Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza bezpečnosti v provozu civilního letectví ČR v letech 2003-2010 

  Gubani, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou příčin událostí v provozu civilního letectví České republiky za období 2003 - 2010. Na základě analýzy závěrečných zpráv leteckých událostí byly popsány příčiny vzniku těchto událostí. V ...
 • Lidský faktor v leteckém provozu 

  Dostál, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá nehodami způsobenými typickým selháním lidského faktoru. Z vybraných leteckých nehod jsou vyzdviženy chyby způsobené letovou posádkou, jejich návaznost, vzrůst, hlavní příčina a vznik letecké ...
 • Návrh bezpečnostní studie jako prostředku ke zvyšování bezpečnosti civilního letectví v ČR 

  Tejkl, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření bezpečnostní studie, která je prostředkem ke zvyšování bezpečnosti civilního letectví. V teoretické části práce byly zmíněny důležité organizace, které se podílejí na tvorbě legislativy ...
 • Postupy při řešení poruch letadlových soustav za letu 

  Munk, Tomáš
  Účelom bakalárskej práce je zistiť a popísať postupy letovej posádky v neobvyklých situáciách pri poruche lietadlových sústav za letu. Práca obsahuje viacero častí o bezpečnosti leteckej dopravy, všeobecných postupoch a ...
 • Rozbor leteckých nehod způsobených chybnou údržbou 

  Ježek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tématem leteckých nehod, způsobených selháním lidského faktoru při údržbě. Především se věnuje nejčastějším lidským chybám a okolnostem, které mohou vést k nehodě či neštěstí. Obsah bakalářské ...
 • Vizualizace dat z letových zapisovačů 

  Martiš, Adam
  Předložená práce je zaměřena na rozbor letových zapisovačů jak po stránce teoretické, tak i praktické, s využitím dostupných platných předpisů a materiálů. Cílem práce je zmapovat problematiku dostupných letových zapisovačů. ...
 • Vliv lidského činitele na nehodovost malých letadel 

  Dluhoš, Jakub
  DLUHOŠ, J. Vliv lidského činitele na nehodovost malých letadel. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 90 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. Diplomová práce pojednává o ...