Now showing items 1-9 of 9

 • Detekce a lokalizace registrační značky vozidla 

  Šlosár, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí a lokalizací registračních značek motorových vozidel. Teoretická část pojednává o vlastnostech a vzhledu registračních značek v České republice a na Slovensku a také o současných ...
 • Detekce a rozpoznání registrační značky z fotografie 

  Janíček, Kryštof
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro detekci a rozpoznání registrační značky vozidla. Tento systém je rozdělen na tři části, kterými jsou detekce registrační značky, segmentace znaků a rozpoznání znaků. Pro ...
 • Detekce a rozpoznání registračních značek vozidel 

  Tykva, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh, implementace a testování systému, který v reálném čase pomocí neuronových sítí bude detekovat a rozpoznávat registrační značky vozidel. Nasbíraná data budou ukládána do databáze. ...
 • Detekce poznávací značky v obraze 

  Vacek, Michal
  V první části se práce zabývá již známými metodami detekce značek. Jsou zde popsány metody využívající zpracování obrazu, AdaBoost, či detekci extrémních regionů. Následuje návrh a implementace vlastního přístupu k detekci ...
 • Detekce státní poznávací značky pro dohledové systémy 

  Smékal, David
  Práce se zabývá teoretickým popisem zpracování obrazu a počítačového vidění, detekcí a rozpoznáním státních poznávacích značek, resp. registračních značek. Jsou zde zmíněny jednotlivé metody segmentací obrazu, jako jsou ...
 • Generátor syntetické datové sady pro dopravní analýzu 

  Svoreň, Ondrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením generátora syntetickej dátovej sady pre do pravnú analýzu. V práci sa venujem problematike analýzy dopravy prostredníctvom počí tačového videnia, spôsobu a podmienkam vytvorenia ...
 • Holistické rozpoznání registrační značky pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Le, Hoang Anh
  Cílem práce bylo vytvořit holistický rozpoznávač registračních značek, kde byl kladen důraz  na dosáhnutí co nejvyšší přesností na snímcích horší kvality.  Byla navrhnuta a implementována kombinace konvoluční  a rekurentní ...
 • Rozpoznávání registračních značek 

  Trkal, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním státních poznávacích značek pomocí neuronových sítí s typem učení backpropagation. V teoretické části textu je stručně shrnuta teorie principu vytváření nových registračních značek, ...
 • Software pro detekci a rozpoznání registrační značky vozidla 

  Masaryk, Adam
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a vyvinúť softvér, ktorý dokáže detegovať a rozpoznávať registračné značky z obrázkov. Softvér je rozdelený na 3 časti - detekcia značky, spracovanie výstupu detektora a rozpoznanie ...