Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza přepravních toků v letecké dopravě 

  Šimíček, Martin
  ŠIMÍČEK, M. Analýza přepravních toků v letecké dopravě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 84 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. Diplomová práce pojednává o faktorech, ...
 • Analýza toků a objemů letecké dopravy v ČR 

  Niče, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou toků a objemů letecké dopravy v rámci České Republiky s uvážením vnitrostátní a mezinárodní dopravy. Dále charakterizuje faktory, které ovlivňují přepravní výkony v letecké dopravě. ...
 • Komentovaný překlad – nové trendy letecké dopravy v médiích 

  Sultanmuratov, Alibek
  Účelem této semestrální práce je překlad česky psaného textu týkajícího se nejnovějšího vývoje v letecké dopravě do jazyka anglického a analýza rozdílů mezi oběma jazyky, jež se vyskytují v překladu. Práce je rozdělena do ...
 • Marketingová strategie nízkonákladové letecké společnosti 

  Chaloupková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií nízkonákladových leteckých společností. Práce se v teoretické části věnuje popisu nízkonákladové letecké dopravy a definici marketingových nástrojů. Praktická část je ...
 • Návrh metod hodnocení ukazatelů efektivity civilních letišť 

  Novotný, Roman
  Úvodní část práce zahrnuje vývoj letecké dopravy, členění letišť podle Ministerstva dopravy v ČR, podle zákona o civilním letectví a dle kódového značení letišť (předpis L 14). Cílem bylo provést teoretické definování a ...
 • Plánování cest v letecké dopravě 

  Sychra, Marek
  Problematika plánování cest v letecké dopravě (v hromadné dopravě obecně) je podobná hledání nejkratší cesty v grafu. Hlavními rozdíly jsou však časová závislost vstupního grafu a fakt, že cena cesty je určena více kritérii. ...
 • Použití biopaliv v letecké dopravě 

  Adámek, Petr
  Bakalářská práce obsahuje přehled předpisů a nařízení v oblasti alternativních paliv – biopaliv a časové zmapování jejich vývoje. Základní rozdělení alternativních paliv a zaměření se na biopaliva a jejich základní rozdělení ...
 • Přehled a porovnání principů činnosti současných druhů GNSS ve světě 

  Straňák, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prehľadom a porovnaním súčasných globálnych navigačných družicových systémov a ich prínosom do leteckej dopravy. Sú priblížené základné princípy funkcie ako aj rozdiely medzi jednotlivými ...
 • Přehled a porovnání principů činnosti současných druhů GNSS ve světě 

  Pafkovič, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou globálních navigačních satelitních systémů. Shromažďuje informace o principech činnosti jednotlivých systémů a hodnotí jejich využitelnost pro leteckou dopravu prostřednictvím vlastních ...
 • Vliv bouřkové elektřiny na leteckou dopravu 

  Fiala, Ľuboš
  Bakalárska práca je zameraná na objasnenie problematiky búrkovej elektriny ako sprievodného javu kumulonimbu. Venuje sa vývoju, typom, štruktúre a štádiam búrkovej oblačnosti, ako aj vzniku elektrického výboja a zriedkavých ...
 • Využitelnost alternativních paliv v letecké dopravě 

  Dvorský, David
  Cíle diplomové práce je celkový přehled dostupných paliv v letectví a jejich možných alternativ. Zhodnocení využitelnosti alternativních paliv v letecké dopravě. Dále pak posoudit celkovou připravenost jednotlivých technologií ...
 • Využívání kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v radarech civilního i vojenského využití 

  Helia, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá radarovou technikou, kterou se autor pokusil přehledně seřadit pro studijní potřeby následujících ročníků studentů bakalářského studia oboru profesionální pilot. Soustřeďuje se zejména na ...