Now showing items 1-17 of 17

 • Adheze lepených spojů fasádních obkladů z materiálů na bázi dřeva 

  Nečasová, Barbora
  Disertační práce je zaměřena na zkoumání adhezních vlastností fasádních obkladů ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva v kombinaci s vysokopevnostními pružnými lepícími/montážními systémy. Tyto systémy umožňují realizaci ...
 • Ageing of Adhesive Joints for Façade Applications – Comparison of Artificial and Real Weathering Conditions 

  Nečasová, Barbora; Liška, Pavel; Novotný, Michal (EDP Sciences, 2019-04-12)
  Currently, the adhesive joints are more and more regularly used as an alternative to mechanical joints. They often offer a more suitable, durable and faster possibility. They provide a solution with a more even distribution ...
 • Defekty způsobené aplikací pájecí pasty a optimalizace procesu 

  Štichová, Zuzana
  Cílem této práce je zdokumentování případů, kde vznikají problémy při přetavení pájecí pasty, vyhodnocení a doporučení pro zvýšení kvality návrhu DPS. Součástí práce je též zpracování doporučení pro použití lepidla pro ...
 • Design tavné lepící pistole 

  Zelenitca, Darina
  Tématem této bakalářské práce je design tavné lepící pistole. Práce se zabývá designerskou, technickou a marketingovou analýzou, ze kterých vyplývají slabé a silné stránky produktu. Cílem je navrhnout design, který bude ...
 • Etiketovacie lepidlá so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti 

  Kotrlová, Janka
  Hlavným zámerom práce bolo skúmanie hydrofóbnosti etiketovacích lepidiel v stave pred vysušením, to znamená odolnosti voči kondenzovanej vlhkosti. Problematika bola riešená meraním kontaktných uhlov medzi kvapkou destilovanej ...
 • Hodnocení trvanlivosti lepidel určených pro dřevěné prvky 

  Šot, Michal
  Práce se zabývá problematikou lepených spojů u dřevěných adherendů a použitím zkušebních postupů pro zjištění vlastností a trvanlivostí těchto lepených spojů. V rámci práce byl proveden přehled zkušebních postupů a byly ...
 • Hybridní lepené spoje 

  Godál, Samuel
  V praktickej časti tejto bakalárskej práce bolo vyrobených 5 nitových spojov s polodutými lisovacími nitmi. 3 vzorky s lepeným spojom za použitia lepidla Sikaflex-222i UV a 5 hybridne lepených spojov s využitím polodutých ...
 • Lepení tenkých plechů 

  Poul, David
  V bakalářské práci je rozebrána teorie a metody lepení. Experimentální část je zaměřena na stanovení závislosti smykové pevnosti lepeného spoje na velikosti kontaktní plochy a na stanovení závislosti smykové pevnosti spoje ...
 • Odolnost lepené spáry dřeva proti vyšším teplotám 

  Šustáček, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu zvýšených teplot na odolnost lepené spáry. Cílem této práce je posoudit vliv působení teplot na vybrané druhy lepidel. V teoretické části byla provedena rešerše vybraných ...
 • Porovnání různých typů epoxidových lepidel 

  Mihulka, Jan
  Tato práce je zaměřena na technologii lepení. V první části je popsána teorie lepení a jsou probrány hlavní okruhy této technologie. Experimentální část se zabývá porovnáním čtyř různých dvousložkových epoxidových lepidel ...
 • Renovace kluzných ploch 

  Teplý, Miroslav
  Výběr vhodné kluzné hmoty pro renovaci hřídele vyžaduje porovnání několika kritérií. Mezi hlavní kritéria byla zvolena velikost pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátované lepené sestavy, odolnost proti adhezivnímu ...
 • Renovace strojního zařízení 

  Teplý, Miroslav
  Téma bakalářské práce pojednává o renovaci strojního zařízení – renovaci hřídele. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o možnosti využití žárových nástřiků pro renovaci plochy hřídele v místě ...
 • Studium odolnosti lepené spáry dřeva proti vyšším teplotám 

  Kučera, Vít
  V současné době jsou pro návrh dřevěných prvků k dispozici zjednodušené postupy modelování požáru, které definuje ČSN EN 1991-1-2. Není však experimentálně ověřen vliv použitého adheziva na výslednou hodnotu požární odolnosti ...
 • Úprava izolace v zadní části autobusu 

  Pešina, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby sestavy „sendvič“ ve firmě Iveco Bus. Řeší nové upínání sestavného stolu, výběr nových lepidel a nového materiálu lišty. V první části je představena ...
 • Využití mikroskopické analýzy pro hodnocení lepených dřevěných materiálů 

  Kučera, Vít
  Tato práce řeší problematiku lepených dřevěných spojů z hlediska použitých druhů lepidel. Budeme určovat hloubku proniku těchto adheziv do struktury dřevěného adherendu. Za tímto účelem využijeme postupů optické mikroskopie ...
 • Využití poloautomatického dávkovače ve flexibilní malosériové montáži desek plošných spojů 

  Prikryl, Petr
  Cílem této práce je řešení problematiky uvedení poloautomatického dávkovače Dotmaster do flexibilní malosériové povrchové montáže desek plošných spojů. V první části se práce zabývá úvodem do problematiky procesu dávkování ...
 • Využití zrychlených testů trvanlivosti lepených spojů dřeva pro predikci životnosti spoje 

  Šmíra, David
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přístupy, kterými lze popsat trvanlivostní aspekty lepených dřevěných spojů. Hlavní náplň práce je zaměřena na postupy, které zahrnují především hygrotermální namáhání působící ...