů, materiálům karosérií, povrchovým úpravám a způsobům spojování částí karosérie. V práci je uveden výčet materiálů, použitelných při ...
 • Moderní technologie tváření ve strojírenství 

  Čajan, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce jsou moderní a nekonvenční technologie tváření, a to především technologie spojování plechů za studena. Dále je zaměřena také na moderní technologie svařování a lepení. Práce obsahuje literární ...
 • Porovnání různých typů epoxidových lepidel 

  Mihulka, Jan
  Tato práce je zaměřena na technologii lepení. V první části je popsána teorie lepení a jsou probrány hlavní okruhy této technologie. Experimentální část se zabývá porovnáním čtyř různých dvousložkových epoxidových lepidel ...
 • Racionalizace výrobní linky 

  Straka, Jiří
  Tato diplomová práce racionalizuje výrobu schodnic nástupních systémů do kolejových vozidel tak, aby se zvýšila kapacita procesu. Toho bylo dosaženo pomocí detailní analýzy výrobního procesu s následným vyhodnocením výsledků, ...
 • Řízení modelu dávkování lepidla 

  Šimurda, Jan
  Tato práce řeší problematiku automatizovaného nanášení minidávek lepidla. V práci jsou shrnuty parametry a typy lepidel s přihlednutím na vhodnost použití a základní teorie lepení. Současně jsou shrnuty dostupné technologie ...
 • Stabilizace plochých střech lepením 

  Šafářová, Markéta
  Ploché střechy v dnešní době představují velice žádaný způsob zastřešení objektů. Své zastoupení mají ve výstavbě rodinných a bytových domů, výrobních a skladovacích objektů, administrativních budov, nákupních středisek ...
 • Studie úložného a formovacího zařízení pro manipulaci s materiálem 

  Kadlec, Tomáš
  Studie je zaměřena na manipulační a formovací zařízení pro manipulaci s materiálem. Práce zahrnuje rozdělení a kategorizaci těchto zařízení včetně přehledu užívaných zařízení v jednotlivých kategoriích. Dále se zabývá ...
 • Svařování konstrukce z hliníkové slitiny 

  Blahák, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303R002 předkládá návrh technologie svařování konstrukce z hliníkové slitiny. Na základě literární studie problematiky svařování hliníkových slitin byly vybrány dvě ...
 • Technologie výroby dveří kolejových vozidel pomocí nových lepících systémů. 

  Tesař, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh výroby pomocí lepících systémů. Na základě literární studie problematiky lepení je navržen vhodný lepící systém pro spojení rámů hliníkových dveří ...
 • Urychlení manipulační pevnosti u 2K PUR lepidla 

  Slatinská, Jana
  Práce se věnuje urychlení doby k získání manipulační pevnosti u dvoukomponentního polyuretanového adheziva, které bylo nově zakoupeno ve firmě Magna Exteriors Bohemia a bylo potřeba otestovat. K urychlení po rozboru problému ...
 • Úprava izolace v zadní části autobusu 

  Pešina, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby sestavy „sendvič“ ve firmě Iveco Bus. Řeší nové upínání sestavného stolu, výběr nových lepidel a nového materiálu lišty. V první části je představena ...
 • Zefektivnění výroby montážního profilu dřevěného dílu 

  Strnad, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje stávající výrobu polotovarů ze dřeva ve firmě TON a.s. Tyto polotovary jsou následně určeny k montáži, lakování, balení a distribuci. Bakalářská práce se blíže specializuje na část výroby ...