Now showing items 1-20 of 60

 • Financování projektů z fondů EU 

  Vrtílková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá regionální politikou Evropské unie, jejími strukturálními fondy a moţnostmi čerpat finanční zdroje z jednotlivých programů. Zaměřuje se především na financování lidských zdrojů a zaměstnanosti. ...
 • Firemní kultura jako cesta k získání zákazníka 

  Selingerová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá firemní kulturou, jejíž úspěšné fungování je základem pro nalezení cesty k zákazníkovi. Teoretická část shrnuje pojmy, které nastiňují důležitost firemní kultury pro úspěšné podnikání. Poznatky ...
 • Informačni bezpečnost podniku 

  Král, David
  Kvalitní zabezpečení citlivých dat a klíčových aktiv se dnes stává pro firmu jakéhokoliv zaměření a velikosti naprostou nutností. Historie vývoje informační bezpečnosti začala především v prostředí velkých organizací, které ...
 • Inovace manažerských činností v nemocnici Vsetín 

  Měkynová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá personálním managementem v nemocnici Vsetín. Speciálně je zaměřena na popis základních úkolů personálního managementu, které zahrnují analýzu pracovního místa a kompetencí, získávání a výběr ...
 • Model e-personalistiky pro praxi 

  Červená, Renata
  Obsahem diplomové práce je analýza řízení lidských zdrojů, především její podstata. Součástí je také využití intranetových a internetových technologií při personálních procesech. Základem je popis principů fungování, významu ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Přívratská, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V ...
 • Motivace pracovníků ve vybrané společnosti 

  Šmerek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zjištěním současného stavu motivačního a stimulačního prostředí ve společnosti Reda a. s. Teoretická část práce popisuje obecná i praktická východiska související s danou problematikou. Analytická ...
 • Motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Roche 

  Giverts, Anna
  Cílem moje diplomové práce je: popsat a analyzovat motivace, hodnoceni a odměňování zaměstnanců na přikladu jedné úspěšné moderní společnosti. Metodika rozdělila práci na část teoretickou a část analytickou. Teoretická ...
 • Motivační systém technicko–hospodářských zaměstnanců v konkrétní textilní společnosti 

  Škodová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá motivačním systémem technicko-hospodářských zaměstnanců zvolené textilní společnosti. Je zaměřena obzvláště na jejich odměňování. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi skupinou těchto ...
 • Návrh development centra jako účinného nástroje personálního řízení podniku 

  Mucalová, Marcela
  Diplomová práce se zabývá návrhem development centra pro firmu TRANSPED-SOC, spol. s r.o. s pobočkami v několika místech České republiky se zaměřením na pozici disponenta. V práci je popsán systém vzdělávání ve firmě ...
 • Návrh hodnocení zaměstnanců 

  Dobrý, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v restauraci KFC. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a vymezuje všechny základní pojmy. Praktická část se dále dělí na analytickou, v ...
 • Návrh metodiky kontroly zaměstnanců 

  Klimeš, Roman
  Má diplomová práce bude sloužit jako kontrolní nástroj managementu vzdělávací divize společnosti BooK s.r.o.. Tato kontrola bude spočívat v nastavení nové formy zpětnovazebního, kontrolního mechanismu za pomoci mnou ...
 • Návrh motivačního a hodnotícího systému zaměstnanců v příspěvkové organizaci 

  Jurová, Jitka
  Předmětem diplomové práce "Návrh motivačního a hodnotícího systému zaměstnanců v příspěvkové organizaci" je pomocí znalosti základních teorií motivace lidského chování analyzovat různé faktory, které svým způsobem působí ...
 • Návrh motivačního programu ve společnosti Karafa, s.r.o. 

  Lužová, Alice
  Obsahem této práce je analýza personálních činností ve společnosti Karafa s.r.o. Karafa s.r.o. je přední maloobchodní prodejce květin v České republice a v současnosti řeší problém vysoké fluktuace zaměstnanců a jejich ...
 • Návrh motivačního systému a odměňování ve firmě SPRESO, s.r.o. 

  Heclová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením motivačního systému a odměňováním zaměstnanců ve firmě SPRESO, s. r. o. V teoretické části se zaměřím na pojem motivace, stimulace a odměňování zaměstnanců. Na základě analýzy ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace ve společnosti PLASTIKA a.s. 

  Jančová, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na zlepšení pracovní motivace ve společnosti Plastika a.s. Pomocí interních zdrojů a dotazníkového šetření je provedena analýza současného motivačního systému ve společnosti. Na základě výsledků ...
 • Návrh na zlepšení zaměstnaneckých benefitů ve společnosti 

  Vrtílková, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení zaměstnaneckých benefitů ve společnosti. Teoretická část je věnována shrnutí poznatků týkajících se oblasti řízení lidských zdrojů a jejich hodnocení a odměňování. Velká část ...
 • Návrh rozvoje řízení lidských zdrojů 

  Štulíková, Hana
  Tato diplomová práce analyzuje prostřednictvím osobní komunikace s personálními pracovníky současný stav vybraných personálních činností podniku. Pomocí této analýzy jsou zjišťovány nedostatky dané problematiky a navržena ...
 • Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané společnosti 

  Mynaříková, Dana
  Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou slaďování pracovního a soukromého života. Teoretická část přibližuje vývoj přístupu soukromých organizací k dané problematice a detailně popisuje nástroje slaďování práce a ...
 • Návrh sociálního programu společnosti 

  Nosál, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku poskytování zaměstnaneckých výhod v prostředí konkrétního podniku. Cílem práce je, na základě získaných poznatků o teoriích motivací zaměstnanců a provedeného výzkumu identifikovat ...